Hlavní menu

Termíny akcí - DVPP


Před přihlášením na kurz se, prosím, seznamte s našimi obchodními podmínkami. Odesláním přihlášky na akci s nimi vyslovujete souhlas. Vaše přihlášení je závazné. V případě potřeby zrušení objednávky postupujte dle instrukcí v obchodních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Hlásíte-li se na webinář, najdete odpovědi na nejčastějšími dotazy v tomto článku.


Didaktické kurzy Tvořivé školy vám přináší mnohaletou praxí prověřené, smysluplné a praktické soubory inovativních postupů.

 • Umožní žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet klíčové kompetence.

 • Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem.

 • Vhodné pro rozvoj nadaných žáků.

 • Poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i jejich předcházení.

 • Využitelné při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů.

 • Lektory jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe nebo špičkoví odborníci ve své oblasti. 

 • Nové šablony umožňují zařazení jakéhokoli DVPP,  více zde.


Násobilka a dělení v oboru násobilek

Číslo akce: 2023-101
Termín: 15. 4. 2023 13:00
Lektor: Mgr. Jana Čebišová
Místo: ZŠ České Budějovice, Bezdrevská 1036/3
Cena: 980 Kč

Akce je vhodná pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 3 v ceně 185 Kč. 

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M.
 • Činnostní názorné vyvození násobení, vhodné didaktické hry k procvičování a automatizaci spojů.
 • Vyvození dělení. Samostatné vyvození dělení se zbytkem.
 • Násobení a dělení čísel zakončených nulami.
 • Slovní úlohy a úsudky s násobilkou a dělením na téma matematika kolem nás. Jednoduché zápisy slovních úloh.
 • Názorná představa o čísle. Didaktická pomůcka nuly a číslice. Činnostní formy práce s číselnou osou.

Metodika ICT pro učitele 1. stupně ZŠ dle konceptu ECDL (webinář)

Nastavení týmové spolupráce v aplikaci Teams

Číslo akce: 2023-053
Termín: 17. 4. 2023 16:00, 24. 4. 2023 16:00
Lektor: Aleš Liber
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 980 Kč

Přinášíme Vám ucelenou nabídku webinářů, se zaměřením na základní práci s aplikacemi (nikoliv robotiku a algoritmizaci). Cílem je podpořit všechny učitele na ZŠ, při plnění požadavků nového RVP 2030 - implementaci digitálních kompetencí do výuky průřezově. Jednou z výrazných novinek, které nový RVP přináší, je totiž zásadní změna koncepce výuky předmětu Informatika a s tím související požadavky na posílení výuky digitálních kompetencí ve všech ostatních předmětech.

Cílovou skupinou našich ICT webinářů jsou všichni vyučujícíkteří aktuálně nedisponují dostatečnou orientací v digitálních technologiích a sami sebe hodnotí spíše jako začínající, nebo průměrné uživatele – samouky.

Předpokladem pro účast na webináři je samozřejmě odpovídající hw (počítač) a sw (aplikace) vybavení na straně účastníka - kurzy jsou zaměřeny na práci v prostředí aplikací MS Office, u online aplikací se jedná o MS 365. 

Připravený cyklus webinářů bude pracovat se základními progamy OS Windows. Tento webinář bude zaměřen na práci s MS Teams. Webinář se skládá vždy ze dvou samostatných částí, každá s dotací 90 minut, následujících s týdenním intervalem, den a čas konání jsou stejné.

V průběhu kurzu si účastníci pod vedením lektora vytváří svůj vlastní vzorový soubor, používají jednotlivé funkce a definují potřebná nastavení a vlastnosti aplikace. Cílem kurzu je mít vlastní modelový příklad. Ten po dokončení kurzu slouží pro další využití v praktické výuce se zapojením dig. technologií.

 

Školní systemické konstelace

Číslo akce: 23-02 SB
Termín: 18. 4. 2023 12:00
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: ZŠ Brno, Kamínky 368/5
Cena: 0 Kč

KURZ NA OBJEDNÁVKU

Vyjmenovaná slova, slovní druhy

Číslo akce: 2023-096
Termín: 19. 4. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Hana Honová
Místo: FZŠ Olomouc, Hálkova 4
Cena: 980 Kč

Akce je vhodná pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 3 v celkové ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Aktivity při výuce a procvičování řad vyjmenovaných slov
 • Využití vyjmenovaných slov v činnostech a aktivitách, ukázka pomůcek
 • Hry se slovy se zaměřením na slovní druhy
 • Tvořivé aktivity s pomůckou Karty a šablony

Tvořivé metody ve výuce VV (webinář)

VÝTVARNÉ HRY V HODINÁCH VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Číslo akce: 2023-073
Termín: 19. 4. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 120 Kč

Webinář nabízí příklady her doplňující běžné hodiny výtvarné výchovy nejen na 1. stupni ZŠ. Pojďte se s námi inspirovat! Seminář je určený všem, kdo hledají postupy, náměty a metody do výtvarné výchovy - pedagogům a ostatním, kteří mají chuť děti výtvarně podpořit, zkušeným i začínajícím učitelům a také rodičům.

