Pohádky a rozvoj čtení s porozuměním

Pohádky a rozvoj čtení s porozuměním

Zvláštní místo u dětí mladšího školního věku mají pohádky. Pohádky jsou u dětí oblíbené pro jejich jednoduchý děj, časté opakovaní určitých dějových prvků, možnost jejich zapamatování. Pohádky napomáhají u dětí k rozvoji vyjadřování, řeči, komunikačních dovedností, rozvíjejí jejich vnímání časové posloupnosti, podporují fantazii, napomáhají k pochopení různých modelů jednání, chování, dají se výchovně využít. Při jejich vyprávění, další komunikaci s rodiči, učiteli, kamarády, spolužáky, při činnostech a hrách s pohádkami se děti rozvíjejí také společensky a citově. Pohádky podporují tvořivost, schopnost vyjadřovat pocity, prožitky ze slyšeného (vyjádření výtvarné, hudební, pohybové, dramatizace atp.). Jsou oblíbené také pro nadpřirozené bytosti v nich, kouzla a čáry, tajemno a vítězství dobra nad zlem, pomáhají rozvíjet smysl pro posuzování jednání postav apod.

K práci o pohádkách můžeme využít pomůcku Pohádkové obrázkové osnovy– pomůcka obsahuje obrázkové osnovy 8 nejznámějších pohádek (např. O Budulínkovi, O Smolíčkovi, Perníková chaloupka, …) a jednoduché texty k jednotlivým obrázkům. Soubor je doplněn o listy s náměty na další tvořivou práci.

K rozvoji slovní zásoby pro vyprávění pohádek či práci s nimi se hodí také pracovní list č. 7 ze souboru Pracovní karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 2. ročníku.

Práce s pomůckou Pohádkové obrázkové osnovy

Úkoly a cíle pracovních listů:

• seznámení s nejznámějšími pohádkami

• rozvoj schopnosti naslouchat a sledovat děj podle obrázků

• rozvoj paměti a fantazie

• rozvoj slovní zásoby a vyjadřovacích schopností při reprodukci a práci s pohádkou

• rozvoj schopnosti po určitou dobu se soustředit

• rozvoj vnímání časové posloupnosti děje, rozvoj logického myšlení

• rozvoj čtenářských dovedností při čtení textů

• rozvoj a podpora čtení s porozuměním při čtení textů a práci s větami

• rozvoj jemné motoriky (stříhání, řazení, vybarvování)

• rozvoj jazykových dovedností při práci s texty

• rozvoj schopnosti vžít se do role – dramatizace.

 

Náměty pro práci:

A/ s obrázky

• poslech pohádky, kterou vypráví nebo čte rodič, učitel

• sledování děje podle obrázků

• rozhovor o pohádce a jednotlivých obrázcích

• opakované vyprávění, zadávání otázek vhodných k pohádkám (Jak se Smolíček zachoval? Jak se zachovaly jeskyňky? Kdo je na obrázku? Jaké věci jsou na obrázku?)

• spoluvyprávění – větší část vypráví dospělý, děti vhodně doplňují chybějící pasáže (většinou klíčové věty)

• opakovaná reprodukce podle obrázků s postupně se zmenšující pomocí dospělého

• samostatné vyprávění pohádky podle obrázků

• řazení rozstříhaných obrázků podle vyprávění, podle čteného textu, podle vět k textu

• samostatné řazení obrázků bez vyprávění

• hledání chyby v daném pořadí obrázků

• obměna a doplňování vyprávěbní (rozvoj fantazie, tvořivosti)

• doplňování pohádek dalšími vhodnými říkankami, jazykolamy, popěvky

• dramatizace s loutkami, maňásky, vlastní dramatizace

• mezipředmětové využití (výtvarné a pracovní činnosti)

• výchovné využití.

 

B/ s texty, větami

• čtení textu, vyhledávání vhodného obrázku

• práce s obrázkovou osnovou, osnovou z vět

• přiřazování vět k obrázkům (podpora čtení s porozuměním) a naopak

• aktivity a činnosti s částí textu v rámci procvičování jazykového učiva v Čj (zařazování úkolů z témat – Věta, slovo, slabika, slovní význam apod.)

• využití pro práci v Čj – slohový výcvik, vyprávění, osnova

• využití textů a vět k aktivitám pro psaní s porozuměním (najdi, podtrhni, vypiš, opiš, sestav)

• poslech a čtení jiných známých verzí pohádek, sledovat shody a rozdíly

• rozvoj fantazie – vymýšlení vlastních částí pohádky (Jak by to mohlo být, kdyby.).

 

C/ s kartičkami se jmény pohádek a postav

• přiřazování jednotlivých názvů pohádek, postav z pohádek k ukázkám z pohádek

• třídění podle zadání učitele

• aktivity a činnosti jednotlivců, dvojic či skupin

• didaktické hry (např. hádej, kdo jsem, ze které jsem pohádky, které pohádkové postavy k sobě patří apod.).

 

 

Prameny:

Doležalová, A. Metodika činnostního učení čtení s porozuměním ve 2. a 3. ročníku. Tvořivá škola, 2012

Rosecká, Z. a kol. Malá didaktika činnostního učení. Tvořivá škola, 2004

Developed by Via Aurea.