Jak na domácí vzdělávání

Mám ráda, když jde všechno přirozeně. Přirozeně žít v souladu s přírodou, proto žiji na venkově. Přirozeně se hýbat, nesnáším sport. Přirozeně pracovat, jak běží den. Přirozeně vychovávat, nejlépe svým příkladem. Přirozeně se učit, z toho, co přináší život kolem nás.

Pokud chcete pomoci svému dítěti se školní látkou a nevíte přesně jak, nabízíme Vám jedinečnou příležitost - Letní školu Matematika 1. - 5. ročník, pro rodiče domškoláků a rodiče dětí s poruchou učení. 

Sdílet na Facebooku

Každý rok přibývá v České republice dětí, které jsou vzdělávané doma svými rodiči, učiteli či jinými vzdělavateli. V současné době je přes 2 500 žáků vzděláváno tzv. individuálním vzděláváním. Důvody jsou různé, ale cíl společný, vzdělávat své dítě tak, aby to co možná nejvíce vyhovovalo jeho přirozenosti a jeho potřebám, zkrátka aby to dítěti co nejvíce prospívalo. Rodič, potažmo vzdělavatel, tím na sebe bere velkou odpovědnost - plnění očekávaných výstupů, cílů vzdělávání. Vyžaduje to rozhodnutí a také značné úsilí, ale může někdo vědět lépe než rodič, co jeho dítě skutedomškoláci-kluci na stroměčně potřebuje?

Sama vzdělávám své 3 děti doma. Možná lze spatřit výhodu v tom, že jsem učitelka, ale v konečném důsledku, když víte, jaké by žák měl mít vědomosti a dovednosti, je to spíše nevýhoda. Rozhodně nelze doma vzdělávat stejným způsobem jako ve škole.

Jako znalec svých dětí vím, že mají své limity. Někomu vyhovuje biflování před přezkoušením, to u nás ale kvůli specifickým poruchám učení a pozornosti nepřipadá v úvahu.

Naší metodou je každodenní promyšlená činnost. Ta utváří, rozvíjí a upevňuje poznatky dětí a rozšiřuje jejich obzory. A jak to souvisí s přirozeností? Prostě žijeme a učíme se.

Třeba taková cesta autem do Prahy, vzdálenost 100 km, doba jízdy cca 2 hodiny. Začínáme bezpečností a ochranou zdraví. Ta je zaručena tak, že děti sedí v autosedačkách řádně připoutané, teplota v autě je příjemná, vzduchotechnika prostá plísní. Po vyjetí ze dvora zapínám na žádost dětí CD s pohádkami. Tiše a aktivně poslouchají pohádku. Občas se rozvine diskuze k ději pohádky či k nějakému neznámému slovu. Ve vhodný okamžik pohádku stopnu a vysvětlujeme si všichni, jak to chápeme. Pak pokračujeme v poslouchání. Než se dostaneme na dálnici, projíždíme malými vesničkami, kde procvičujeme čtení názvů obcí. Přiznávám, občas přibrzdím, přece jen prvňák potřebuje více času. Český jazyk dokončíme slovním fotbalem a vytleskáváním slov, můj prstýnek o řadicí páku krásně cinká.

A už je tu matematika, vjíždíme na větší silnici a hned v první obci je radar. Děti samozřejmě kontrolují mou rychlost, rozšiřují si číselný obor a mě nutí dodržovat pravidla silničního provozu. Číslice zopakujeme pomocí schématu na řadicí páce. Potkáváme už hodně aut, a tak počítáme malá, velká, barevná, předjíždějící. Pořád mluvíme a hledáme odpovědi na otázky typu, kolik potřebuješ ještě aut do deseti apod.