Obsah akce:

 • Význam zážitku ve výtvarné výchově. Výtvarné desetiminutovky.
 • Hra jako zpestření programu výtvarných aktivit. Výchovný a vzdělávací význam her.
 • Hra jako jeden z možných způsobů sebereflexe. Hra jako forma hodnocení.

Anglický jazyk činnostně – dosahujeme úrovně A1 (webinář)

Číslo akce: 2023-099
Termín: 20. 4. 2023 14.00
Lektor: Mgr. Radka Kučerová
Místo: webinář
Cena: 980 Kč

Seminář je vhodný pro všechny angličtináře působící na 1. stupni ZŠ. Účastnici obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činnostní učení AJ v ceně 185,-.

Na akci zazní zejména:

 • práce se slovesy have got, has got, can
 • přítomný čas prostý - oznamovací, otázka, zápor
 • určování času
 • přítomný čas průběhový
 • rozvoj speakingu

Prvouka činnostně v 1. ročníku

Číslo akce: 2023-083
Termín: 24. 4. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Radmila Dačevová Ph.D.
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 980 Kč

PRV 2016 Liberec

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastnici obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činnostní učení PRV v 1. ročníku v ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Pracovní karty a šablony pro činnostní učení.
 • Činnostní způsoby výuky, opakování a upevňování učiva.
 • Náměty na činnosti a práci dle tematických okruhů.
 • Didaktické hry.
 • Využití praktických zkušeností ze života žáků ve výuce.

Žák se SVP na základní škole

Žák s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního stavu.

Číslo akce: 2023-119
Termín: 24. 4. 2023 14:00, 15. 5. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Kateřina Luksová
Místo: FZŠ Olomouc, Hálkova 4
Cena: 1 850 Kč

Kurz přiblíží práci učitele se žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního stavu (se zaměřením na žáky s tělesným, zrakovým, sluchovým, s mentálním postižením, s kombinovanými vadami, s autismem). Kurz se zaměřuje kromě samotné práce se žáky se SVP na spolupráci se SPC a rodiči. Získáte i nástin toho, jak si zorganizovat práci, abyste dokázali efektivně vzdělávat celou třídu, jak diferenciovat výuku běžných žáků a těch s potřebou podpory.

Účastníci semináře:

 • najdou odpovědi k otázkám, jak předcházet a řešit náročné situace 
 • vyzkouší si relaxační a pohybové techniky 
 • otestují si metody zapojení žáka se SVP do prožitkového vyučování
 • budou motivováni k tvořivým činnostem ve skupinkách a ke spolupráci (očekávané mezi spolužáky)
 • budou inspirováni k výrobě a přizpůsobení pomůcek z Tvořivé školy 
 • získají návod, jak vytvořit pravidla třídy pro kvalitní vzdělávání všech žáků ve třídě
 • zaměří se na efektivní spolupráci se SPC a na sestavení IVP na základě doporučení
 • vyzkouší si metody komunikace se zákonnými zástupci žáků

Seminář je určen pro pedagogické pracovníky základních i mateřských škol.

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ (webinář)

aneb nebojme se poslouchat

Číslo akce: 2023-120
Termín: 24. 4. 2023 14:30
Lektor: Mgr. Jakub Kacar
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 050 Kč

Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele i ty, kteří svůj vztah k hudební výchově hledají. Celý seminář je veden s respektem k práci učitele na prvním stupni a neklade vysoké nároky na hudebně teoretické znalosti účastníka. Jedním z cílů bude odbourání přehnaného respektu z hudebních činností a nabídnout jednoduchá řešení. 

