Pohádky a rozvoj čtení s porozuměním

Zvláštní místo u dětí mladšího školního věku mají pohádky. Pohádky jsou u dětí oblíbené pro jejich jednoduchý děj, časté opakovaní určitých dějových prvků, možnost jejich zapamatování. Pohádky napomáhají u dětí k rozvoji vyjadřování, řeči, komunikačních dovedností, rozvíjejí jejich vnímání časové posloupnosti, podporují fantazii, napomáhají k pochopení různých modelů jednání, chování, dají se výchovně využít. Při jejich vyprávění, další komunikaci s rodiči, učiteli, kamarády, spolužáky, při činnostech a hrách s pohádkami se děti rozvíjejí také společensky a citově. Pohádky podporují tvořivost, schopnost vyjadřovat pocity, prožitky ze slyšeného (vyjádření výtvarné, hudební, pohybové, dramatizace atp.). Jsou oblíbené také pro nadpřirozené bytosti v nich, kouzla a čáry, tajemno a vítězství dobra nad zlem, pomáhají rozvíjet smysl pro posuzování jednání postav apod.

Sdílet na Facebooku

K práci o pohádkách můžeme využít pomůcku Pohádkové obrázkové osnovy– pomůcka obsahuje obrázkové osnovy 8 nejznámějších pohádek (např. O Budulínkovi, O Smolíčkovi, Perníková chaloupka, …) a jednoduché texty k jednotlivým obrázkům. Soubor je doplněn o listy s náměty na další tvořivou práci.

K rozvoji slovní zásoby pro vyprávění pohádek či práci s nimi se hodí také pracovní list č. 7 ze souboru Pracovní karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 2. ročníku.

Práce s pomůckou Pohádkové obrázkové osnovyčtení

Úkoly a cíle pracovních listů:

• seznámení s nejznámějšími pohádkami

• rozvoj schopnosti naslouchat a sledovat děj podle obrázků

• rozvoj paměti a fantazie

• rozvoj slovní zásoby a vyjadřovacích schopností při reprodukci a práci s pohádkou

• rozvoj schopnosti po určitou dobu se soustředit

• rozvoj vnímání časové posloupnosti děje, rozvoj logického myšlení

• rozvoj čtenářských dovedností při čtení textů

• rozvoj a podpora čtení s porozuměním při čtení textů a práci s větami

• rozvoj jemné motoriky (stříhání, řazení, vybarvování)

• rozvoj jazykových dovedností při práci s texty

• rozvoj schopnosti vžít se do role – dramatizace.

 

Náměty pro práci:

A/ s obrázky

• poslech pohádky, kterou vypráví nebo čte rodič, učitel

• sledování děje podle obrázků

• rozhovor o pohádce a jednotlivých obrázcích

• opakované vyprávění, zadávání otázek vhodných k pohádkám (Jak se Smolíček zachoval? Jak se zachovaly jeskyňky? Kdo je na obrázku? Jaké věci jsou na obrázku?)

• spoluvyprávění – větší část vypráví dospělý, děti vhodně doplňují chybějící pasáže (většinou klíčové věty)

• opakovaná reprodukce podle obrázků s postupně se zmenšující pomocí dospělého

• samostatné vyprávění pohádky podle obrázků

• řazení rozstříhaných obrázků podle vyprávění, podle čteného textu, podle vět k textu

• samostatné řazení obrázků bez vyprávění

• hledání chyby v daném pořadí obrázků

• obměna a doplňování vyprávěbní (rozvoj fantazie, tvořivosti)

• doplňování pohádek dalšími vhodnými říkankami, jazykolamy, popěvky

• dramatizace s loutkami, maňásky, vlastní dramatizace

• mezipředmětové využití (výtvarné a pracovní činnosti)

• výchovné využití.

 

B/ s texty, větami

• čtení textu, vyhledávání vhodného obrázku

• práce s obrázkovou osnovou, osnovou z vět

• přiřazování vět k obrázkům (podpora čtení s porozuměním) a naopak

• aktivity a činnosti s částí textu v rámci procvičování jazykového učiva v Čj (zařazování úkolů z témat – Věta, slovo, slabika, slovní význam apod.)

• využití pro práci v Čj – slohový výcvik, vyprávění, osnova

• využití textů a vět k aktivitám pro psaní s porozuměním (najdi, podtrhni, vypiš, opiš, sestav)

• poslech a čtení jiných známých verzí pohádek, sledovat shody a rozdíly

• rozvoj fantazie – vymýšlení vlastních částí pohádky (Jak by to mohlo být, kdyby.).

