Obchodní podmínky DVPP

Odesláním přihlášky na naše akce vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami.
Důležité je správné vyplnění přihlášky. Pro bezchybné fungování administračního systému uvádějte kontaktní údaje na přihlášenou osobu, ne na kancelář vaší organizace! Pozornost věnujte zejména:

 1. Správnému vyplnění e-mailové adresy účastníka (může jít o osobní i pracovní adresu, ale aby směřovala opravdu výlučně na tuto osobu) a následně zajištění správného doručování pošty (v případě, že je adresa blokována/doručována jako spam, přidejte si ji do povolených kontaktů).
 2. Důležité je i uvedení mobilního kontaktu přímo na účastníka - zejména v případě webinářů, kdy mohou být účastníci v případě potřeby kontaktování pomocí SMS (technické potíže z naší strany, připomenutí probíhajícího webináře nepřítomným účastníkům...).

V případě potíží a dotazů se obracejte na naši kancelář.

Sdílet na Facebooku

Platební podmínky, podmínky účasti a souhlas se zpracováním osobních údajů

I. Obecná ujednání

 1. Přihlášení na akci
  Na akci se přihlásíte vyplněním elektronického formuláře "Přihláška na akci", dostupném na www.tvorivaskola.cz pod příslušnou akcí.
  Každá osoba, která se chce akce účastnit, vyplní vlastní, úplnou přihlášku. Všechny údaje musí být aktuální a pravdivé. V části "Základní údaje účastníka" je nutné vyplnit kontakty přímo na přihlášenou osobu, aby bylo možné ji v souvislosti s probíhající akcí bezodkladně a přímo kontaktovat, či doručit včas veškeré informace a podklady. 
  Pro běžné akce je možné zvolit fakturační údaje jako samoplátce (vyplní se adresa trvalého pobytu) nebo jako organizace (nutné vyplnit správně IČ). Standardně je formulář nastaven na platbu organizací, po zatrhnutí pole "Hradí samoplátce" se formulář aktualizuje. 
  Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito obchodními podmínkami a zavazujete se uhradit účastnický poplatek=kurzovné. 
   
 2. Zpracování a nabytí platnosti přihlášky
  Během několika vteřin/minut po odeslání přihlášky obdržíte automatickou zprávu potvrzující přijetí přihlášky a následně pak ještě čekejte potvrzení Vaší účasti (Potvrzení o zařazení na akci). V případě obsazení kapacity akce obdržíte automatickou zprávu "Zamítnutí účasti na akci / Úspěšné odhlášení z akce" a povedeme vás jako náhradníka (viz "Náhradníci").

  Tvořivá škola nezodpovídá za nedorozumění vzniklé nepřečtením těchto zpráv, nebo jejich špatným doručením (do spamu/ hromadných složek). Správné zadání e-mailové adresy a nastavení poštovní schránky je plně na přihlášeném účastníkovi. 
  V případě, že Vám žádná zpráva nepřijde, zkontrolujte ostatní složky doručené pošty. Pokud zprávu nenajdete nikde, informujte se o stavu Vašeho přihlášení v kanceláři.

  Přihláška se stává závaznou v okamžiku jejího odeslání, respektive potvrzení zařazení na akci. Zrušit ji lze pouze odhlášením dle bodu I.3. 
   
 3. Zrušení přihlášky
  Odhlásit z akce se můžete POUZE v kanceláři TŠ, a to telefonicky či e-mailem (548 220 002, 774 191 813, info(zav)tvorivaskola.cz). Úspěšné odhlášení Vám potvrdíme automatickou zprávou "Zamítnutí účasti na akci / Úspěšné odhlášení z akce".
  Dle typu akce je nutné se odhlásit ve stanovené lhůtě jinak je účtován storno poplatek. Podrobně uvedeno níže v oddílu II. ujednání pro jednotlivé typy akcí. Při pozdějším odhlášení z akce se lze stornu vyhnout pouze vysláním náhradníka.
  Přihlášená osoba za sebe může vyslat náhradníka. Změnu účastníka akce lze provést kdykoli od přihlášení až do zahájení akce (viz bod "Náhradníci"). V případě vyslání náhradníka není účtován storno poplatek, účtujeme jen cenu akce.
  Upozorňujeme, že poskytnutím plnění z naší strany, zaniká právo účastníka odstoupit od smlouvy.
   

