Environmentální výchova ve výuce čtení s porozuměním

Environmentální výchova ve výuce čtení s porozuměním

Stejně jako mnohá mezipředmětová propojení jsou také ve výuce čtení a psaní velice dobře zařaditelná mnohá průřezová témata. Podle RVP však nemusí být všechna průřezová témata zařazena v každém ročníku. Žákům 2. - 3. ročníku bude velmi dobře srozumitelná tématika z oblasti Environmentální výchova.

Texty a náměty pro práci by měly vycházet ze situací, které jsou žákům blízké, o kterých něco vědí, které je mohou zajímat. Tak mohou uplatnit také své vlastní zkušenosti, znalosti a dovednosti. Z těchto hledisek jsou velmi vhodné k zařazování do vyučování čtení a psaní ve 2. - 3. ročníku právě náměty z prvouky. Také propojení s výchovnými předměty vhodně doplňuje výuku a umožňuje žákům vnímat tématiku všemi možnými smysly.

Environmentální výchova – podpora ochrany životního prostředí

Zákon č. 17/1992 Sb., O životním prostředí, definuje životní prostředí takto: "vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména: ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie".

Environmentální výchova  je výchovou k odpovědnému zacházení s životním prostředím a měla by být součástí jak základního, tak odborného a vysokoškolského vzdělávání. Ve výuce Čj ve 2. a 3. ročníku je proto v rámci průřezových témat vhodné zařazovat seznámení se základy environmentální výchovy.

Environmentání výchova vede žáky k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí a k poznání odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Vede žáky k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní stylu hodnotovou orientaci žáků.

 

Základní témata environmentální výchovy (EV) jsou naplňována v těchto oblastech:

1. Ekosystémy – les, pole, vodní zdroje, moře, lidské sídlo (město, vesnice)…

2. Základní podmínky života – ovzduší, voda, půda, energie, přírodní zdroje…

3. Lidské činnosti a problematika životního prostředí – ochrana přírody; vliv zemědělství, dopravy, průmysl na životní prostředí; odpady a hospodaření s nimi; změny v krajině…

4. Vztah člověka k prostředí – naše obec a okolí, zdravý životní styl, prostředí a zdraví, chování v přírodě, regionální ekologický problém…

Pro žáky 2. a 3. ročníku jsou to zejména témata:

- společenství zvířat a rostlin – les, louka, vodní zdroje, moře, naše město, vesnice, region

- základní podmínky pro život zvířat, rostlin, člověka, jejich vzájemné propojení a význam

- znečišťování životního prostředí a cesty k nápravě (hospodaření s odpady, šetření energií,  alternativní energie, možnosti snižování znečišťování ovzduší)

- ochrana přírody, chování v přírodě

- prostředí nejbližší žákům – domov a jeho okolí, město, vesnice, region

 

Úkoly EV:

- vést děti k poznávání přírody

- vést děti k postupnému chápání elementárních vztahů a souvislostí mezi jevy a ději v přírodě i společnosti

- vychovávat v dětech smysl pro krásu v přírodě a estetiku prostředí

- vytvářet podmínky pro vznik správných mezilidských vztahů

- vést k postupnému chápání významu přírody pro život člověka

- vytvářet potřebu pečovat o přírodu a život v ní, chránit ji jako nepostradatelnou součást životního prostředí člověka

 

Prostředky EV:

1. Hra je základním prostředkem. Může mít různé podoby (tvořivá, námětová, s přírodním materiálem, didaktická), vždy ale směřuje k splnění námi zvolených cílů.

2. Každodenní činnosti – běžné činnosti, které objasňují, podporují a upevňují význam dodržování určitého denního a týdenního režimu, základních hygienických návyků, užívání návyků sebeobsluhy, udržování pořádku, rozvoj smyslu pro estetiku prostředí.

3. Setkávání s uměním – vytváření vztahu k přírodě prostřednictvím literárních textů, výtvarného umění, hudby.

4. Vycházky, výlety do přírody – chování v přírodě, ochrana rostlin a živočichů, pozorování a vnímání prostředí, ve kterém žijeme.

5. Účast na programech ekologických center, aktivitách školy, města či místních organizací apod. (Den Země, třídění odpadu, výsadba okrasných rostlin, stromů)

6. Získávání informací z knih, encyklopedií, naučných DVD, apod.

7. Využívání informačních technologií – internet (např. informace k problematice, aktuální informace o stavech ovzduší apod.). 

