Šablony OP JAK - jaké kurzy mohu zařadit?

Máte možnost nechat si školení DVPP proplatit zaměstnavatelem v rámci OP JAK (šablony) a nevíte, jaký kurz vybrat? Níže v článku naleznete důležité informace a odpovědi na Vaše otázky, které jsme získali na MŠMT.

Abychom Vám usnadnili orientaci v tom, jaké školení zařadit můžete a jaké ne, uvádíme u každé akce, zda je pro zařazení do šablon vhodná. Většina našich kurzů a webinářů ale základní podmínky splňuje a je třeba z Vaší strany jen vše správně zadministrovat.

Sdílet na Facebooku

Co všechno tedy musí být splněno, aby byl kurz uznán jako oprávněný náklad projektu/uznatelný výstup?

 1. Náležitosti projektu
  Ve schváleném projektu musíte mít uvedeno, že chcete čerpat dotaci v rámci aktivity Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání. Aktivitu si mohou zařadit MŠ, ZŠ, ZUŠ,.družiny/školní kluby, a SVČ.
 2. Cílová skupina
  Školení má být určeno pracovníkům ve vzdělávání. Jedná se o jakéhokoliv pedagogického i nepedagogického pracovníka školy/školského zařízení, který se ve škole/školském zařízení podílí na vzdělávání a je vůči příjemci v jakémkoliv pracovně-právním smluvním vztahu (pracovní smlouvou/DPČ/DPP) v jakékoliv výši úvazku.
 3. Požadovaný rozsah/hodinová dotace 
  Na jednoho pedagogického pracovníka musí být v projektu použita šablona v minimálním rozsahu 8 výukových hodin, ale může to být i více.
  Konkrétní školení pak můžete vybírat v časové dotaci i nižší, jen je potřeba jich absolvovat více, abyste v součtu splnili minimálně ten rozsah, který si Vaše škola stanovila. Minimální časová dotace jednoho školení jsou 2 vzdělávací hodiny (viz MŠMT, dotaz měsíce-říjen 2023) , kratší školení není možné vykázat. 
  Tedy pro 8 hodinovou šablonu můžete použít např. 2 školení s časovou dotací 4 a 4 výukové hodiny, pro 16 hodinovou šablonu můžete kombinovat 8 a/nebo 4 hodinová školení,... Kombinovat lze i s mentoringem, využíváte-li tento nástroj.

  Z naší nabídky požadavky na rozsah splňuje většina školení. V detailu akce v tom případě najdete informaci, že je akce vhodná pro zařazení do šablon (zelená faječka).
 4. Požadavky na formu školení
  Naše školení požadavky na formu vždy splňují. Smíte absolvovat kurz prezenční, či formu webináře. V případě webinářů si dejte pozor na splnění dalších podmínek - zejména doložení printscreenu obrazovky jako potvrzení Vaší účasti na akci. Upozorňujeme, že printscreen si musí udělat účastník sám, není v našich silách Vám ho zajistit!
  Do šablon můžete zařadit školení akreditovaná i neakreditovaná.
 5. Uznatelná témata školení
  V rámci šablony smíte zařadit prakticky jakékoli školení. Vyjmuta jsou školení zaměřená na první pomoc/zdravovědu, na využivání standardních programů a kurzy se sportovní zaměřením (Viz MŠMT aktuality 3.7.2023). Z našeho sortimentu tedy nevyhovují kurzy zaměřené na zdravý pohyb/ náplň do hodin TV.
  Účast pedagoga na sportovním kurzu lze akceptovat pouze u SŠ a VOŠ sportovního zaměření, pro které je relevantní téma „odborná témata zaměřená na konkrétní obory středního a vyššího odborného vzdělání a vzdělání v konzervatoři“, viz zde nebo zde.
  MŠMT jmenuje tyto povolené okruhy:
 • čtenářská pre/gramotnost
 • matematická pre/gramotnost
 • umělecká gramotnost
 • cizí jazyky/komunikace v cizím jazyce
 • inkluze
 • projektová výuka
 • přírodovědné a technické vzdělávání
 • EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) a vzdělávání pro udržitelný rozvoj
 • vzdělávání s využitím nových technologií
 • kulturní povědomí a vyjádření
 • historické povědomí, výuka moderních dějin
 • formativní hodnocení
 • rozvoj podnikavosti a kreativity
 • spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci dětí a žáků
 • well-being a psychohygiena
 • pedagogická diagnostika
 • kariérové poradenství včetně identifikace a rozvoje nadání
 • genderová tematika v obsahu vzdělávání
 • propojování formálního a neformálního vzdělávání
 • mediální gramotnost, prevence kyberšikany, chování na sociálních sítích
 • občanské vzdělávání a demokratické myšlení
 • individualizace vzdělávání a vedení portfolia dítěte/žáka
 • inovace ŠVP/Koncepce rozvoje školy/školského zařízení
 • řízení organizace, leadership a řízení pedagogického procesu
 • logopedie a primární logopedická prevence
 • práce s dvouletými dětmi v mateřské škole
 • zážitková pedagogika
 • alternativní/inovativní formy výuky
 • výuka češtiny jako druhého jazyka
 • podpora uvádějících/provázejících učitelů