 4. Fakturace
  Termín či způsob fakturace se liší dle typu akce. Podrobně viz oddíl II. Ujednání pro jednotlivé typy akcí. 

  V případě, že je akce hrazena před jejím konáním, fakturace se zpracovává průběžně, někdy až od určitého data. Zda je konkrétní akce hrazena zálohově se dočtete v podrobnostech dané akce. Platba probíhá buď přes platební bránu - následně Vám zašleme daňový doklad k provedené platbě, nebo je vystavena zálohová/proforma faktura a po přijetí úhrady zašleme daňový doklad k platbě. Upozorňujeme, že i v případě platby zálohově je nutné se v případě potřeby včas odhlásit. Neuhrazení dokladu neznamená odhlášení. Uplyne-li lhůta pro včasné odhlášení, máme právo požadovat úhradu storno poplatku.

  Většina našich kurzů je fakturována až v den konání.
   Pak je fakturace zpracovávána hromadně za danou akci. Není-li u akce uvedeno jinak, počítejte s touto formou fakturace. Některé akce můžete uhradit již při přihlašování kartou přes platební bránu, ostatním bude vystavena faktura. Upozorňujeme, že fakturace je provedena bez ohledu na to, zda se akce účastníte, či nikoli. Opět je třeba se v případě potřeby včas odhlásit.
   
 5. Slevy
  Je-li v detailu akce uvedena možnost levnější varianty účastnického poplatku, řiďte se instrukcemi tamtéž uvedenými. Poskytujeme zejména slevu za včasné přihlášení - je třeba odeslat přihlášku nejpozději do uvedeného termínu.
  Dále poskytujeme slevy množstevní při přihlášení více osob z jedné organizace. V tomto případě je nutné vyplnit a odeslat bezchybně přihlášky pro všechny účastníky a to s uvedením fakturačních údajů organizace u všech takových účastníků. Upozorňujeme, že sleva se vždy vztahuje pouze na přihlášky odeslané v rámci jedné konkrétní akce. Je poskytována zcela automaticky, nepište si o ni!
   

 6. Náhradníci
  Dodatečné zařazení na obsazenou akci
  Je-li již kapacita akce obsazena, obdržíte od nás informace, že Vaše účast byla zamítnuta ("Zamítnutí účasti na akci / Úspěšné odhlášení z akce"). Na akci Vás tímto automaticky vedeme jako náhradníka. V případě uvolnění místa kontaktujeme náhradníky dle pořadí přihlášení (obvykle telefonicky). Potvrdíte-li nám trvající zájem účastnit se akce, zařadíme Vás na ni dodatečně. Dodatečným zařazením na akci se stává přihláška závaznou. Účastník obdrží e-mailem potvrzení zařazení na akci.

  Změna přihlášené osoby (účastníka akce)
  Potřebujete-li vyslat náhradníka za sebe, kontaktujte nás ideálně předem (telefonicky/e-mailem) a změnu nahlaste. Pro provedení změny uveďte osobní a kontaktní údaje "náhradníka" (mění-li se, tak i údaje fakturační). Případně souběžně odešlete novou přihlášku a podrobné údaje doplňte touto cestou (v kolonce "poznámka" se uvede jméno původně přihlášené osoby: "náhradník za jméno příjmení").
  Pokud není možné informovat nás předem, nahlásí změnu přímo náhradník na začátku akce a to:
  • při prezenční formě uvede svoje jméno, datum narození a kontaktní údaje (email, telefon) v prezenční listině,
  • v případě webináře uvede tyto informace neprodleně po připojení do chatu (není-li to technicky možné, oznámí přes mikrofon či pošle s předstihem na info@tvorivaskola.cz). 

