Šablony OP JAK - jaké kurzy mohu zařadit?

Máte možnost nechat si školení DVPP proplatit zaměstnavatelem v rámci OP JAK (šablony) a nevíte, jaký kurz vybrat? Níže v článku naleznete důležité informace a odpovědi na Vaše otázky, které jsme získali na MŠMT.

Abychom Vám usnadnili orientaci v tom, jaké školení zařadit můžete a jaké ne, uvádíme u každé akce, zda je pro zařazení do šablon vhodná. Většina našich kurzů a webinářů ale základní podmínky splňuje a je třeba z Vaší strany jen vše správně zadministrovat.

Sdílet na Facebooku

Co všechno tedy musí být splněno, aby byl kurz uznán jako oprávněný náklad projektu/uznatelný výstup?

 1. Náležitosti projektu
  Ve schváleném projektu musíte mít uvedeno, že chcete čerpat dotaci v rámci aktivity Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání. Aktivitu si mohou zařadit MŠ, ZŠ, ZUŠ,.družiny/školní kluby, a SVČ.
 2. Cílová skupina
  Školení má být určeno pracovníkům ve vzdělávání. Jedná se o jakéhokoliv pedagogického i nepedagogického pracovníka školy/školského zařízení, který se ve škole/školském zařízení podílí na vzdělávání a je vůči příjemci v jakémkoliv pracovně-právním smluvním vztahu (pracovní smlouvou/DPČ/DPP) v jakékoliv výši úvazku.
 3. Požadovaný rozsah/hodinová dotace 
  Na jednoho pedagogického pracovníka musí být v projektu použita šablona v minimálním rozsahu 8 výukových hodin, ale může to být i více.
  Školení pak můžete vybírat v časové dotaci i nižší, jen je potřeba jich absolvovat více, abyste v součtu splnili minimálně ten rozsah, který si Vaše škola stanovila. Minimální časová dotace jednoho školení přitom není jmenovitě uvedena, nicméně doporučujeme volit školení od 4 výukových hodin, ke kratším školením se v minulosti nahlíželo jako k neuznatelným.
  Tedy pro 8 hodinovou šablonu můžete použít 2 školení s časovou dotací 4 a 4 výukové hodiny, pro 16 hodinovou šablonu můžete kombinovat 8 a/nebo 4 hodinová školení,... Kombinovat lze i s mentoringem, využíváte-li tento nástroj.

  Z naší nabídky můžete vybrat jakékoli akreditované školení a bude požadavky na rozsah splňovat.
 4. Požadavky na formu školení
  Naše akreditovaná školení požadavky na formu vždy splňují. Smíte absolvovat kurz prezenční, či formu webináře. V případě webinářů si dejte pozor na splnění dalších podmínek - zejména doložení printscreenu obrazovky jako potvrzení Vaší účasti na akci. Upozorňujeme, že printscreen si musí udělat účastník sám, není v našich silách Vám ho zajistit!
 5. Další požadavky
  Dále musíte pro úspěšné uznání doložit osvědčení o absolvování akce. Osvědčení Vám vydáme ke každému školení v předepsané formě. Elektornicky vydaná osvědčení je pro potřebu kontroly nutné archivovat a doložit v elektronické podobě.
 6. Uznatelná témata školení
  V rámci šablony smíte zařadit prakticky jakékoli školení. Vyjmuta jsou školení zaměřená na první pomoc/zdravovědu a se sportovní zaměřením. Z našeho sortimentu tedy nevyhovují kurzy zaměřené na zdravý pohyb/ náplň do hodin TV.

