DESATERO ČINNOSTNÍHO UČENÍ

DESATERO činnostního učení stručně popisuje, co dělat proto, aby se žákům i učitelům ve výuce dařilo. Vychází z Komeského a shnrnuje nejlepší zkušeností učitelů. Uvedené principy jsou stále pravdivé a platné. Zkuste je také aplikovat ve výuce a sledujte výsledky.

"Nechť nás také někdy v něčem jiní před sebou vidí.“  J.A. Komenský

Sdílet na Facebooku

Cílem je aktivní zapojení všech žáků do výuky. Těch se speciálními potřebami i těch nadaných. Jde nám o vnitřní motivaci, rozvoj logického myšlení a samozřejmě také klíčových kompetencí, zejména vědomí vlastní hodnoty a sebeúcty. Bonusem je prevence poruch učení.

 

Protahovací pauza

1) K žákům přistupujeme jako k jedinečným lidským bytostem, protože jimi skutečně jsou.

Učitel je průvodcem žáků, vyváří pravidla pro práci a dbá na jejich dodržování. Dává žákům důvěru, že zvládnou vše potřebné. Ví, že jeho primárním úkolem je zajistit, aby se ve třídě učilo, a přijímá za to odpovědnost. A myslí to vážně.

 

2) Žáky vedeme k samostatnému myšlení, objevování poznatků a také osobní odpovědnosti. Každý činnostní postup  má daný a konkrétní didaktický cíl. Měl by umožňovat tvořivé myšlení – o pozorovaných jevech samostatně uvažovat a hovořit. Měl by žáky vést ke tvorbě vlastních otázek, ke schopnosti formulovat závěry a prakticky jich využívat v životě.

Nechat žáky samostatně objevovat je samozřejmost. Nechat je slepě bloudit je demotivující.

"Učitel nechť vždy kráčí vpředu. Nechat žáka zbytečně bloudit je proti zásadě efektivity." J.A.K.

 

3) Žáky pozitivně motivujeme. Před každým postupem žáky motivujeme a orientujeme v úkolu. Ukazujeme jim, proč se určité věci učí a k čemu jim může nově osvojený poznatek nebo dovednost v životě sloužit. Učíme přece věcem užitečným a potřebným pro život. Dodáváme jim důvěru, že dokážou být úspěšní. Důvěra učitele v žáka je základním kamenem úspěchu. Učitel věří, že žák život zvládne.

Kartičky čj

 

4) Postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu a využíváme dosavadních poznatků žáků. Posloupnost a provázanost učiva je důležitá. Když něco přeskočíme, vždy se nám to vrátí. Nové poznatky vyvozujeme z poznatků předcházejících.

Ideální je naučit základní učivo všechny žáky bezchybně. K probírání nového učiva pak přistupujeme, až když žáci probíranou látku chápou. Ke všemu se průběžně vracíme, přesvědčujeme se o ukotvení poznatků a dovedností.

Obměny a další varianty činností pak mohou provádět sami žáci a využívat při tom své dosavadní poznatky, dovednosti a zkušenosti.

 

5) Výuku je dobré provázat s reálným životem žáků. Upozorňujeme na praktické využití předávaných vědomostí a dovedností v životě.

Nezbytné je zapojení všech tří center -  mentálního (hlava), fyzického (ruce) a emočního (srdce). Využíváme při tom co nejvíce smyslů, hlavně zraku, hmatu a sluchu. Učivo předkládáme žákům na pro ně známých situacích a s využitím mezipředmětových vztahů.

 

6) Využíváme mezipředmětových vztahů. Obsah vzdělávání spojujeme do smysluplných celků. Dovednostem a poznatkům, které souvisejí s více předměty, vyučujeme v rámci všech těchto předmětů. Vše souvisí se vším.

DOMINO

 

7) Žáky vedeme k tomu, aby mluvili, a učíme je diskuzi. Vhodným způsobem je upozorňujeme na klady a přínos respektující diskuze.

Všem žákům průběžně umožňujeme hovořit o tom, co pozorují, co činí, co si myslí, co cítí, na co přišli,... Žáci se učí formulovat otázky a odpovědi. Navzájem se vyvolávají, odpovídají si, předávají si slovo, učí se komunikovat s učitelem a spolužáky, védou svému věku přiměřenou diskuzi.

 

8) Pracujeme se zpětnou vazbou, žáky vedeme k sebekontrole a práci s chybou. Činnosti s pomůckami i následný hovor o pozorovaném umožňují učiteli i žákům každodenní zpětnou vazbu – přehled o dosažené úrovni poznání. Žákům i učitelům zpětná vazba umožňuje chyby samostatně rozpoznávat a okamžitě je napravovat. Učí se tak chybám předcházet a brát si z nich ponaučení. Chybu nepokládáme za prohřešek, ale za možnost ke změně. Podporujeme tím sebeúctu žáků. Chybovat je normální. Hloupé je stejné chyby stále opakovat. To platí jak ve výuce, tak v životě.

 

9) Žáky nepřetěžujeme ani nepodceňujeme, využíváme diferenciace. Učivo a metody volíme přiměřené stupni vývoje žáků a umožňujeme jim pracovat podle individuálního tempa. Před žáky stavíme cíle blízké – dosažitelné. V době, kdy se věnujeme pomalejším žákům, zaměstnáváme rychlejší žáky rozšiřujícím učivem za pomoci vhodných materiálů.