 7. Odpovědnost
  Účastník
  je v průběhu celé akce odpovědný sám za sebe, své zdraví a své věci. V případě nemoci nebo zranění si hradí každý účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu akce vystaven psychickému či emocionálnímu zatížení.
   
 8. Zrušení účasti z naší strany
  Máme právo zamítnout účastníkovu přihlášku. Vyhrazujeme si právo na zrušení/změnu akce. Změnou může být např. změna termínu/času konání, změna místa konání, formy či lektora nebo změna v obsahu. V takovém případě účastníky o zrušení/změně bezodkladně informujeme (e-mailem/SMS/telefonicky).
  Účastníkům obvykle nabídneme náhradní termín totožné/obdobné akce. V případě přijetí změny/náhradní varianty již platí pro následné zrušení přihlášky standartní podmínky (viz bod I.3.). Přičemž přijetím změny/náhradní varianty může být i nečinnost (Např. v emailu oznamujícím zrušení/změnu akce stanovíme, že je třeba nám dát do určitého termínu vědět, pokud náhradní varianta účastníkovi nevyhovuje. Neozve-li se nám v rámci této lhůty, máme za to, že souhlasí.).
  V případě odmítnutí změny/náhradní varianty nebo její absenci se účastníkům, kteří již uhradili účastnický poplatek, tento vrací v plné výši.

  Organizátor či lektor má právo ukončit účastníkovu účast na probíhající akci. Učiní tak ze závažných důvodů. Jde-li o důvody na straně lektora či v souvislosti se zajištěním akce, nebude poplatek za seminář fakturován nebo bude vrácen.
  Účastník může být z akce dále vyloučen na základě porušení těchto podmínek nebo akci kdykoliv opustit ze své vůle. V tomto případě se kurzovné hradí v plné výši.
   
 9. Další požadavky na účastníky
  Na (prezenční) vzdělávací akci platí zákaz užívání alkoholu a omamných látek. V průběhu výuky je zakázáno, jak tyto látky užívat/konzumovat, tak být pod jejich vlivem.
  Účastník je povinen chovat se v průběhu vzdělávací akce v souladu s dobrými mravy. Zejména se zakazuje narušování výuky nepřiměřeným hlukem, technickými zásahy do systémů, spamem či vlastní reklamou a dalším obtěžujícím chováním.
  Účastník bere na vědomí, že vzdělávací akce jsou často praktické a lektor bude požadovat aktivní zapojení do výuky, zkoušení předkládaných aktivit či slovní reakci.


 10. Souhlas se zpracováním osobních údajů
  Na základě zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů prohlašuji, že odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním mnou vyplněných osobních údajů a jejich zařazením do databáze společnosti Tvořivá škola.
  Tvořivá škola se zavazuje, že uvedené údaje neposkytne třetím osobám a bude je používat pouze pro účely předávání dalších informací souvisejících se vzdělávacím programem Tvořivá škola. Pokud tyto informace nechcete dostávat, napište to do poznámky ve své přihlášce. Z odběru informací se můžete také kdykoliv odhlásit.
   
 11. Souhlas s pořizováním videozáznamu a fotografií
  Účastník bere na vědomí, že během akce může lektor nebo pořadatel pořizovat fotografie či videozáznam. Pořízené záznamy pak můžeme využít zejména k ilustračním, propagačním či marketingovým účelům.

 

II. Ujednání pro jednotlivé typy akcí

 1. Jednodenní akce a akce pro sborovnu
  Hradí se po skončení převodem na účet Tvořivé školy na základě faktury (není-li ujednáno či v podrobnostech akce uvedeno jinak).
  Faktura Vám bude zaslána na emailovou adresu uvedenou v přihlášce, nebo na email školy. Fakturace probíhá nejdříve v den konání, nejpozději 15 dní ode dne uskutečnění akce. Platba v hotovosti na místě není možná.
   