  MŠMT jmenuje tyto povolené okruhy:
 • čtenářská pre/gramotnost
 • matematická pre/gramotnost
 • umělecká gramotnost
 • cizí jazyky/komunikace v cizím jazyce
 • inkluze
 • projektová výuka
 • přírodovědné a technické vzdělávání
 • EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) a vzdělávání pro udržitelný rozvoj
 • vzdělávání s využitím nových technologií
 • kulturní povědomí a vyjádření
 • historické povědomí, výuka moderních dějin
 • formativní hodnocení
 • rozvoj podnikavosti a kreativity
 • spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci dětí a žáků
 • well-being a psychohygiena
 • pedagogická diagnostika
 • kariérové poradenství včetně identifikace a rozvoje nadání
 • genderová tematika v obsahu vzdělávání
 • propojování formálního a neformálního vzdělávání
 • mediální gramotnost, prevence kyberšikany, chování na sociálních sítích
 • občanské vzdělávání a demokratické myšlení
 • individualizace vzdělávání a vedení portfolia dítěte/žáka
 • inovace ŠVP/Koncepce rozvoje školy/školského zařízení
 • řízení organizace, leadership a řízení pedagogického procesu
 • logopedie a primární logopedická prevence
 • práce s dvouletými dětmi v mateřské škole
 • zážitková pedagogika
 • alternativní/inovativní formy výuky
 • výuka češtiny jako druhého jazyka
 • podpora uvádějících/provázejících učitelů

Podrobné informace se dozvíte na oficiálním webu výzvy.

3. 10. 2023, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

2. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 2. stupni ZŠ. 

Na akci zazní zejména:

 • Činnostní desatero, výhody a nevýhody činnostního učení.
 • Náměty na práci, činnostní postupy v ČJ
 • Náměty na práci, činnostní postupy v M
 • Náměty na práci, činnostní postupy v naukových předmětech
 • Aktivity a pomůcky používané při činnostním učení na 2. stupni.

Webinář třídní schůzka: žák - rodič - učitel

(triáda  aneb zapojme všechny)

490 Kč

5. 10. 2023, zahájení v 16:00

2 vyučovací hodiny

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

OBSAZENO! Hlásit se můžete na další termín 2.11.

Na Vaše přání jsme připravili webinář k vedení třídních schůzek ve formátu tripartity. Tento styl vedení je v poslední době oblíbený, v některých školách nově vyžadovaný. Pokud si nevíte rady, jak je uchopit, přijďte k nám načerpat inspiraci, co vše je možné či co se osvědčilo našim lektorům.

Webinář je vhodný nejen pro vedoucí pracovníky, ale i učitele 1. a 2. stupně, speciální pedagogy, výchovné poradce, vychovatele aj. 

ČJ

5. 10. 2023, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 2 v ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení ČJ ve 2. ročníku.
 • Seznámení s abecedou
 • Pravopis věty, druhy vět
 • Slovo, slabika, hláska, písmeno,
 • Význam slov
 • Samohlásky, souhlásky, dvojhlásky
 • Seznámení se slovními druhy (podstatná jména, slovesa, předložky)

Slabiky s obrázky - 30 barevných karet pro práci žáků

Slabiky s obrázky - 30 barevných karet pro práci žáků

Jedinečný barevný soubor ilustrovaných slabik pro období práce s Živou abecedou a počátkem…

Dostupnost Skladem
48 Kč
- ks +

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Názorná pomůcka pro výuku matematiky, určená pro zavěšení do třídy. Učitelům se osvědčilo…

Dostupnost Skladem
165 Kč
- ks +

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

NOVINKA! Vzdělávací a přitom i zábavná hra na procvičení čtení písmen v češtině a…

Dostupnost Skladem
278 Kč
- ks +

Početní divadélko (NOVINKA)

Početní divadélko (NOVINKA)

Originální didaktická hra pro uvedení dětí do počtářského světa.

Dostupnost Skladem
279 Kč
- ks +

Reference

"Základní školy, se kterými Tvořivá škola úzce spolupracuje na zavádění činnostního učení."

více

"Přečtěte si, co říkají o našich kurzech jejich absolventi!

Uvedené reference jsou vybrané z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce."

více

Každoročně pro vás připravujeme několik letních škol. Přečtěte si, jak s nimi byli spokojeni jejich absolventi!

Uvedené reference pochází z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce.

více