Přirozená výchova a vzdělávání dětí předškolního věku a žáků ZŠ

Kurz realizovaný v rámci letních škol

13. 8. 2024, 14. 8. 2024, 15. 8. 2024, 16. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

SŠ logistiky a chemie, U Hradiska 29, Olomouc

akreditace MŠMT 14031/2021-4-597

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

OBSAZENO! Můžete se hlásit jako náhradník.

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Olomouci v termínu od 13. do 16. 8. 2024 (út-pá). Výuka a snídaně na SŠ logistiky a chemie, U Hradiska 29 a ubytování na internátě SŠ logistiky a chemie (umístěn naproti škole). Obědy a večeře v nedaleké jídelně Farmak.

Zahájení v úterý od cca 14:30 hod., ukončení v pátek obědem. Středa + čtvrtek výuka celodenní cca 8:30-18:00.  Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány do konce června.

9 690 Kč
Zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Zvýhodněná cena platí při přihlášení do 31.3.2024. Můžete zvolit jinou než plnou variantu:
 
ceny LŠ 2024


Kartou lze uhradit pouze plnou cenu, v případě volby jiné varianty, vyčkejte na fakturaci. Fakturace bude probíhat průběžně, od března 2024.

Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník) - požadavky, prosím, uveďte do poznámky v přihlášce.  

Anotace:

2022 OlomoucOBSAZENO! Můžete se hlásit jako náhradník.

Přijďte se seznámit se základními výchovnými a vzdělávacími obdobími dětí předškolního věku a žáků ZŠ. Budeme se zabývat jejich skupinovými, individuálními a speciálními potřebami a dynamikou procesů učení. Účastníkům předáme komunikační dovednosti, návody a praktické postupy. Ukážeme si zejména:

 • Jak lépe rozumět dětem předškolního věku a žákům ZŠ a jak je smysluplně vést a komunikovat s nimi
 • Jak je pozitivně motivovat ke vzdělávání a rozvoji svých talentů
 • Jak je vést k zodpovědnosti, samostatnosti, spolupráci
 • Jak podpořit spolupráci učitelů a rodičů

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící v MŠ a na ZŠ, případně jejich asistenty, výchovné poradce a další zájemce, kteří se věnují práci s dětmi. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Obsah akce:

V rámci kurzu zazní tato témata:

 • Základní výchovná a vzdělávací období dětí předškolního věku a žáků ZŠ.
  • Základní požadavky na jistoty ze strany matky a jejich vliv na vývoj jedince a hlavní rizika jednotlivých období.
  • Základní výchovná a vzdělávací období dětí do sedmi let a jejich projevy a potřeby.
  • Skupinové, individuální a speciální potřeby dětí předškolního věku.
  • Lidské potřeby, jejich dětské formy a kombinace. Ty pak definují samotný vývoj a tím i reprezentují základní strukturu osobnosti, temperamentu a talentů.
  • Klíčovost režimu a hranic a jejich projekce z rodiny do školy.
  • Systém vzdělávání a základní role a postuláty rodinných vlivů.
 • Kompetenční rozpory mezi rodiči a učiteli, rodiči a dětmi, dětmi a učiteli.
  • Klíčové kompetence a klíčovost kompetencí.
  • Komunikace pedagoga s rodičem a jeho korekční role ve vzdělávacím a formativním procesu. Zobecnění nejčastějších problémů v tomto procesu.
  • Diskuze jako efektivní část výuky.
  • Příklady z praxe, dotazy.
 • Dynamika a jednotlivá období výchovy a vzdělávání žáků na 1. stupni ZŠ z hlediska jejich individuálních, skupinových a speciálních potřeb.
  • Vývojová období učení a jejich charakteristiky.
  • Zrání schopnosti učit se v předškolním věku a vliv institucí na tento věk.
  • Diskuze, příklady z praxe, dotazy.
 • Vzdělávací období prvního a druhého stupně ZŠ charakteristické odlišnosti jednotlivých ročníků, ale i stupňů.
  • Co dominuje dynamice nízkého věku.
  • Skupinové, individuální a speciální potřeby žáků druhého stupně.
  • Vliv a význam výchovného působení rodiny a formativního působení školy.
  • Charakteristiky středoškolského období a jak se vyvíjí schopnost učit se v průběhu dospělosti a stáří.
  • Diskuze, příklady z praxe, dotazy.
 • Komunikace a její hlavní projevy – vnitřní (myšlení) a vnější (mluvení).
  • Kvalitativní vazba mezi oběma úrovněmi komunikace. Jak rozdíl mezi nimi chápat a rozeznávat.
  • Srovnání objemu obsahu myšlení a jeho poměru k objemu mluvení. 
  • Problematika správné formulace informací a porozumění jim. Zdůraznění dovednosti klást otázky.
  • Rozdíly mezi malými, většími a dospívajícími dětmi a dospělými.
 • Kompetence a dovednost komunikace mezi učiteli, popř. mezi učiteli a rodiči.
  • Zdůraznění potřeby znalosti a akceptace jednotlivých vývojových období dětí v souvislosti s vhodnými způsoby komunikace.
  • Charakteristiky komunikace jednotlivých věkových období.
  • Potřeba přijímat i formulovat zpětnou vazbu. Vliv špatné zpětné vazby na kvalitu vztahů.
  • Zákonitosti a formy zpětné vazby, včetně základních komunikačních technik, kterými se zpětná vazba formuluje.
  • Do tohoto bloku spadá dialog, dotazy a diskuze.
 • Osobnostní atributy, které jsou hlavními charakteristikami pro sociální kontext.
  • Osobnostní komplexnost z hlediska aktivitami podloženého sebevědomí, kvalitních základů zpětnovazebních mechanismů a výkonné tvořivosti.
  • Význam uvědomění si výjimečnosti. Aktivní rozvoj sebevědomí se současným vývojem zpětné vazby, vedení k odpovědnosti.
  • Sociálně adaptabilní proces, kdy si dítě uvědomuje nejen talent, ale i to, k čemu je a pro koho má mít přínos – tedy vyjma přínosu seberealizačního. Je zde třeba myslet i na to, že talent potřebuje základy kooperace, která dodává realizaci na plastičnosti a sociální uplatnitelnosti.
  • Méně obecné principy a konkrétní parametry jako faktor originálního přínosu a diferenciace mezi záměrem, procesem, estetičností a „přidanou hodnotou“ talentu.
  • Oblasti specifických nástrojů k realizaci – motivace, oslovitelnost, samostatnost a pracovní návyky.
 • Individuální oblasti – limitace osobnosti.
  • Limitace prostředím konstruktivního typu (být si vědom reálných limitací, které mi talent přináší) a nekonstruktivního typu (nesmyslně projektované ambice rodičů, nepřiměřené a nepřirozené nároky, předsudky, prestiž...).
  • Rizika, která školy, rodiče (ale i např. sportovní kluby, volnočasové organizace) nejčastěji podceňují. 
  • Diskuze, příklady z praxe, dotazy.