 2. Storno podmínky jednodenních akcí
  Postup v případě odhlášení viz bod I.3. Při odhlášení se do 7 dnů před zahájením akce není kurzovné fakturováno. Při odhlášení ve lhůtě kratší je účtován storno poplatek 50% ceny vzdělávací akce. V případě neomluvené účasti je účtován storno poplatek ve výši 100% ceny vzdělávací akce. Přihlášená osoba za sebe může vyslat náhradníka.


 3. Webináře
  Fakturace probíhá stejně jako u jednodenních akcí (bod II.1).
  Podrobnější informace včetně odkazu pro přihlášení zašleme přihlášeným nejpozději den před spuštěním webináře. Pokud informace nenaleznete v den konání v žádné složce e-mailu, kontaktujte nás.
  V některých případech je možné absolvovat akci ze záznamu. Tuto možnost s námi konzultujte individuálně, nebo uveďte do poznámky v přihlášce „Prosím záznam“.

  Je třeba, abyste v čase webináře měli přístup k internetu přes zařízení s minimálně reproduktorem (PC, telefon, tablet). Zajištění vyhovujícího stavu techniky a případně zřízení uživatelského účtu či stažení vyžadované aplikace je na straně účastníka. Na webináře využíváme komunikační prostředky jejichž využití není pro účastníky zpoplatněno.
  Více k technickému řešení webinářů zde.
   
 4. Storno podmínky webinářů
  Postup v případě odhlášení viz bod I.3U webinářů akceptujeme odhlášení bez storna nejpozději 3 dny před zahájením akce. Při odhlášení ve lhůtě kratší je účtován storno poplatek 50% ceny vzdělávací akce. V případě neomluvené účasti je účtován storno poplatek ve výši 100% ceny vzdělávací akce. Přihlášená osoba za sebe může vyslat náhradníka.


 5. Letní, víkendové a vybrané akce
  Akce, u kterých je to uvedeno, se hradí celé předem – podle instrukcí v popisu akce. Zálohová/promo faktura s čtrnáctidenní splatností bude zaslána na emailovou adresu uvedenou v přihlášce, nebo na email školy. Fakturaci letních škol obvykle zahajujeme v dubnu. 
   
 6. Storno podmínky pro akce hrazené zálohově
  Postup odhlášení viz bod I.3. Při odhlášení se do 30 dnů (není-li u akce uvedeno jinak) před zahájením akce je zaplacené kurzovné vráceno v plné výši přijaté platby. Při odhlášení ve lhůtě kratší je účtován storno poplatek 50% ceny vzdělávací akce. V případě neomluvené účasti je účtován storno poplatek ve výši 100% ceny vzdělávací akce. Přihlášená osoba za sebe může vyslat náhradníka.
   

 7. Dřívější fakturace
  Pokud potřebujete vystavit fakturu dříve, než je standardní doba jejího vystavení, kontaktujte nás a vyžádejte si fakturaci k termínu, který potřebujete.


III. Ujednání a pravidla ochrany obsahu prezenčních a on-line kurzů, webinářů a jejich záznamů

 1. Nabytí a specifikace práv
  Odesláním přihlášky, tj. uzavřením kupní smlouvy, vzniká právo k účasti na akci, nebo užívání obsahu on-line kurzů/webinářů a či jejich záznamů osobě, která je uvedena v "Přihlášce na akci" jako účastník.
  V případě vyslání náhradníka se původně přihlášená osoba (účastník) vzdává tohoto práva ve prospěch osoby uvedené jako náhradník.
  V případě porušení této podmínky si vyhrazujeme právo na zrušení přístupu k tomuto obsahu.
   
 2. Porušení podmínek
  Účastník se dopouští porušení podmínek tehdy, pokud sdílí zakoupený obsah s další osobou (či osobami).
  Za sdílení a porušení obchodních podmínek se považuje zejména: přehrávání obsahu, sdílení poskytnutých materiálů, sdílení přístupových údajů k obsahu, zaznamenávání a následné šíření zakoupeného obsahu jakoukoliv mechanickou či elektronickou formou třetím osobám.
  Za porušení obchodních podmínek se nepovažuje: využívání materiálů při práci s žáky či kopírování materiály pro účely výuky.
  Porušením těchto podmínek účastník přichází o právo k užívání obsahu bez nároku na jakoukoliv náhradu.
   
