Pohádky a jak s nimi s dětmi pracovat?

K domácímu učení s pohádkami Vám nabízíme pomůcku Pohádkové obrázkové osnovy – pomůcka obsahuje obrázkové osnovy 8 nejznámějších pohádek (O Červené karkulce, O Budulínkovi, Hrnečky vař, O koblížkovi, O domečku, Perníková chaloupka, O Smolíčkovi, Tři prasátka) a jednoduché texty k jednotlivým obrázkům. Soubor je doplněn o listy s náměty na další tvořivou práci.

První pohádky jsou u dětí oblíbené pro jejich jednoduchý děj, časté opakovaní určitých dějových prvků, možnost jejich zapamatování. Pohádky napomáhají u dětí k rozvoji vyjadřování, řeči, komunikačních dovedností, rozvíjejí jejich vnímání časové posloupnosti, podporují fantazii, napomáhají k pochopení různých modelů jednání a chování. Při jejich vyprávění a následné komunikaci s rodiči se děti rozvíjejí také společensky a citově. Pohádky podporují tvořivost a schopnost vyjadřovat pocity - prožitky ze slyšeného.

 

Pomůcka Pohádkové obrázkové osnovy umožňuje:

• seznámení s nejznámějšími pohádkami

• rozvoj schopnosti naslouchat a sledovat děj podle obrázků

• rozvoj paměti a fantazie

• rozvoj slovní zásoby a vyjadřovacích schopností při reprodukci a práci s pohádkou

• rozvoj schopnosti po určitou dobu se soustředit

• rozvoj vnímání časové posloupnosti děje, rozvoj logického myšlení

• rozvoj čtenářských dovedností při čtení textů

• rozvoj a podpora čtení s porozuměním při čtení textů a práci s větami

• rozvoj jemné motoriky (stříhání, řazení, vybarvování)

• rozvoj jazykových dovedností při práci s texty

• rozvoj schopnosti vžít se do role – dramatizace.

 

NÁMĚTY PRO PRÁCI S POMŮCKOU

A) Činnosti s obrázky

1. Poslech pohádky, kterou vypráví nebo čte rodič, učitel a sledování děje podle obrázků. Rozhovor o pohádce a jednotlivých obrázcích.

2. Opakované vyprávění, zadávání otázek vhodných k pohádkám (Jak se Smolíček zachoval? Jak se zachovaly jeskyňky? Kdo je na obrázku? Jaké věci jsou na obrázku?)

3. Spoluvyprávění – větší část vypráví dospělý, děti vhodně doplňují chybějící pasáže (většinou klíčové věty)

4. Opakovaní pohádky podle obrázků s postupně se zmenšující pomocí dospělého

5. Samostatné vyprávění pohádky dítětem podle obrázků.

6. Řazení rozstříhaných obrázků podle vyprávění, podle čteného textu, podle vět k textu

7.  samostatné řazení obrázků bez vyprávění

8. Dramatizace s loutkami, maňásky, vlastní dramatizace

 

B) Činnosti s texty a větami

1. Čtení textu, vyhledávání vhodného obrázku.

2. Práce s obrázkovou osnovou, osnovou z vět

3. Přiřazování vět k obrázkům (podpora čtení s porozuměním) a naopak

4. Aktivity a činnosti s částí textu v rámci procvičování jazykového učiva v Čj (zařazování úkolů z témat – Věta, slovo, slabika, slovní význam apod.)

5. Využití textů a vět k aktivitám pro psaní s porozuměním (najdi, podtrhni, vypiš, opiš, sestav)

6. Poslech a čtení jiných známých verzí pohádek, sledovat shody a rozdíly

7. rozvoj fantazie – vymýšlení vlastních částí pohádky (Jak by to mohlo být, kdyby.).

8. Didaktické hry - hádej, kdo jsem, ze které jsem pohádky, které pohádkové postavy ke mě  patří apod.).

Přejeme příjemnou zábavu.

 

Pomůcka Pohádkové obrázkové osnovy

 

 

Developed by Via Aurea.