Tisková zpráva - zahájení projektu

Tisková zpráva - zahájení projektu

Učitel činnostního učení v Prazeje 30 měsíčním projektem, jehož cílem je zvýšit kvalitu vzdělávání pražských ZŠ a prohloubit odbornou kvalifikaci učitelů. Projekt je zaměřen jak na šíření efektivních metod z praxe, tak na osobnostní růst učitelů.

 

 

V pátek 13. 3. 2009 proběhla u příležitosti zahájení projektu Učitel činnostního učení v Praze Konference pražských učitelů. Na konferenci vystoupili zkušení učitelé, kteří začali učit podle moderních činnostních metod.

Konferenci pořádá sdružení Tvořivá škola, které spojuje již více než 700 základních škol z celé ČR.  Školy zapojené v této síti se rozhodly učit tzv. činnostními metodami. Ty jsou založené na aktivním zapojení žáků a samotném objevování poznatků. Žáci manipulují s jednoduchými pomůckami, pozorují co dělají, hovoří o tom, vyvozují závěry, získávají zkušenosti. Pomůcky umožňují aktivně zapojit každé dítě do výuky. Každý žák má možnost zažívat ve výuce úspěch. Je to radostná výuka, která zaujme každé dítě a svými výsledky uspokojí každého rodiče.

Učitel činnostního učení v Prazeje 30 měsíčním projektem, jehož cílem je zvýšit kvalitu vzdělávání pražských ZŠ a prohloubit odbornou kvalifikaci učitelů. Projekt je zaměřen jak na šíření efektivních metod z praxe, tak na osobnostní růst učitelů. Proto jsou do projektu zařazeny také kurzy psychologie a osobnostního rozvoje učitelů. „Je důležité, aby učitel byl pravý „guru“ - vyzrálá osobnost, která přebírá odpovědnost za svoji práci a přesně ví, co a proč dělá“, říká k tomu předseda sdružení Mgr. Čeněk Rosecký, právník, který se rozhodl věnovat rozvoji vzdělávání.

V rámci projektu budou na vybraných pražských školách založeny vzorové třídy činnostního učení, které budou v budoucnu sloužit jako vzdělávací střediska dalšího vzdělávání učitelů z hl. m. Prahy. Vznikají také nové učebnice matematiky a fyziky, vzdělávací film a přípravy pro práci s interaktivní výpočetní technikou.

A jak vidí tvůrci programu vývoj vzdělávání v České republice? „Jak se ukazuje, ve vzdělávání mnohdy ani dobrý úmysl nestačí. Je zapotřebí znát a využívat kvalitní metody a k žákům přistupovat v souladu s jejich potřebami. Jde o to žáky „neobrábět“, ale vytvářet pro ně vhodné a podnětné prostředí, aby z nich mohli vyrůst lidé zdraví, zodpovědní za druhé, za sebe a za svět, ve kterém žijeme.“

Projekt je realizován díky podpoře poskytnuté Evropským sociálním fondem. Za dobu jeho trvání projde kurzy a letními školami projektu více než 400 učitelů působících na území hl.m. Prahy.

Desatero činnostního učení:

1 Činnosti a objevování
2) Pozitivní motivace
3) Hovor a vzájemná komunikace
4) Využití všech smyslů
5) Od jednoduchého ke složitějšímu
6) Propojení učiva a života žáků
7) Pozitivní hodnocení a sebehodnocení

8) Zpětná vazba, práce s chybou
9) Rozvoj samostatnosti a logického myšlení

10) Individuální přístup

Developed by Via Aurea.