 3. Licenční ujednání
  Veškerý obsaha poskytnuté materiály jsou autorským dílem Tvořivé školy či jednotlivých lektorů, neuvede-li se výslovně jinak.Na zakoupený prezenční či on-line kurz, webinář, záznam webináře a další obsah se vztahují podmínky autorského zákona.

IV. Specifikace poskytovatele služby

Akce DVPP pořádají firmy Tvořivá škola z.s. a Tvořivá škola s.r.o. Tyto obchodní podmínky jsou shodné pro oba subjekty, stejně jako kontaktní údaje. Rozdílné jsou jen naše fakturační a platební údaje (věnujte jim vždy pozornost při platbě - řiďte se údaji na faktuře) a údaje o společnosti na vystaveném osvědčení o absolvování akce.
 

Akce DVPP pořádají

Tvořivá škola, z.s.

Tvořivá škola, s.r.o.

IČ/DIČ

IČ: 265 40 975 DIČ: CZ26540975

IČ: 277 22 813 DIČ: CZ27722813

Sídlo

Hlavní 9 664 91 Neslovice

nám. SNP 9 613 00, Brno

Kontaktní adresa

Hlavní 9, 664 91 Neslovice

Hlavní 9, 664 91 Neslovice

Bankovní spojení

FIO banka, a.s. číslo účtu: 20 00 38 32 15 / 2010

FIO banka, a.s. číslo účtu: 22 00 38 32 36 / 2010

 

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činn. výuku PRV 3 v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Těšte se na:

 • Aktivizující metody práce.
 • Vhodné materiály, pomůcky a internetové odkazy. Využívání encyklopedií, koutků přírody, map, výukových filmů a programů...
 • Využití mimoškolního prostředí pro výuku, exkurze, besedy
 • Využití mezipředmětových vztahů.
 • Prvky kritického myšlení, vytváření a náměty projektů.
 • Rozvoj klíčových kompetencí při činnostním vyučování.
 • Rozvoj komunikativních dovedností, rozhovory a vyprávění.
 • Využití praktických zkušeností ze života žáků ve výuce
 • Náměty na projektové vyučování, zajímavé aktivity

Přírodověda se neučí, ale žije. Tak si ji přijďte zažít. 

M

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro  činnostní učení M ve 4. ročníku v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

AJ

13. 8. 2024, 14. 8. 2024, 15. 8. 2024, 16. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

FZŠ Olomouc, Hálkova 4

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Kurz předkládá smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky anglického jazyka ve 3.(1.) - 5. ročníku, vytvořený na míru pro české děti. Předkládaný způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, aby na konci 5. ročníku dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A1. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. 

Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Názorná pomůcka pro výuku matematiky, určená pro zavěšení do třídy. Učitelům se osvědčilo…

Dostupnost Skladem
165 Kč
- ks +

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

NOVINKA! Vzdělávací a přitom i zábavná hra na procvičení čtení písmen v češtině a…

Dostupnost Skladem
278 Kč
- ks +

Početní divadélko (NOVINKA)

Početní divadélko (NOVINKA)

Originální didaktická hra pro uvedení dětí do počtářského světa.

Dostupnost Skladem
279 Kč
- ks +

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v…

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v 3. a 4. roce výuky

Tento soubor činnostních postupů je vytvořený pro výuku Aj ve 3.–4. roce výuky na ZŠ. V…

Dostupnost Skladem
185 Kč
- ks +

Reference

"Základní školy, se kterými Tvořivá škola úzce spolupracuje na zavádění činnostního učení."

více

"Přečtěte si, co říkají o našich kurzech jejich absolventi!

Uvedené reference jsou vybrané z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce."

více

Každoročně pro vás připravujeme několik letních škol. Přečtěte si, jak s nimi byli spokojeni jejich absolventi!

Uvedené reference pochází z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce.

více