Hlavní menu

Termíny akcí - DVPP


Před přihlášením na kurz se, prosím, seznamte s našimi obchodními podmínkami. Odesláním přihlášky na akci s nimi vyslovujete souhlas. Vaše přihlášení je závazné. V případě potřeby zrušení objednávky postupujte dle instrukcí v obchodních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Hlásíte-li se na webinář, najdete odpovědi na nejčastějšími dotazy v tomto článku.


Didaktické kurzy Tvořivé školy vám přináší mnohaletou praxí prověřené, smysluplné a praktické soubory inovativních postupů.

 • Umožní žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet klíčové kompetence.

 • Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem.

 • Vhodné pro rozvoj nadaných žáků.

 • Poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i jejich předcházení.

 • Využitelné při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů.

 • Lektory jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe nebo špičkoví odborníci ve své oblasti. 

 • Nové šablony umožňují zařazení jakéhokoli DVPP,  více zde.


Abeceda a práce s čítankou ve 2. ročníku ZŠ (webinář)

Číslo akce: 2023-088
Termín: 4. 5. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Ivana Vacková
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 980 Kč

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 2 v ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení ČJ.
 • Abeceda – náměty pro činnosti a didaktické hry při nácviku i upevňování znalosti abecedy.
 • Práce s texty – rozvoj čtenářské gramotnosti.
 • Čtení zaměřené na porozumění textu, budování kladného vztahu ke čtení.
 • Náměty pro práci s čítankami/ textem obecně.

Rozšíření číselného oboru do 100

Číslo akce: 2022-113
Termín: 4. 5. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Renáta Šimšová
Místo: ZŠ Ostrava, 30. dubna 20
Cena: 980 Kč

2019 Písek

Akce je vhodná pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 2 v ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M.
 • Rozšíření číselného oboru do 100 za použití pomůcek Desítky koleček a Mřížka s kolečky.
 • Počítání v celých desítkách, analogie s počítáním do 10.
 • Počítání do 100 - opakování v peněžním modelu, hra na obchod
 • Slovní úlohy
 • Práce s číselnou osou a stovkovou tabulkou
 • Postupné přičítání stejného čísla. Objevování násobení.

Nácvik čtení v 1. ročníku ZŠ (webinář)

genetickou metodou čtení

Číslo akce: 2023-084
Termín: 9. 5. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Radmila Dačevová Ph.D.
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 980 Kč

Akce je vhodná pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 0 v ceně 185 Kč. 

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivé aktivity s pomůckou Karty a šablony.
 • Vyvození písmen, první slabiky.
 • Práce s ilustrovanými slabikami.
 • Náměty pro činnosti a didaktické hry v tomto období.
 • Čtení slov, vět a prvních textů, podpora rozvoje čtení s porozuměním.
 • Probouzení zájmu o čtení, motivace.

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ (4h)

Letní muzicírování

Číslo akce: 2023-118
Termín: 9. 5. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Věra Matzenauerová
Místo: FZŠ O. Chlupa, Praha 13, Fingerova 2186
Cena: 980 Kč

Kurz předkládá praxí ověřený, praktický soubor činností a postupů vhodných pro zařazení do vlastní výuky HV na 1.stupni. Podzim, zimu a jaro již máme za sebou. Pojďte se tedy vydat s písničkou směrem k letním prázdninám. Během kurzu přidáme další nápady na práci s hlasem, rytmem. Zahálet nebudou doprovodné nástroje, které využijeme u písniček s letní a prázdninovou tématikou. Nebude chybět zařazený aktivní poslech. Prostě letní osvěžující koktejl! Ve škole dětem ještě stihnete dát "ochutnat" z této letní směsice aktivit, než se uzavře další náročný školní rok.

Kurz je vhodný pro všechny, kteří hledají náměty na zatraktivnění a obohacení výuky hudební výchovy. 

 

Tvořivé metody ve výuce VV (webinář)

Metoda kreslení pravou hemisférou ve výtvarné výchově ve škole i mimo ní

Číslo akce: 2023-076
Termín: 10. 5. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 120 Kč

Seznamte se s metodou kreslení pravou mozkovou hemesférou a jejím možným využitím na 1. stupni ZŠ! Webinář je určený všem, kdo hledají postupy, náměty a metody do výtvarné výchovy - pedagogům a ostatním, kteří mají chuť děti výtvarně podpořit, zkušeným i začínajícím učitelům a také rodičům.

