Anglický jazyk činnostně

Předčtenářské období v českém jazyce a přípravné období v matematice jsou dnes již známé pojmy a většina pedagogů se těmto obdobím v nějaké míře věnuje. Oproti tomu povědomí o nutném přípravném období pro výuku cizího jazyka je u nás stále nedostatečné. Má přitom svá specifická úskalí. Učitelé si často nejsou vědomi obtížnosti tohoto jazyka pro žáky základních škol. Sami se učili angličtinu vesměs v pozdějším věku a považují ji za snadnou. Je třeba zdůraznit, že pro žáky na 1. stupni ZŠ je angličtina velmi obtížným jazykem.

Sdílet na Facebooku
Pro budoucí úspěšné studium anglického jazyka je v počátcích výuky nutné:
 • seznámit děti s anglickými hláskami
 • nacvičovat čtení, protože angličtina sice používá latinskou abecedu, ale jen málo písmen odpovídá hláskám a princip psaní jazyka je zcela odlišný od češtiny
 • soustředit se na slovní zásobu, se kterou se děti rády a spontánně seznamují
 • rozsahem výuky umožnit každému žákovi v prvním roce výuky získat z angličtiny na vysvědčení jedničku
 • neustále žáky přesvědčovat, že se v cizím jazyce domluví, že se učí věci stejně smysluplné jako v matematice nebo v českém jazyce
Aj 2018 Písek

Ve výuce cizího jazyka méně znamená více. Z logopedie víme, že cizí obtížné slovo potřebuje žák slyšet až 250x, aby si ho osvojil. Předkládání velkého množství slovíček znemožňuje žákům se cizí jazyk efektivně naučit. Než učivo rozšíříte, musí mít děti, stejně jako ve výuce matematiky nebo českého pravopisu, látku dobře osvojenou. Protože je anglický jazyk velmi odlišný od češtiny, je třeba počítat s velkým časovým prostorem pro opakování a procvičování.

Činnostní učení je základem pro rozvoj mluvení v cizí řeči. Žáci při něm mají před sebou karty s obrázky, jejichž anglické názvy se učí a se kterými následně tvoří věty v angličtině. Jedná se o výrazně efektivnější způsob výuky anglické mluvnice, než je učení čtením z učebnice. Každý žák ve třídě je začleněn do výuky. Každý opakovaně promlouvá v angličtině sám za sebe a v cizím jazyce vyjadřuje svůj názor. Takto se děti učí cizímu jazyku stejně, jako se naučily jazyku mateřskému. Didaktické pomůcky přitom slouží k vytvoření vztahu „pojem–vyjádření v cizím jazyce“ a opačně prostřednictvím nácviku určitého sdělení, například: Jakou máme barvu? Kolik čeho máme? Co máme rádi? apod. Vedou tedy k myšlení v cizím jazyce a umožňují nácvik komunikace.

K didaktickým hrám se průběžně vracíme a přesvědčujeme se, že každý žák je schopen používat věty a mluvnické dovednosti stejně jako slovní zásobu, se kterou se během školního roku setkává. Seskupujeme slovní zásobu z různých hledisek, aby docházelo k jejímu průběžnému opakování, jinak žáci cizí slova velmi rychle zapomínají.

Při výuce cizího jazyka je třeba současně rozvíjet čtyři dovednosti: čtení, psaní, mluvení a porozumění. Toto dle našich zkušeností nejlépe splňují učebnice nakladatelství Angličtina Expres, které vytvořila a vydala lektorka a autorka PhDr. Milena Kelly. Její řada učebnic od 3. třídy pod názvem ENGLISH 3 - ENGLISH 9, jsou doplněné pracovními sešity s audio-nahrávkami na CD pro každého žáka. Na nahrávkách jsou průběžně řazeny texty z učebnice. Mluví a zpívají na nich děti - rodilý mluvčí z mezinárodní školy v Praze, kteří jsou ve stejném věku jako žáci v dané třídě. Učitel může s dětmi nacvičovat čtení z učebnice a za domácí úkol zadávat cvičení na psaní z pracovního sešitu.

