Pohádky a rozvoj čtení s porozuměním

Zvláštní místo u dětí mladšího školního věku mají pohádky. Pohádky jsou u dětí oblíbené pro jejich jednoduchý děj, časté opakovaní určitých dějových prvků, možnost jejich zapamatování. Pohádky napomáhají u dětí k rozvoji vyjadřování, řeči, komunikačních dovedností, rozvíjejí jejich vnímání časové posloupnosti, podporují fantazii, napomáhají k pochopení různých modelů jednání, chování, dají se výchovně využít. Při jejich vyprávění, další komunikaci s rodiči, učiteli, kamarády, spolužáky, při činnostech a hrách s pohádkami se děti rozvíjejí také společensky a citově. Pohádky podporují tvořivost, schopnost vyjadřovat pocity, prožitky ze slyšeného (vyjádření výtvarné, hudební, pohybové, dramatizace atp.). Jsou oblíbené také pro nadpřirozené bytosti v nich, kouzla a čáry, tajemno a vítězství dobra nad zlem, pomáhají rozvíjet smysl pro posuzování jednání postav apod.

Sdílet na Facebooku

K práci o pohádkách můžeme využít pomůcku Pohádkové obrázkové osnovy– pomůcka obsahuje obrázkové osnovy 8 nejznámějších pohádek (např. O Budulínkovi, O Smolíčkovi, Perníková chaloupka, …) a jednoduché texty k jednotlivým obrázkům. Soubor je doplněn o listy s náměty na další tvořivou práci.

K rozvoji slovní zásoby pro vyprávění pohádek či práci s nimi se hodí také pracovní list č. 7 ze souboru Pracovní karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 2. ročníku.

Práce s pomůckou Pohádkové obrázkové osnovyčtení

Úkoly a cíle pracovních listů:

• seznámení s nejznámějšími pohádkami

• rozvoj schopnosti naslouchat a sledovat děj podle obrázků

• rozvoj paměti a fantazie

• rozvoj slovní zásoby a vyjadřovacích schopností při reprodukci a práci s pohádkou

• rozvoj schopnosti po určitou dobu se soustředit

• rozvoj vnímání časové posloupnosti děje, rozvoj logického myšlení

• rozvoj čtenářských dovedností při čtení textů

• rozvoj a podpora čtení s porozuměním při čtení textů a práci s větami

• rozvoj jemné motoriky (stříhání, řazení, vybarvování)

• rozvoj jazykových dovedností při práci s texty

• rozvoj schopnosti vžít se do role – dramatizace.

 

Náměty pro práci:

A/ s obrázky

• poslech pohádky, kterou vypráví nebo čte rodič, učitel

• sledování děje podle obrázků

• rozhovor o pohádce a jednotlivých obrázcích

• opakované vyprávění, zadávání otázek vhodných k pohádkám (Jak se Smolíček zachoval? Jak se zachovaly jeskyňky? Kdo je na obrázku? Jaké věci jsou na obrázku?)

• spoluvyprávění – větší část vypráví dospělý, děti vhodně doplňují chybějící pasáže (většinou klíčové věty)

• opakovaná reprodukce podle obrázků s postupně se zmenšující pomocí dospělého

• samostatné vyprávění pohádky podle obrázků

• řazení rozstříhaných obrázků podle vyprávění, podle čteného textu, podle vět k textu

• samostatné řazení obrázků bez vyprávění

• hledání chyby v daném pořadí obrázků

• obměna a doplňování vyprávěbní (rozvoj fantazie, tvořivosti)

• doplňování pohádek dalšími vhodnými říkankami, jazykolamy, popěvky

• dramatizace s loutkami, maňásky, vlastní dramatizace

• mezipředmětové využití (výtvarné a pracovní činnosti)

• výchovné využití.

 

B/ s texty, větami

• čtení textu, vyhledávání vhodného obrázku

• práce s obrázkovou osnovou, osnovou z vět

• přiřazování vět k obrázkům (podpora čtení s porozuměním) a naopak

• aktivity a činnosti s částí textu v rámci procvičování jazykového učiva v Čj (zařazování úkolů z témat – Věta, slovo, slabika, slovní význam apod.)

• využití pro práci v Čj – slohový výcvik, vyprávění, osnova

• využití textů a vět k aktivitám pro psaní s porozuměním (najdi, podtrhni, vypiš, opiš, sestav)

• poslech a čtení jiných známých verzí pohádek, sledovat shody a rozdíly

• rozvoj fantazie – vymýšlení vlastních částí pohádky (Jak by to mohlo být, kdyby.).

 

C/ s kartičkami se jmény pohádek a postav

• přiřazování jednotlivých názvů pohádek, postav z pohádek k ukázkám z pohádek

• třídění podle zadání učitele

• aktivity a činnosti jednotlivců, dvojic či skupin

• didaktické hry (např. hádej, kdo jsem, ze které jsem pohádky, které pohádkové postavy k sobě patří apod.).

 

 

Prameny:

Doležalová, A. Metodika činnostního učení čtení s porozuměním ve 2. a 3. ročníku. Tvořivá škola, 2012

Rosecká, Z. a kol. Malá didaktika činnostního učení. Tvořivá škola, 2004

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činn. výuku PRV 3 v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Těšte se na:

  • Aktivizující metody práce.
  • Vhodné materiály, pomůcky a internetové odkazy. Využívání encyklopedií, koutků přírody, map, výukových filmů a programů...
  • Využití mimoškolního prostředí pro výuku, exkurze, besedy
  • Využití mezipředmětových vztahů.
  • Prvky kritického myšlení, vytváření a náměty projektů.
  • Rozvoj klíčových kompetencí při činnostním vyučování.
  • Rozvoj komunikativních dovedností, rozhovory a vyprávění.
  • Využití praktických zkušeností ze života žáků ve výuce
  • Náměty na projektové vyučování, zajímavé aktivity

Přírodověda se neučí, ale žije. Tak si ji přijďte zažít. 

M

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro  činnostní učení M ve 4. ročníku v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

AJ

13. 8. 2024, 14. 8. 2024, 15. 8. 2024, 16. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

FZŠ Olomouc, Hálkova 4

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Kurz předkládá smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky anglického jazyka ve 3.(1.) - 5. ročníku, vytvořený na míru pro české děti. Předkládaný způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, aby na konci 5. ročníku dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A1. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. 

Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Názorná pomůcka pro výuku matematiky, určená pro zavěšení do třídy. Učitelům se osvědčilo…

Dostupnost Skladem
165 Kč
- ks +

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

NOVINKA! Vzdělávací a přitom i zábavná hra na procvičení čtení písmen v češtině a…

Dostupnost Skladem
278 Kč
- ks +

Početní divadélko (NOVINKA)

Početní divadélko (NOVINKA)

Originální didaktická hra pro uvedení dětí do počtářského světa.

Dostupnost Skladem
279 Kč
- ks +

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v…

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v 3. a 4. roce výuky

Tento soubor činnostních postupů je vytvořený pro výuku Aj ve 3.–4. roce výuky na ZŠ. V…

Dostupnost Skladem
185 Kč
- ks +

Reference

"Základní školy, se kterými Tvořivá škola úzce spolupracuje na zavádění činnostního učení."

více

"Přečtěte si, co říkají o našich kurzech jejich absolventi!

Uvedené reference jsou vybrané z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce."

více

Každoročně pro vás připravujeme několik letních škol. Přečtěte si, jak s nimi byli spokojeni jejich absolventi!

Uvedené reference pochází z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce.

více