Další požadavky

 1. Dále musíte pro úspěšné uznání doložit osvědčení o absolvování akce. Osvědčení Vám vydáme ke každému školení v předepsané forměElektornicky vydaná osvědčení je pro potřebu kontroly nutné archivovat a doložit v elektronické podobě.
 2. Pro formu webinář je nutno navíc doložit doklad o jeho realizaci, ze kterého bude zřejmá přítomnost účastníka vzdělávání:
  Snímek obrazovky (print screen) notebooku/PC/smartphonu…, který obsahuje minimálně tyto údaje:
  • Datum konání akce/Datum pořízení print screenu (zobrazení dolní lišty obrazovky notebooku/PC, kde je vidět datum a čas pořízení print screenu/datum konání vzdělávání)
  • Počet účastníků aktivity
nebo Výpis dat vygenerovaný z používané komunikační platformy, který obsahuje minimálně tyto údaje:
 • Datum konání akce
 • Počet účastníků aktivity
Z naší strany není možné účastníkům zajišťovat požadavky z bodu 2. Účastníci si tedy musí printscreen obrazovky pořídit sami, dále viz zde

Podrobné informace se dozvíte na oficiálním webu výzvy. Pokud si příjemce dotace není jistý výběrem vzdělávacího kurzu, může se obrátit na konzultační linku pro šablony OP na tel. 234 814 777 nebo e-mailem na dotazyZP@msmt.cz.

12. 3. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Hledáte náměty do hodin? Nevíte, jakým způsobem podpořit žáky se SVP? Přijďte si pro praktické tipy a postupy, které pomohou těmto žákům zvládnout učivo. Aktivity můžete využít při práci s celou třídou, nebo individuální výuce či doučování.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Předávané aktivity jsou zaměřené na předcházení i nápravy specifických poruch učení. Zaměříme se v nich zejména na rozvoj zrakové a sluchové percepce a pozornosti. Získáte ucelený soubor postupů a forem učení. Postupy umožňují interaktivní zapojení celé třídy, nejen vybraných žáků. 

Těšte se na:

 • Aktivity rozvíjející jednotlivé druhy zrakové a sluchové percepce a pozornosti a jejich zařazení do běžné výuky, intervencí i reedukace.
 • Motivace žáků k rozvoji zrakové a sluchové percepce a pozornosti i při volnočasových aktivitách.
 • Aktuální pedagogická diagnostika:
  • Na co se zaměřit? Jak získané poznatky setřídit?
  • Jak ze zjištěné úrovně odvodit potíže při zvládání aktuální látky?
  • Jak instruovat žáka k prohloubení dovednosti?
  • Jak zajistit žákovi respektování jeho vzdělávacích potřeb v rámci výuky?
PRV

19. 3. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastnici obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činnostní učení PRV ve 2. ročníku v celkové ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Pracovní karty a šablony pro činnostní učení.
 • Náměty na činnosti a postupy dle tematických okruhů.
 • Didaktické hry.
 • Využití praktických zkušeností ze života žáků ve výuce.
 • Sbírání dat a jejich grafický záznam
 • Projekty, mezipředmětové vztahy
AJ

20. 3. 2024, zahájení v 14.00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

webinář

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny angličtináře působící na 1. stupni ZŠ. Účastnici obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činnostní učení AJ II v ceně 185,-.

Na akci zazní zejména:

 • práce se slovesy have got, has got, can
 • přítomný čas prostý - oznamovací, otázka, zápor
 • určování času
 • přítomný čas průběhový
 • rozvoj speakingu

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Názorná pomůcka pro výuku matematiky, určená pro zavěšení do třídy. Učitelům se osvědčilo…

Dostupnost Skladem
165 Kč
- ks +

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

NOVINKA! Vzdělávací a přitom i zábavná hra na procvičení čtení písmen v češtině a…

Dostupnost Skladem
278 Kč
- ks +

Početní divadélko (NOVINKA)

Početní divadélko (NOVINKA)

Originální didaktická hra pro uvedení dětí do počtářského světa.

Dostupnost Skladem
279 Kč
- ks +

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v…

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v 3. a 4. roce výuky

Tento soubor činnostních postupů je vytvořený pro výuku Aj ve 3.–4. roce výuky na ZŠ. V…

Dostupnost Skladem
185 Kč
- ks +

Reference

"Základní školy, se kterými Tvořivá škola úzce spolupracuje na zavádění činnostního učení."

více

"Přečtěte si, co říkají o našich kurzech jejich absolventi!

Uvedené reference jsou vybrané z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce."

více

Každoročně pro vás připravujeme několik letních škol. Přečtěte si, jak s nimi byli spokojeni jejich absolventi!

Uvedené reference pochází z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce.

více