Obsah akce:

 • Principy metody výuky kreslení pravou hemisférou
 • Možnosti využití metody kreslení pravou hemisférou při výuce výtvarné výchovy
 • Nabídka konkrétních činnostních postupů a námětů, které nenásilně rozvíjejí výtvarné dovednosti a výtvarnou sebedůvěru v jakémkoli věku, od předškolního věku po dospělost

Činnostní učení Aj ve 3. ročníku ZŠ (webinář)

Webinář

Číslo akce: 2023-093
Termín: 11. 5. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Lucie Topinková
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 980 Kč

Tip: Webinář zařaďte do nových Šablon.

Nedosahujete s dětmi výsledků adekvátních vynaloženému úsilí? Zkuste úspěšnou a v mnohaleté praxi ověřenou metodu činnostního učení Aj vytvořenou na míru pro české děti. Tento způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, že na konci 5. ročníku bez potíží dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A1. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem.

Kurz nabízí soubor aktivizujících postupů výuky AJ, vycházejících z metodiky PhDr. M. Kelly. Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe.

Matematika činnostně v 7. ročníku (webinář)

Číslo akce: 2023-110
Termín: 11. 5. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Gabriela Jandíková, Mgr. Kateřina Grygarová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 980 Kč

Seminář je vhodný pro učitele matematiky působící na 2. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M v 7. ročníku v ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní výuku M
 • Procenta.
 • Úlohy na poměr, přímou a nepřímou úměrnost.
 • Činnostní vytváření představy zlomku. 
 • Činnosti se žákovskou zlomkovnicí. Kruhový model zlomku.
 • Pomůcka nuly a číslice
 • Činnostní formy práce s číselnou osou.
 • Práce s geobordem.
 • Ukázka práce s kartami ANO, NE a A, B, C

Činnostní učení na 2. stupni ZŠ (webinář)

Číslo akce: 2023-048
Termín: 18. 5. 2023 15:00
Lektor: Mgr. Hana Krchová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 980 Kč

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 2. stupni ZŠ. 

Na akci zazní zejména:

 • Činnostní desatero, výhody a nevýhody činnostního učení.
 • Náměty na práci, činnostní postupy v ČJ
 • Náměty na práci, činnostní postupy v M
 • Náměty na práci, činnostní postupy v naukových předmětech
 • Aktivity a pomůcky používané při činnostním učení na 2. stupni.

Přípravná početní cvičení

v posledním roč. MŠ a 1. roč. ZŠ

Číslo akce: 2023-094
Termín: 18. 5. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Lucie Topinková
Místo: Webinář
Cena: 980 Kč

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 0/1 v ceně 185 Kč. 

Na webináři se budeme zabývat zejména tématy:

 • Vytváření správné představy čísel během přípravného období,
 • Práce s pomůckou Tvary a barvy.
 • Činnosti s didaktickými pomůckami Početní divadélko.
 • Numerace do pěti.
 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M v 0/1. ročníku.
 • Pomůcka mřížka s kolečky a dvě desítky koleček.
 • Tvoření prvních slovních úloh s názorem.
 • Numerace do deseti.
 • Činnosti s didaktickou pomůckou „Karty s čísly“.

2021 Velehrad

 

Geometrie činnostně v 1. - 3. ročníku

Číslo akce: 2023-085
Termín: 22. 5. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Radmila Dačevová Ph.D.
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 980 Kč

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení geometrie 1-3 v ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Zásady práce při rýsování
 • orientace v rovině, základní útvary v rovině a jejich rozlišování - čára, bod, úsečka, přímka
 • poznávání geometrických tvarů, rovinných obrazců a těles - využití stavebnic, hry
 • měření délek, délka úsečky, rozměry obrazců, délky hran těles
 • jednotky délky, jednoduché převody jednotek
 • přímka, polopřímka, úsečka, bod, rýsování a popis
 • základy rýsování kružnice, rozlišení kružnice a kruhu
 • práce s pomůckou Geodeska - vidění v rovině a vytváření obrazců
 • práce ve čtvercové síti a vyhledávání v ní
 • předučování osové souměrnosti
 • základy prostorového vidění

