Činnostní učení Čj ve 4. a 5. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

13. 8. 2024, 14. 8. 2024, 15. 8. 2024, 16. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

FZŠ Olomouc, Hálkova 4

1. stupeň ZŠ

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Olomouci v termínu od 13. do 16. 8. 2024 (út-pá). Výuka a stravování na FZŠ Hálkova, stravování a ubytování v areálu VŠ Kolejí na ulici Šmeralova/ 17. listopadu.

Zahájení v úterý od cca 14:30 hod., ukončení v pátek obědem. Středa + čtvrtek výuka celodenní cca 8:30-18:00.  Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány do konce června

9 690 Kč
Zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Zvýhodněná cena platí při přihlášení do 31.3.2024. Můžete zvolit jinou než plnou variantu:
 
ceny LŠ 2024


Kartou lze uhradit pouze plnou cenu, v případě volby jiné varianty, vyčkejte na fakturaci. Fakturace bude probíhat průběžně, od března 2024.

Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník) - požadavky, prosím, uveďte do poznámky v přihlášce.  

Anotace:

2019 LiberecKurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro  činnostní učení ČJ ve 4.  ročníku v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“

Těšte se na:

 • Metody aktivního vyučování. Kooperativní a partnerské učení. Prvky kritického myšlení.
 • Předávání informací, dovedností a postojů.
 • Význam opakování.
 • Cíle a smysl didaktických her.
 • Skupinové práce žáků. Projektové vyučování.
 • Podněcování zájmu a motivace k celoživotnímu učení.
 • Vhodné materiály, pomůcky. 
 • Efektivnost a struktura vyučovací hodiny, portfolia.

Obsah akce:

2022 Velehrad

Předkládané postupy významně přispívají k postupnému utváření a rozvoji kompetence pracovní, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní a kompetence k učení.

Na kurzu se zaměříme na práci v hodinách ČJ ve 4. a 5. ročníku:

 • Výstupy 1. vzdělávacího období a úvod do činnostního učení Čj ve 2. vzdělávacím období.
 • Činnostní výuka gramatiky s důrazem na tvořivou výuku a procvičování vyjmenovaných slov. Vhodné didaktické hry.
 • Využití učebnic a pracovních sešitů.
 • Didaktické hry se slovními druhy.
 • Činnosti a vhodné metodické materiály pro výuku pravopisu.
 • Propojení psaní a výuky čtení s porozuměním.
 • Mezipředmětové vztahy – propojení psaní s mluvnicí a vlastivědou/přírodovědou.
 • Diktáty – práce s chybou. Nácvik a hodnocení pravopisných činností.
 • Čtení a literární výchova ve 2. vzdělávacím období. Komunikace a diskuze ve výuce čtení. Řečová a komunikační cvičení na různá témata.
 • Práce s čítankami pro 4. a 5. ročník. Mimočítanková četba. Motivace ve výuce čtení. 
 • Tvořivá práce žáků, dramatizace textů. 
 • Práce s naučným textem (encyklopedie). Týmová práce, studijní čtení.
 • Záznamy z přečteného textu.