Výuka anglického jazyka na českých školách

Angličtina činnostně v kostce – a big dog

Co považujeme za nejdůležitější v počátcích výuky Aj? Uvědomit si, že výuka dětí, které nemluví germánskými, ale slovanskými jazyky, má svá specifika.

Sdílet na Facebooku

Co je tedy nejdůležitější, na co se zaměřit?

aj titulka

Slovní zásoba

Od počátku učíme děti mluvit v krátkých větách s důrazem na dobré porozumění významu vět. Používáme slova, která se buď jednoduše vyslovují, dobře se uplatní v mluvené řeči nebo jsou pro děti přitažlivá.

Překládáme přiměřené množství slovíček a procvičujeme je v různých slovních spojeních. Z logopedie víme, že cizí obtížné slovo potřebuje žák slyšet až 250x, aby si ho osvojil.

Než učivo rozšíříme, ujistíme se, že děti mají probranou látku dobře osvojenou, aby se nám v cizím jazyce „neztratily“.

Větné vzorce

Snažíme se děti rozmluvit a umožnit jim, aby Aj pochopily. Učíme je základní věty – tzv. větné vzorce.Slova obměňujeme a postupně přidáváme další.

Na pravidelně se opakujících vzorcích a vhodné slovní zásobě učíme děti jazyk používat- doplňovat členy, převádět podstatná jména z čísla jednotného do množného, používat správně zájmena, práci se slovesy…

Komunikace

Děti necháváme co nejvíce mluvit - ve dvojicích, menších skupinách nebo společně. Mluvíme s nimi současně a velmi pečlivě kontrolujme výslovnost, neboť je nezbytná k dobré sluchové analýze anglického textu. Společným mluvením se děti vzájemně podporují a překonají ostych z mluvení.

aj IIČinnostní učení

Pomůcky jsou připraveny jak k samostatné práci v lavici, tak pro práci ve dvojicích či menších skupinách, nebo ke skupinové práci v kroužku na koberci. Zpomůcekděti skládají slova či věty, ty potom čtou a následně zapisují. Činnosti s pomůckami zařazujeme krátce a často. Ideálně 10 minut každou hodinu angličtiny.

Radost z učení

Prací s pomůckami dáváme šanci uspět dětem pomalejším i rychlejším, aby všechny mohly mít z učení radost. Naším cílem je vytvořit dětem pozitivní vztah k cizímu jazyku a naučit je jazyk používat v životě.

Tvořivé Letní školy

Ucelené soubory postupů a nápadů do výuky Aj předáváme učitelům na kurzech, webinářích a každoročně také na Letní škole, na kterou jste tímto srdečně zváni. Přijeďte se setkat s fajn lidmi, zrelaxovat a nabrat nové dovednosti.

 

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činn. výuku PRV 3 v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Těšte se na:

  • Aktivizující metody práce.
  • Vhodné materiály, pomůcky a internetové odkazy. Využívání encyklopedií, koutků přírody, map, výukových filmů a programů...
  • Využití mimoškolního prostředí pro výuku, exkurze, besedy
  • Využití mezipředmětových vztahů.
  • Prvky kritického myšlení, vytváření a náměty projektů.
  • Rozvoj klíčových kompetencí při činnostním vyučování.
  • Rozvoj komunikativních dovedností, rozhovory a vyprávění.
  • Využití praktických zkušeností ze života žáků ve výuce
  • Náměty na projektové vyučování, zajímavé aktivity

Přírodověda se neučí, ale žije. Tak si ji přijďte zažít. 

M

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro  činnostní učení M ve 4. ročníku v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

AJ

13. 8. 2024, 14. 8. 2024, 15. 8. 2024, 16. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

SŠ logistiky a chemie, U Hradiska 29, Olomouc

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Kurz předkládá smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky anglického jazyka ve 3.(1.) - 5. ročníku, vytvořený na míru pro české děti. Předkládaný způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, aby na konci 5. ročníku dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A1. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. 

Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Názorná pomůcka pro výuku matematiky, určená pro zavěšení do třídy. Učitelům se osvědčilo…

Dostupnost Skladem
165 Kč
- ks +

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

NOVINKA! Vzdělávací a přitom i zábavná hra na procvičení čtení písmen v češtině a…

Dostupnost Skladem
278 Kč
- ks +

Početní divadélko (NOVINKA)

Početní divadélko (NOVINKA)

Originální didaktická hra pro uvedení dětí do počtářského světa.

Dostupnost Skladem
279 Kč
- ks +

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v…

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v 3. a 4. roce výuky

Tento soubor činnostních postupů je vytvořený pro výuku Aj ve 3.–4. roce výuky na ZŠ. V…

Dostupnost Skladem
185 Kč
- ks +

Reference

"Základní školy, se kterými Tvořivá škola úzce spolupracuje na zavádění činnostního učení."

více

"Přečtěte si, co říkají o našich kurzech jejich absolventi!

Uvedené reference jsou vybrané z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce."

více

Každoročně pro vás připravujeme několik letních škol. Přečtěte si, jak s nimi byli spokojeni jejich absolventi!

Uvedené reference pochází z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce.

více