Prvouku jsme už splnili cestou, na začátku jízdy dostali „mí žáci“ papírek s obrázky (zvířata, dopravní značky, dopravní prostředky, rostliny, …), pokud obrázek vidí cestou v reálu, vyřadí ho z hracího plánu, škrtnou, či ještě lépe odtrhnou, ať splníme i pracovní činnosti. Hrací plány jsou odlišné. Ať je o čem diskutovat. Čeho jsem si všimnul a ostatní ne, jak se co jmenuje, k čemu to slouží, atp. Konečně je tu dálnice, cesta už se zdá dlouhá a přichází otázka: „Kdy už tam budeme?“ „Asi za půl hodiny.“ A procvičujeme určování času na hodinách. Cestou probraná prvouka by vyšla nejméně na tři vyučovací hodiny, možná i více.

Za chvíli budeme na předměstí Prahy, zapínám rádio, posloucháme dopravní zpravodajství, písničky - známé zazpíváme, ostatní posloucháme. Jaká radost najít v anglické písničce slovíčko, kterému rozumím. Následují zprávy, hlásí se zpravodajka z Londýna, ze zadních sedaček se ozývá: „Londýn, to je v Anglii.“  Usměju se. Mám radost, že už známe učivo z vyššího ročníku.

Konečně jsme v cíli, vytoužené matičce Praze. Sociální výchova se dere do popředí. Přece jen je tu mnoho lidí a s nimi také situací, které jsou pro nás vzácné. Po obědě v restauraci se vracíme zpátky domů, teď už všichni zcela vyčerpání, děti cestou spí.  A zítra splníme ještě další předměty, až budeme zaznamenávat naši cestu do Prahy, malovat zážitky a počítat zbylé kapesné.   

Také se vám líbila naše cesta autem jako vyučování? Mně a mým dětem ano. Celý den jsme spolu zažívali příjemné chvíle, rozhlíželi jsme se kolem sebe a viděli spoustu krásných věcí, mluvili a naslouchali a přemýšleli a objevovali a mluvili a naslouchali a … 

Samozřejmě ne každý den vyučování probíhá jako cesta autem, ale snažíme se, co nejvíce vycházet z věcí, prostředí, lidí a dějů kolem nás a to využívat k učení. Tímto způsobem odpadá vyplňování opakujících se cvičení v pracovních sešitech. Některým předmětům se tedy nevěnujeme ani odděleně, prostě se prolínají v různých dalších činnostech. Ovšem také zasedneme k matematice či českému jazyku a vysvětlujeme, hledáme a nejlépe objevujeme. Pokud děti sami objeví pravidla českého pravopisu či jiné zákonitosti, tak já už nemusím nic zdlouhavě vysvětlovat a považuji to za jednu z nejcennějších věcí ve výuce. K procvičování učiva nám slouží mnoho her a činností. Pro děti je hra radost, z toho se stává učení radostí a vede k naplnění pojetí vyučování J. A. Komenským, škola hrou. Nebo přesněji škola didaktickou hrou. Protože naše hry mají daný didaktický cíl. Na rozdíl od her dovádivých, které jsou zase pro radost.

domškoláci-kluci v akci


Úspěch, spokojenost či dokonce radost při učení by měl mít možnost zažívat každý žák, ať už ve škole nebo doma. V mnohých případech se tak ale neděje, zejména pokud se objeví různé poruchy učení. Ale i tady lze efektivně pomoci. Najít způsob, postup a metodu předávání učiva ušitou žákovi přímo na míru. Znamená to mnohdy značnou práci, ale za dětský úsměv a rozzářené oči to určitě stojí.

Znát ty správné a efektivní postupy je v tomto případě k nezaplacení. Tak například počítání s přechodem přes desítku. Bez toho pravého postupu, již tuto látku 2. ročníku některé děti prostě nezvládnou ani za 14 dní. V matematice se ztratí a přestanou si věřit anebo se naučí příklady nazpamět a problém se odsouvá dál do vyššího ročníku. S tou správnou pomůckou (v tomto případě „Dvě desítky koleček“) a s tím správným postupem (vytvoření představy o čísle a správný rozklad čísla), je to otázka 3 krát 15 minut. Velmi často skutečně stačí rodičům ukázat dvě, tři činnosti, jak pracovat se svými dětmi a cesta ke zlepšení výsledků je rázem na světě. A nemusí jít přímo o žáka s poruchou učení. Je přirozené, že děti i dospělí něčemu nerozumí. Prostě jen potřebuji jiný způsob vysvětlení nebo procvičování.   