 

Náměty pro některé aktivity:

1. Aktivity vedoucí k orientaci v blízkém okolí školy, k základní orientaci v obci (pozorování prostředí, úvahy o jeho kvalitě či případném zlepšení, uvědomování si zdrojů možného znečištění prostředí).

2. Pozorování prostředí bydliště (město, vesnice), budovy, obchody, úřady, instituce, továrny, (některé je vhodné podle možností navštívit).

3. Při běžném vyučování i při vycházce využívat vhodných situací k uvědomování si možného nebezpečí a učit děti, jak mu přecházet (dopravní situace, kontakty s cizími lidmi, se zvířaty, léky, jedovatými rostlinami, technickými přístroji, neznámými předměty a s jevy jako je např. bouřka, požár, povodeň atp.

4. Pozorování změn v přírodě v závislosti na ročním období. Jednoduché formy záznamu (kresba, volba znaků, záznam do tabulek apod.).

5. Pozorování přírodního okolí, pojmenovávání všech prvků (krajina, živá i neživá příroda).

6. Praktické činnosti s věcmi z různých materiálů (papír, dřevo, textil, kov, plast, sklo), poznávání jejich vlastností, aktivní třídění.

7. Praktické činnosti s přírodninami, poznávání jejich vlastností.

8. Hry s ekologickou tématikou (pexesa, domina, lota, stolní hry s kostkou, hry s obrázky).

9. Pojmenovávání určitých společenství rostlin a živočichů v okolí (les, louka, pole park, zahrada, vodní zdroje), uvědomování si jejich významu, pochopení významu zeleně pro naše ovzduší.

10. Získávání bližších informací o některých nejznámějších zvířatech a rostlinách ze zvolených ekosystémů (savci, ptáci, hmyz, stromy, keře, byliny).

11. Vytváření pravidel pro chování v různých situacích a prostředích.

12. Porozumění obecně známým obrázkům (piktogramům), které připomínají vhodné chování v daném prostředí (nejen v přírodě, ale i ve společnosti), schopnost jednoduchá pravidla pojmenovat a učit se je dodržovat.

11. Praktické činnosti (podle aktuálních možností)

– jednoduché pokusy k poznání vlastností vody a jejich skupenství, uvědomování si koloběhu vody v přírodě a význam vody pro život

– péče o pokojové rostliny, pozorování podmínek k životu rostlin (zalévání, kypření, přesazování)

– pěstování některých rostlin (setí, rychlení klíčení, setí a sázení)

– pomoc zvířatům v zimě (krmelec, krmítko)

– společná péče o nějaké zvířátko, uvědomování si podmínek a potřeb živočichů

– třídění odpadů

– činnosti pro zlepšení prostředí ve třídě, v okolí školy, v místě bydliště.

K aktivitám a činnostem můžeme také využít vhodné karty ze souborů Pracovní karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. - 5. ročníku.

 

Návrhy na projekty v rámci EV

Recyklohraní - Jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT ČR, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Školy si vyrobí nebo obdrží nádoby na sběr baterií a drobného elektroodpadu.

V budově ZŠ je možné odevzdat:vybité baterie (tužkové, ploché apod.), drobné nefunkční elektrozařízení (klávesnice, rádia, žehličky, CD a DVD mechaniky, součástky z počítačů, rychlovarné konvice, mobilní telefony aj.).

Kromě sběru odpadu žáci plní průběžně zadané úkoly. Za splněné úkoly a odevzdaný materiál do kontejnerů obdrží body a za ně na konci soutěže obdrží vhodné dárky.

 

Uklidíme si svět – projekt je zaměřený na podporu ekologické výchovy, v rámci projektu žáci uklidí např. okolí školy. S žáky můžeme hovořit o tom, jaké odpadky byly nejčastější a jakým způsobem se ocitly ve volné přírodě. Možné je také aktivní zapojení celé školy např. v rámci oficiální soutěže na www.uklidmesisvet.cz společnosti ELEKTROWIN a.s.

 

Prameny:

Doležalová, A. Metodika činnostního učení čtení s porozuměním ve 2. a 3. ročníku. Tvořivá škola, 2012

Rosecká, Z. a kol. Malá didaktika činnostního učení. Tvořivá škola, 2004

Developed by Via Aurea.