AJ III. Titulka

Cvičení jsou sestavena tak, že je děti mohou dělat i bez pomoci rodičů. Nakladatelství Angličtina Expres předkládá rovněž  pracovní sešity pro dyslektiky a jejich spolužáky. Mluvení nacvičuje učitel s dětmi podle pokynů v učebnici a v metodice. Pokud učitel vhodně pracuje s audio-nahrávkami na CD, motivuje děti k jejich používání i doma a umožňuje žákům opakovaně poslouchat čtený text učebnice, vede postupně žáky k nácviku porozumění nejen spolužákům, ale především rodilým mluvčím. Učebnice a pomůcky si děti nechávají ve škole, domů si nosí pouze pracovní sešit a CD, se kterými doma pracují.

Učebnice a didaktické postupy činnostní výuky Aj v pojetí Mileny Kelly a její Angličtiny Express považujeme s ohledem na jejich praktický přínos pro výuku Aj českých dětí za zcela jedinečné. Pracujeme postupně také na souboru karet a šablon do Aj pro univerzální kombinování s materiály libovolného nakladatelství a vhodných i pro výuku AJ už od 1. třídy. Tyto karty rozvíjí postupy metodiky paní Kelly a doplňují je o další způsoby procvičování. Nabízí také cestu pro ty, kteří se rozhodnou učit s jinými učebními materiály. Najdete je na našem e-shopu.

Se souborem činnostních analogicky se rozvíjejících postupů ve výuce Aj ve 3. - 9. ročníku se můžete blíže seznámit na akreditovaných kurzech DVPP Tvořivé školy nebo na každoroční Letní škole činnostního učení ve výuce Aj.

 

 

 

 

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činn. výuku PRV 3 v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Těšte se na:

 • Aktivizující metody práce.
 • Vhodné materiály, pomůcky a internetové odkazy. Využívání encyklopedií, koutků přírody, map, výukových filmů a programů...
 • Využití mimoškolního prostředí pro výuku, exkurze, besedy
 • Využití mezipředmětových vztahů.
 • Prvky kritického myšlení, vytváření a náměty projektů.
 • Rozvoj klíčových kompetencí při činnostním vyučování.
 • Rozvoj komunikativních dovedností, rozhovory a vyprávění.
 • Využití praktických zkušeností ze života žáků ve výuce
 • Náměty na projektové vyučování, zajímavé aktivity

Přírodověda se neučí, ale žije. Tak si ji přijďte zažít. 

M

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro  činnostní učení M ve 4. ročníku v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

AJ

13. 8. 2024, 14. 8. 2024, 15. 8. 2024, 16. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

SŠ logistiky a chemie, U Hradiska 29, Olomouc

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Kurz předkládá smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky anglického jazyka ve 3.(1.) - 5. ročníku, vytvořený na míru pro české děti. Předkládaný způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, aby na konci 5. ročníku dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A1. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. 

Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Názorná pomůcka pro výuku matematiky, určená pro zavěšení do třídy. Učitelům se osvědčilo…

Dostupnost Skladem
165 Kč
- ks +

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

NOVINKA! Vzdělávací a přitom i zábavná hra na procvičení čtení písmen v češtině a…

Dostupnost Skladem
278 Kč
- ks +

Početní divadélko (NOVINKA)

Početní divadélko (NOVINKA)

Originální didaktická hra pro uvedení dětí do počtářského světa.

Dostupnost Skladem
279 Kč
- ks +

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v…

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v 3. a 4. roce výuky

Tento soubor činnostních postupů je vytvořený pro výuku Aj ve 3.–4. roce výuky na ZŠ. V…

Dostupnost Skladem
185 Kč
- ks +

Reference

"Základní školy, se kterými Tvořivá škola úzce spolupracuje na zavádění činnostního učení."

více

"Přečtěte si, co říkají o našich kurzech jejich absolventi!

Uvedené reference jsou vybrané z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce."

více

Každoročně pro vás připravujeme několik letních škol. Přečtěte si, jak s nimi byli spokojeni jejich absolventi!

Uvedené reference pochází z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce.

více