Hlavní menu

Učitel činnostního učení v Praze - ukončení projektu

Sdílet na Facebooku

Učitel činnostního učení v Praze - ukončení projektu

U příležitosti zakončení projektu Tvořivá škola - Učitel činnostního učení v Praze proběhla dne 9.4.2011 závěrečná konference projektu.  Konference proběhla v aule ZŠ Korunovační a byla zaměřená především na efektivní práci s interaktivní tabulí ve výuce základních škol. Program byl doplněn příspěvky o činnostním učení a možnostech osobnostního rozvoje učitelů.

Obsahem projektu byla tvorba a realizace programu dalšího vzdělávání učitelů základních a středních škol v oblasti zavádění nových moderních činnostních metod a forem do výuky anglického jazyka, matematiky, fyziky, práce s informačními technologiemi a evaluace práce podpořených učitelů s důrazem na zapojení žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

Prostřednictvím zvyšování znalostí nových didaktických postupů, anglického jazyka, počítačové gramotnosti, osobnostního růstu a odborné kvalifikace učitelů, umožnil projekt absolventům projektových vzdělávacích akcí dosahovat dobrého rozvoje klíčových kompetencí cílových skupin uplatnitelných na trhu práce. Významné je, že projektem šířené metody a přístupy umožňují aktivní zapojení žáků se specifickými potřebami učení do výuky v běžných třídách a vedou k eliminaci jejich předčasného odchodu ze vzdělávání. Uvedeného cíle projekt dosáhnul formou spolupráce v rámci sítě tvořivých škol, realizací studijního programu pro učitele ZŠ, tvorby nových metodických materiálů a založením vzorových tříd činnostního učení na partnerských školách.

Hlavní cíle projektu, kterými bylo navázat na předchozí projekt realizovaný v rámci JPD3, posílit síť spolupracujících tvořivých škol, zvýšit kvalitu vzdělávání učitelů základních a středních škol v Praze a prohloubit odbornou kvalifikaci učitelů byly splněny.

V rámci projektu bylo proškoleno 911 učitelů. Vytvořeny byly kvalitní technické a metodické podmínky pro jejich práci. Seznámeni byli rovněž s efektivním nástrojem evaluace. U cílové skupiny projekt rozvinul dovednosti, které povedou k pozitivnímu přístupu k žákům, k systematickému rozvoji klíčových kompetencí, k uvědomění si vlastních schopností a vědomému převzetí odpovědnosti za výchovu a vzdělávání žáků.

Uvedených cílů projekt dosáhnul formou realizace studijních programů zaměřených na vzdělávání certifikovaných učitelů činnostního učení,tvorby metodických materiálů,vybavení vzorových tříd, realizace schůzek, hospitací, konferencí a efektivní evaluace.

Studijní programy dalšího vzdělávání učitelů byly realizovány pro 4 skupiny učitelů: učitele 1. stupně ZŠ, učitele matematiky a fyziky působící na 2. stupni ZŠ, učitele Aj a učitele matematiky působící na středních školách. Pro cílové skupiny projektu byly v rámci projektu otevřeny čtyři 250 hodinové studijní programy sestávající ze 108 vzdělávacích modulů zaměřených na:

1. Didaktika odborného předmětu (matematika, fyzika, anglický jazyk, český jazyk)

2. Jazykové dovednosti - anglický jazyk

3. Práce s informačními technologiemi - využití interaktivní výuky

4. Osobnostní rozvoj - komunikace, týmová spolupráce, tvůrčí potenciál, improvizace

5. Psychologie pro učitele - strategie, přístupy, klíčové kompetence

Jednotlivé moduly studijních programů byly otevírány tak, abychom vyhověli co největšímu počtu zájemců. Všichni účastníci obdrželi osvědčení o absolvování jednotlivých vzdělávacích modulů. Osvědčení o absolvování studijního programu - certifikát „Učitel činnostního učení“ - obdrželi učitelé, kteří absolvovali všechny studijní moduly a složili závěrečnou praktickou zkoušku sestávající z ukázkové hodiny činnostního učení doplněné odborným metodickým rozborem zařazených činnostních metod práce. Absolventi museli prokázat, že pochopili a prakticky zvládnuli metodiku činnostní výuky a uplatňují ve výuce moderní přístupy k učení.  

Vytvářili jsme nové metodické materiály a propagační materiály. Na začátku a na konci projektu jsme uspořádali pracovní konferenci pražských škol zaměřenou na informování o aktivitách a finančních zdrojích projektu.

V rámci projektu vytvořili lektoři Tvořivé školy novou metodiku činnostního učení s interaktivní tabulí. Jedná se o nový model práce, který smysluplně kombinuje klasické činnostní učení s interaktivní výukou. Dle dosavadních zkušeností lektorů a učitelů tvořivých škol je tento postup výuky velmi účinný. Jak je možné tímto způsobem pracovat v jednotlivých ročnících a předmětech, předvedli na konferenci lektoři Tvořivé školy, kteří jsou zároveň učiteli z praxe.

Další novinkou prezentovanou na konferenci byl akreditovaný seminář Systemické školní konstelace zaměřený na osobnostní růst učitelů. Jedná se o modernízážitkovou metodu, která umožňuje objevit skutečné příčiny školních potíží žáků i učitelů, nalézt jejich efektivní řešení a obnovit porušenou rovnováhu. Pracuje jak s modelovými školními situacemi, tak s konkrétními případy. Základní tematické celky semináře jsou: učitel a žák, učitel a třída, učitel a rodinná situace, vztahy v kolektivu učitelů, hierarchie vztahů ve škole, integrace, šikana a drogy.

V rámci projektu byly na vybraných pražských školách - FZŠ Fingerova v Praha 5,  ZŠ Korunovační v Praha 7, ZŠ Bří Venclíků v Praha 9 a ZŠ K Dolům v Praze 12 - založeny vzorové třídy činnostního učení, které slouží jako vzdělávací střediska DVPP. Vytvořena byla také nová řada učebnic Fyziky, metodický vzdělávací film Činnostní učení matematice v 6. ročníku, přípravy pro práci s interaktivní výpočetní technikou a další pomůcky. Uvedené materiály byly na konferenci rovněž představeny.

Učitel činnostního učení v Prazebyl třicetiměsíční projektem, jehož cílem bylo zvýšit kvalitu vzdělávání pražských ZŠ a prohloubit odbornou kvalifikaci učitelů. Byl zaměřený především na šíření efektivních metod z praxe a na osobnostní růst učitelů. Realizován byl díky podpoře poskytnuté Evropským sociálním fondem a Magistrátem hl. m. Prahy. Za dobu jeho trvání bylo na pražských školách uspořádáno celkem 108 vzdělávacích akcí, které absolvovalo 1844 účastníků. Celkový počet projektem podpořených osob je 911 prošlo kurzy a letními školami projektu 716 pražských učitelů.