 

C/ s kartičkami se jmény pohádek a postav

• přiřazování jednotlivých názvů pohádek, postav z pohádek k ukázkám z pohádek

• třídění podle zadání učitele

• aktivity a činnosti jednotlivců, dvojic či skupin

• didaktické hry (např. hádej, kdo jsem, ze které jsem pohádky, které pohádkové postavy k sobě patří apod.).

 

 

Prameny:

Doležalová, A. Metodika činnostního učení čtení s porozuměním ve 2. a 3. ročníku. Tvořivá škola, 2012

Rosecká, Z. a kol. Malá didaktika činnostního učení. Tvořivá škola, 2004

12. 12. 2023, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
Rodiče

Anotace:

Nástup dítěte do školského zařízení je pro něj velkou a často dramatickou změnou. Je třeba, aby si zvyklo na režim, systematickou práci a nové vrstevnické vazby. Vše je pro něj nové, i když zpravidla školu již navštívilo a ví, že jde do bezpečného prostředí. Je však v jiné roli, je starší a hra se mění v povinnosti. A také je třeba, aby tuto změnu akceptovala rodina a celý proces zaškolení byl kooperací rodiny a školy, kde klientem je vždy dítě. A samozřejmě akceptovat, že hlavní podíl odpovědnosti za dítě mají vždy rodiče.

Seznamte se s významem zralosti osobnosti žáků nejen pro efektivitu učení, ale především pro jejich další harmonický vývoj. Podíváme se spolu na význam rozvoje motivace a přípravu dítěte na celoživotní vzdělávání a společnou práci s důrazem na rizika, ke kterým vede jednostranné zahlcování žáků.

 

ČJ

9. 1. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 4 v celkové ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

  • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení ČJ ve 4. ročníku.
  • Podstatná jména jako jeden ze slovních druhů se zaměřením na jednoduchá mluvní cvičení
  • Pád - pomůcky k nácviku pádových otázek
  • Ukázka a využití různých pomůcek pro aktivní procvičení pádu, čísla a rodu podstatných jmen 

Tělesná výchova na 1. stupni ZŠ (webinář)

Zdravě se hýbat a být v pohodě - dětská jóga

1 210 Kč
TV

9. 1. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Zdravý pohyb ve výuce TV„Cvičení s využitím prvků terapeutické jógy, dětské jógy.

Hledáte novou inspiraci do svých hodin Tv nebo tematicky zaměřenou náplň tělovýchovných chvilek? Pak je tento webinář určen právě pro Vás!.

Na webináři:

  • zažijete aktivní cvičení terapeutické jógy
  • se naučíte cvičit sestavu vhodnou pro začátečníky i pokročilejší cvičence
  • dostanete návod na nácvik jednotlivých pozic vedoucích ke správnému držení těla a jejich uplatnění v hodinách TV, či v tělovýchovných chvilkách.
  • na závěr se můžete těšit na ukázkovou hodinu tematicky zaměřenou na Pozdrav slunci a pozdrav měsíci s využitím nacvičených pozic a příběhu pro děti

Během webináře doporučujeme mít na sobě cvičební úbor nebo pohodlné oblečení, připravte si podložku a deku.

Kurz je určen pedagogům 1. stupně ZŠ, předkládané aktivity jsou pak vhodné zejména pro žáky 0.-3. ročníku ZŠ.

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Názorná pomůcka pro výuku matematiky, určená pro zavěšení do třídy. Učitelům se osvědčilo…

Dostupnost Skladem
165 Kč
- ks +

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

NOVINKA! Vzdělávací a přitom i zábavná hra na procvičení čtení písmen v češtině a…

Dostupnost Skladem
278 Kč
- ks +

Početní divadélko (NOVINKA)

Početní divadélko (NOVINKA)

Originální didaktická hra pro uvedení dětí do počtářského světa.

279 Kč
- ks +

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v…

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v 3. a 4. roce výuky

Tento soubor činnostních postupů je vytvořený pro výuku Aj ve 3.–4. roce výuky na ZŠ. V…

Dostupnost Skladem
185 Kč
- ks +

Reference

"Základní školy, se kterými Tvořivá škola úzce spolupracuje na zavádění činnostního učení."

více

"Přečtěte si, co říkají o našich kurzech jejich absolventi!

Uvedené reference jsou vybrané z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce."

více

Každoročně pro vás připravujeme několik letních škol. Přečtěte si, jak s nimi byli spokojeni jejich absolventi!

Uvedené reference pochází z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce.

více