Metodika ICT pro učitele 1. stupně ZŠ dle konceptu ECDL (webinář)

Sdílení datových souborů v prostředí aplikace OneDrive pro firmy

Číslo akce: 2023-054
Termín: 22. 5. 2023 16:00, 29. 5. 2023 16:00
Lektor: Aleš Liber
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 980 Kč

Přinášíme Vám ucelenou nabídku webinářů, se zaměřením na základní práci s aplikacemi (nikoliv robotiku a algoritmizaci). Cílem je podpořit všechny učitele na ZŠ, při plnění požadavků nového RVP 2030 - implementaci digitálních kompetencí do výuky průřezově. Jednou z výrazných novinek, které nový RVP přináší, je totiž zásadní změna koncepce výuky předmětu Informatika a s tím související požadavky na posílení výuky digitálních kompetencí ve všech ostatních předmětech.

Cílovou skupinou našich ICT webinářů jsou všichni vyučujícíkteří aktuálně nedisponují dostatečnou orientací v digitálních technologiích a sami sebe hodnotí spíše jako začínající, nebo průměrné uživatele – samouky.

Předpokladem pro účast na webináři je samozřejmě odpovídající hw (počítač) a sw (aplikace) vybavení na straně účastníka - kurzy jsou zaměřeny na práci v prostředí aplikací MS Office, u online aplikací se jedná o MS 365. 

Připravený cyklus webinářů bude pracovat se základními progamy OS Windows. Tento webinář bude zaměřen na práci s MS OneDrive. Webinář se skládá vždy ze dvou samostatných částí, každá s dotací 90 minut, následujících s týdenním intervalem, den a čas konání jsou stejné.

V průběhu kurzu si účastníci pod vedením lektora vytváří svůj vlastní vzorový soubor, používají jednotlivé funkce a definují potřebná nastavení a vlastnosti aplikace. Cílem kurzu je mít vlastní modelový příklad. Ten po dokončení kurzu slouží pro další využití v praktické výuce se zapojením dig. technologií.

Nácvik čtení v 1. ročníku ZŠ (webinář)

genetickou metodou čtení

Číslo akce: 2023-086
Termín: 5. 6. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Radmila Dačevová Ph.D.
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 980 Kč

Akce je vhodná pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 0 v ceně 185 Kč. 

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivé aktivity s pomůckou Karty a šablony.
 • Vyvození písmen, první slabiky.
 • Práce s ilustrovanými slabikami.
 • Náměty pro činnosti a didaktické hry v tomto období.
 • Čtení slov, vět a prvních textů, podpora rozvoje čtení s porozuměním.
 • Probouzení zájmu o čtení, motivace.

Tvořivé metody ve výuce VV

Kresba tužkou, uhlem, bílou křídou/(Dry Brush)

Číslo akce: 2023-001 LŠ
Termín: 10. 7. 2023, 11. 7. 2023, 12. 7. 2023, 13. 7. 2023
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: ZŠ Velehrad, Salašská 300
Cena: 7 950 Kč

2018 Velehrad

Technika kresby metodou kreslení pravou mozkovou hemisférou pro začátečníky i pokročilé. Kurz určený všem, kdo se chtějí věnovat výuce výtvarné výchovy - pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, rodiče.

Možnost výběru techniky:

1. Kurz Kresba tužkou, uhlem, bílou křídou pro začátečníky i pokročilé je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost kresby. 

2. Absolventům kurzu Kresba tužkou, uhlem, bílou křídou nabízíme navíc možnost volby techniky Dry Brush (malba suchým štětcem černou olejovou barvou, kdy výsledný obraz vypadá jako kresba, ale má stálost olejové malby.).  Jde o náročnější techniku pro pokročilé. Zájemci o tuto techniku uvedou do poznámky v přihlášce "DRY BRUSH" a po přihlášení kontaktují lektorku (kontakt na www.kalova.cz nebo níže). Po konzultaci vám následně zašle pokyny k pomůckám na tuto techniku. 

