ČJ v 1. roč. s přesahem do 2. roč.

Kurz pro rodiče dětí s poruchou učení, rodiče domškoláků i další zájemce

Číslo akce: 2020-022
Akreditační číslo MŠMT ČR: neakreditováno

Lektor: Mgr. Jana Čebišová
Místo: ZŠ Praha 6, Na Dlouhém lánu 555/43
Termín: 3. 10. 2020, zahájení v 9:00

Kurz se uskuteční v sobotu 3. 10. 2020 od 9:00 do cca 16:30 hod. 

V případě zájmu se také můžete přihlásit na letní kurz: Domácí vzdělávání - M 1. - 5.roč.

 

Hodinová dotace: 8 hod.
Cena: 1 290 Kč, záloha 1 290 Kč
(cena včetně DPH)
 
Kurzovné je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně, nově přihlášeným účastníkům budou faktury zaslány e-mailem.
Odhlášení bez storno poplatku je možné nejpozději 15 dní před akcí.

Anotace:

Kurz je určen pro všechny rodiče, kterým záleží na svých dětech, rodiče žáků se specifickými poruchami učení, rodiče, kteří chtějí řešit problémy dětí s učební látkou a rodiče praktikující nebo zamýšlející domácí výuku. Doporučujeme také asistentům pedagoga a všem, kteří se věnují doučování dětí.

Předávaný soubor žákovských činností skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení. 

Pojďme společně hledat cesty vedoucí k spokojenosti a radosti dětí a rodičů.

  • Vyzkoušíte si roli žáka,
  • zažijete hry a činnostní výuku,
  • vyrobíte si pomůcky k osvojování učiva,
  • získáte soubor činností do výuky svých dětí.

Obsah akce:

V rámci praktické přípravy na výuku se budeme věnovat následujícímu učivu :

1. část Jazyková výchova – gramatika
• nácvik psaní – grafomotorika, uvolnění ruky, čemu věnovat pozornost při psaní, říkanky k psaní, tvarové skupiny písmen
• slovo, slabika, hláska, slovní význam – dělení hlásek, význam slov, pravopis věty,  
• samohlásky, souhlásky – rozlišování délky samohlásek, psaní ú, ů

2. část Literární výchova
• předčtenářské období – rozvoj zrakového a sluchového vnímání, sluchová analýza a syntéza, rozvoj hrubé a jemné motoriky, rozvoj paměti, prostorová orientace, rozvoj slovní zásoby 
• nácvik čtení, metody čtení – vyvození písmen, slabikování, vázané slabikování, výhody a nevýhody jednotlivých metod
• probouzení zájmu o čtení – motivace k celoživotnímu čtení
• rozvoj čtení s porozuměním – co všechno vede k porozumění textu, jak rozvíjet čtení s porozuměním

3. část
• náměty pro činnosti a hry v českém jazyce
• výroba pomůcek a příprava her
• hry se čtverečky
• mezipředmětové vztahy 
• plnění očekávaných výstupů
• sdílení zkušeností, přínos činnostního učení

domškoláci-psaní domškoláci-kluci na stromě domškoláci-kluci v akci Pomůcky ČJ
Pomůcky ČJ ČJ 2018 Písek
Developed by Via Aurea.