PEXESO

 

10) Využívá přínosu pozitivní motivace, pozitivního hodnocení a žákovského sebehodnocení. Pozitivní hodnocení používáme průběžně. Vždy, když se žákům něco podaří. Oceňujeme nejen úspěch, ale také snahu. Nikdy bezdůvodně, ale kdo chce, vždy něco k pochvale najde. Nejde o to žáky učinit závislé na pochvale, ale dát jim pozitivní zpětnou vazbu, že pracoval, uspěl a motivovat ho tak k další činnosti.

Pozn.: Tento druh pozitivního hodnocení motivuje každou lidskou bytost a její přínos je psychologicky potvrzen. Ve velké míře je využívána profesionálními kouči špičkových manažerů a sportovců.

Pozitivní motivace může mít podobu ústní pochvaly i "pouhého" pohledu, který může stejně ocenit, jako pohrdat. Žáci, zejména ti mladší, také milují drobné odměny, jako jsou hvězdičky, razítka atp., a klidně také udělení „jedničky“.

Kladné ladění hodnotících soudů, projevování zájmu o názory žáků, dodávání sebedůvěry žákům a jejich povzbuzování. Do výuky často zařazujeme žákovské sebehodnocení a rozvíjíme tak zdravé sebevědomí žáků. Chceme-li žákům předat sebehodnotu, je také dobré ji mít sám zpracovanou a prohloubenou. Apropó jaká je vaše hodnota? Je nějak změřitelná? Je odvislá od vašem majetku nebo vzdělání? Mění se nějak s vaším věkem? Jaká tedy je?

***

Pokud se vám zdá, že realizovat všech 10 bodů ve výuce je prakticky velmi náročné, nebo vás zajímá jak na to, přijďte se podívat na některý z našich kurzů. Není to úplně snadné, ale není to ani složité. Rádi se s Vámi podělíme o naše zkušenosti. Těšíme se na vás.

23. 4. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Zajímává Vás jak se s druhými úspěšně domluvit a řešit případné konflikty?  Systemicky čistá komunikace spolu s postojem a přístupem tvoří základ dobrého vztahu učitele s žáky a jejich rodiči, ale také s kolegy a s vedením školy. Kurz seznamuje s metodou nenásilné komunikace, ukazuje nejčastější komunikační chyby a předkládá smysluplné a důstojné řešení konfliktních situací.

Tvořivé metody ve výuce VV (webinář)

cyklus čtyř webinářů

4 680 Kč
VV

24. 4. 2024, 29. 4. 2024, 6. 5. 2024, 13. 5. 2024, zahájení v 14:00

16 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
ZUŠ
Rodiče

Anotace:

Přihlaste se na celý volný cyklus webinářů Tvořivé metody ve výuce VV pro náměty do VV! Během čtyř setkání postupně projdete témata Kreslení pravou mozkovou hemisférou, Lidská postava, Barva a Hry ve VV.
Časová dotace 4x4 hodiny

Cyklus zahrnuje tyto webináře:

Lze se hlásit i samostatně, jen na dílčí webináře. Počet míst pro absolvování celého cyklu za výhodnější cenu je omezen.

Tvořivé metody ve výuce VV (webinář)

Metoda kreslení pravou hemisférou ve škole i mimo ní

1 380 Kč
VV

24. 4. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
ZUŠ
Rodiče

Anotace:

Seznamte se s metodou kreslení pravou mozkovou hemesférou a jejím možným využitím na 1. stupni ZŠ! Webinář je určený všem, kdo hledají postupy, náměty a metody do výtvarné výchovy - pedagogům a ostatním, kteří mají chuť děti výtvarně podpořit, zkušeným i začínajícím učitelům a také rodičům.

Obsah akce:

  • Principy metody výuky kreslení pravou hemisférou
  • Možnosti využití metody kreslení pravou hemisférou při výuce výtvarné výchovy
  • Nabídka konkrétních činnostních postupů a námětů, které nenásilně rozvíjejí výtvarné dovednosti a výtvarnou sebedůvěru v jakémkoli věku, od předškolního věku po dospělost

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Názorná pomůcka pro výuku matematiky, určená pro zavěšení do třídy. Učitelům se osvědčilo…

Dostupnost Skladem
165 Kč
- ks +

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

NOVINKA! Vzdělávací a přitom i zábavná hra na procvičení čtení písmen v češtině a…

Dostupnost Skladem
278 Kč
- ks +

Početní divadélko (NOVINKA)

Početní divadélko (NOVINKA)

Originální didaktická hra pro uvedení dětí do počtářského světa.

Dostupnost Skladem
279 Kč
- ks +

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v…

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v 3. a 4. roce výuky

Tento soubor činnostních postupů je vytvořený pro výuku Aj ve 3.–4. roce výuky na ZŠ. V…

Dostupnost Skladem
185 Kč
- ks +

Reference

"Základní školy, se kterými Tvořivá škola úzce spolupracuje na zavádění činnostního učení."

více

"Přečtěte si, co říkají o našich kurzech jejich absolventi!

Uvedené reference jsou vybrané z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce."

více

Každoročně pro vás připravujeme několik letních škol. Přečtěte si, jak s nimi byli spokojeni jejich absolventi!

Uvedené reference pochází z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce.

více