Pokud chcete pomoci svému dítěti se školní látkou a nevíte přesně jak, nabízíme Vám jedinečnou příležitost. Po loňském úspěšném kurzu Letní škola Český jazyk 1. - 5. ročník, nabízíme nejen rodičům domškoláků a rodiče dětí s poruchou učení kurz Matematika 1. - 5. ročník. Jeho obsahem je soubor nejlepších vybraných postupů, činností a nápadů, které můžete snadno realizovat se svými dětmi. Všechny postupy si sami vyzkoušíte, poznáte, jak se při učení cítí děti a zároveň si pro své děti připravíte postupy, činnosti a didaktické hry.

Kurz jsme vytvořili ve spolupráci s Tvořivou školou, kde pracuji již více než 10 let jako odborná lektorka kurzů pro 1. stupeň ZŠ a proběhne v srpnu v Olomouci na ZŠ Hálkova. Je určen pro všechny rodiče, kterým záleží na svých dětech, rodiče praktikující nebo zamýšlející domácí výuku, rodiče žáků se specifickými poruchami učení a rodiče, kteří chtějí řešit problémy dětí s učební látkou. Přijďte poznat praktické, ověřené cesty, které vedou ke spokojenosti a radosti dětí i jejich rodičů.   

 

Mgr. Jana Čebišová
učitelka 1. stupně – speciální pedagog
odborná lektorka programu Tvořivá škola

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činn. výuku PRV 3 v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Těšte se na:

  • Aktivizující metody práce.
  • Vhodné materiály, pomůcky a internetové odkazy. Využívání encyklopedií, koutků přírody, map, výukových filmů a programů...
  • Využití mimoškolního prostředí pro výuku, exkurze, besedy
  • Využití mezipředmětových vztahů.
  • Prvky kritického myšlení, vytváření a náměty projektů.
  • Rozvoj klíčových kompetencí při činnostním vyučování.
  • Rozvoj komunikativních dovedností, rozhovory a vyprávění.
  • Využití praktických zkušeností ze života žáků ve výuce
  • Náměty na projektové vyučování, zajímavé aktivity

Přírodověda se neučí, ale žije. Tak si ji přijďte zažít. 

M

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro  činnostní učení M ve 4. ročníku v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

AJ

13. 8. 2024, 14. 8. 2024, 15. 8. 2024, 16. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

SŠ logistiky a chemie, U Hradiska 29, Olomouc

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Kurz předkládá smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky anglického jazyka ve 3.(1.) - 5. ročníku, vytvořený na míru pro české děti. Předkládaný způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, aby na konci 5. ročníku dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A1. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. 

Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Názorná pomůcka pro výuku matematiky, určená pro zavěšení do třídy. Učitelům se osvědčilo…

Dostupnost Skladem
165 Kč
- ks +

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

NOVINKA! Vzdělávací a přitom i zábavná hra na procvičení čtení písmen v češtině a…

Dostupnost Skladem
278 Kč
- ks +

Početní divadélko (NOVINKA)

Početní divadélko (NOVINKA)

Originální didaktická hra pro uvedení dětí do počtářského světa.

Dostupnost Skladem
279 Kč
- ks +

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v…

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v 3. a 4. roce výuky

Tento soubor činnostních postupů je vytvořený pro výuku Aj ve 3.–4. roce výuky na ZŠ. V…

Dostupnost Skladem
185 Kč
- ks +

Reference

"Základní školy, se kterými Tvořivá škola úzce spolupracuje na zavádění činnostního učení."

více

"Přečtěte si, co říkají o našich kurzech jejich absolventi!

Uvedené reference jsou vybrané z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce."

více

Každoročně pro vás připravujeme několik letních škol. Přečtěte si, jak s nimi byli spokojeni jejich absolventi!

Uvedené reference pochází z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce.

více