Obsahem kurzu budou:

 • hry s hudebním materiálem
 • práce s motivací k poslechu skladeb
 • návrhy poslechových skladeb
 • náměty pro práci s poslechem a následnou diskuzi
 • způsoby práce s hudebními kvízy

Podstatná jména, mluvnické kategorie

ve 4. a 5. ročníku

Číslo akce: 2023-067
Termín: 25. 4. 2023 14:00
Lektor: PaedDr. Dana Baziková
Místo: FZŠ O. Chlupa, Praha 13, Fingerova 2186
Cena: 980 Kč

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 4 v celkové ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení ČJ ve 4. ročníku.
 • Podstatná jména jako jeden ze slovních druhů se zaměřením na jednoduchá mluvní cvičení
 • Pád - pomůcky k nácviku pádových otázek
 • Ukázka a využití různých pomůcek pro aktivní procvičení pádu, čísla a rodu podstatných jmen 
 • seminář bude rozšířen i o práci s mluvnickými kategoriemi sloves

Geometrie, čtyřúhelníky a tělesa - hranoly v 7. ročníku

Číslo akce: 2023-109
Termín: 25. 4. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Gabriela Jandíková, Mgr. Kateřina Grygarová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 980 Kč

Seminář je vhodný pro učitele matematiky působící na 2. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M v 7. ročníku v ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní výuku M
 • Geometrické pojmy, hovor o narýsovaných sestavách, nákresy
 • Třídění čtyřúhelníků a jejich vlastnosti
 • Čtyřúhelníky, činnosti s žákovskou pomůckou (vystříhané rovnoběžníky a lichoběžníky z papíru)
 • Vyvozování vzorců pro výpočet obsahu čtyřúhelníků a trojúhelníku činnostně a jejich procvičování
 • Tělesa – hranoly, sítě
 • Shodnost a středová souměrnost
 • Geometrické hádanky
 • Ukázka práce s kartami ANO, NE a A, B, C

Tvořivé metody ve výuce VV (webinář)

BARVA VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ

Číslo akce: 2023-074
Termín: 26. 4. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 120 Kč

Barevné vyjadřování ve výtvarné výchově otvírá mnoho možností jak kultivovat u dětí vztah k okolnímu světu. Webinář předkládá nápady a postupy pro práci s barvou ve výtvarné výchově nejen na 1. stupni ZŠ. Webinář je určený všem, kdo hledají postupy, náměty a metody do výtvarné výchovy - pedagogům a ostatním, kteří mají chuť děti výtvarně podpořit, zkušeným i začínajícím učtelům a také rodičům.

Obsah akce:

 • Příklady barevného vyjadřování při výuce výtvarné výchovy
 • Barva v ploše i v linii. Barva a pocity. Barva a smysly.
 • Barevné techniky.
 • Míchání barev a trocha teorie :-)

Komunikační dovednosti ve školní praxi

Číslo akce: 2023-032
Termín: 27. 4. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Jiří Halda
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 380 Kč

Zajímává Vás jak se s druhými úspěšně domluvit a řešit konflikty? Efektivní komunikace spolu se zdravým přístupem tvoří základ dobrého vztahu učitele s žáky a jejich rodiči, ale také s kolegy a s vedením školy.

Kurz seznamuje se stěžejními principy komunikace, ukazuje nejčastější komunikační chyby a předkládá smysluplné a důstojné řešení konfliktních situací. Je vhodný pro všechny pedagogické i nepedagogické pracovníky.

 

Rozšiřování číselného oboru ve 4. a 5. ročníku (webinář)

Číslo akce: 2023-047
Termín: 27. 4. 2023 15:00
Lektor: Mgr. Hana Krchová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 980 Kč

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 5 v ceně 185 Kč.

Na webináři se budeme zabývat zejména tématy:

 • Názorná představa o čísle.
 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M ve 4. a 5. ročníku.
 • Činnostní formy práce s číselnou osou.
 • Didaktická pomůcka nuly a číslice.
 • Pomůcka Papírové peníze.
 • Úsudkové počítání – řešení slovních úloh ze života a jejich obměny – jednoduché zápisy spojené s činnostmi.
 • Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení, obměny slovních úloh. Tabulky a grafy při řešení slovních úloh.

Tvořivé metody ve výuce VV (webinář)

Lidská postava ve výtvarné výchově

Číslo akce: 2023-075
Termín: 3. 5. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 120 Kč

Naučte sebe i žáky kreslit lidské tělo různými postupy a technikami! Webinář je určený všem, kdo hledají postupy, náměty a metody do výtvarné výchovy - pedagogům a ostatním, kteří mají chuť děti výtvarně podpořit, zkušeným i začínajícím učitelům a také rodičům.

Obsah akce:

 • Využití různých technik při výtvarném ztvárnění lidské postavy
 • Nabídka konkrétních činností, postupů a námětů, které nenásilně rozvíjejí výtvarné dovednosti a výtvarnou sebedůvěru