Realistická kresba tužkou, "krok za krokem" - linie, čára, světlo a stín, základy kresby podle předlohy, portrét podle fotografie. Techniky výtvarné práce s tužkou, uhlem a bílou křídou.

Objekty: předměty, krajina, zvířata, člověk, rozvíjení schopnosti kreslení podle vlastní fantazie.

Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou a její možnosti využití ve škole. Praktické činnosti se zaměřením na rozvoj fantazie, intuice a výtvarných dovedností, na soustředění, kreativitu, celkovou pohodu, zvýšení sebevědomí, sebepoznání a sebepřijetí.
Pokusíme se změnit chybné stereotypy vizuálního vnímání.

Kurz může být pro vás zajímavá zkušenost, ale získané dovednosti se také mohou stát prvním nebo dalším krokem do světa výtvarných technik.

Cílová skupina:
Kurz je určen i úplným začátečníkům v kreslení i absolventům kurzů kreslení pravou hemisférou, kteří se chtějí v kreslení procvičit, popřípadě tvořivě relaxovat. Ti, kdo se již účastnili jakéhokoli kurzu kresby tužkou budou kreslit tak, aby dále rozvíjeli své schopnosti.

Dolní věková hranice pro účast na kurzech je 18 let, mladší a děti od 12ti let pouze v doprovodu dospělého po předchozí dohodě a za plnou cenu.

Činnostní učení ve výuce matematiky v 8. a 9. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2023-002 LŠ
Termín: 10. 7. 2023 13:00, 11. 7. 2023 13:00, 11. 7. 2023 13:00, 13. 7. 2023 13:00
Lektor: Mgr. Gabriela Jandíková, Mgr. Kateřina Grygarová
Místo: ZŠ Velehrad, Salašská 300
Cena: 7 950 Kč

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 2. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M v 8. - 9. ročníku v ceně 175 Kč a pracovní sešit aritmetika 6.

Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Těšte se na:

 • Rozvoj tvořivého myšlení. Aktivní zapojení žáků do výuky.
 • Práce s žáky, kterým M činí potíže. Práce s nadanými žáky ve výuce M – diferenciace.
 • Zpětná vazba. Práce s chybou.
 • Komunikace při výuce M.
 • Hodnocení žáků, vnitřní motivace, využití samokontroly a sebehodnocení žáků. Organizace sebekontroly žáků při výuce a sebehodnocení.
 • Kooperativní učení – schopnost spolupráce a práce v týmu, schopnost rozhodovat se, posuzovat, obhajovat a hodnotit zvolená řešení úloh.
 • Jak vhodně využívat žákovských poznatků při vyvozování nové látky.
 • Seberealizace žáků při výuce. Úlohy připravované žáky, využití jejich zkušeností a obměny úloh. Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení.
 • Tvořivá práce s pomůckou pracovními karty a šablony pro činnostní učení v 8. a 9. ročníku.
 • Mezipředmětové vztahy.

Čtenářská gramotnost tvořivě ve 3. – 5. ročníku ZŠ

Čtenářské dílny, lekce a další náměty pro výuku k podpoře čtení

Číslo akce: 2023-004 LŠ
Termín: 10. 7. 2023 13:00, 11. 7. 2023 13:00, 11. 7. 2023 13:00, 13. 7. 2023 13:00
Lektor: Mgr. Lucie Topinková
Místo: ZŠ Velehrad, Salašská 300
Cena: 7 950 Kč

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma 

Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Těšte se na:

 • vysvětlení rozdílu mezi čtenářskou lekcí a dílnou čtení
 • diskuze na téma čítanky a mimočítanková četba
 • funkce, organizace, metody, pravidla dílny čtení
 • čtenářské strategie (shrnování, otázky, vysvětlování, předvídání, …)
 • praktické ukázky (např. klíčová dírka, ostrov, selfie, Vennuv diagram, Katapult, Varianty příběhu)
 • mezipředmětové vztahy: propojení s dramatizací, výtvarnou výchovou
 • dílna psaní za využití organizérů
 • náměty na záznamy o knihách (čtenářské deníky)