Hlavní menu

Anglický jazyk činnostně

Sdílet na Facebooku

Oproti přípravě předčtenářské a přípravným početním cvičením je u nás o nutném přípravném období pro výuku anglického jazyka, který má pro Čechy svá specifická úskalí, prakticky nulové povědomí. Učitelé si často nejsou vědomi obtížnosti tohoto jazyka pro žáky základních škol. Sami se učili angličtinu až jako středoškoláci nebo dospělí a považují ji za snadnou. Je třeba zdůraznit, že pro žáky na 1. stupni ZŠ je angličtina velmi obtížným jazykem.

Pro budoucí úspěšné studium anglického jazyka je v počátcích výuky nutné:

  • seznámit děti s anglickými hláskami
  • nacvičovat čtení, protože angličtina sice používá latinskou abecedu, ale jen málo písmen odpovídá hláskám a princip psaní jazyka je zcela odlišný od češtiny
  • soustředit se na slovní zásobu, se kterou se děti rády a spontánně seznamují
  • rozsahem výuky umožnit každému žákovi v prvním roce výuky získat z angličtiny na vysvědčení jedničku
  • neustále žáky přesvědčovat, že se v cizím jazyce domluví, že se učí věci stejně smysluplné jako v matematice nebo v českém jazyce

Ve výuce cizího jazyka méně znamená více. Z logopedie víme, že cizí obtížné slovo potřebuje žák slyšet až 250x, aby si ho osvojil. Předkládání velkého množství slovíček znemožňuje žákům se cizí jazyk efektivně naučit. Než učivo rozšíříte, musí mít děti, stejně jako ve výuce matematiky nebo českého pravopisu, látku dobře osvojenou. Protože je anglický jazyk velmi odlišný od češtiny, je třeba počítat s velkým časovým prostorem pro opakování a procvičování.

Činnostní učení je základem pro rozvoj mluvení v cizí řeči. Žáci při něm mají před sebou karty s obrázky, jejichž anglické názvy se učí a se kterými následně tvoří věty v angličtině. Jedná se o výrazně efektivnější způsob výuky anglické mluvnice, než je učení čtením z učebnice. Každý žák ve třídě je začleněn do výuky. Každý opakovaně promlouvá v angličtině sám za sebe a v cizím jazyce vyjadřuje svůj názor. Takto se děti učí cizímu jazyku stejně, jako se naučily jazyku mateřskému. Didaktické pomůcky přitom slouží k vytvoření vztahu „pojem–vyjádření v cizím jazyce“ a opačně prostřednictvím nácviku určitého sdělení, například: Jakou máme barvu? Kolik čeho máme? Co máme rádi? apod. Vedou tedy k myšlení v cizím jazyce a umožňují nácvik komunikace.

K didaktickým hrám se průběžně vracíme a přesvědčujeme se, že každý žák je schopen používat věty a mluvnické dovednosti stejně jako slovní zásobu, se kterou se během školního roku setkává. Seskupujeme slovní zásobu z různých hledisek, aby docházelo k jejímu průběžnému opakování, jinak žáci cizí slova velmi rychle zapomínají.

Při výuce cizího jazyka je třeba současně rozvíjet čtyři dovednosti: čtení, psaní, mluvení a porozumění. Toto dle našich zkušeností nejlépe splňují učebnice nakladatelství Angličtina Expres, které vytvořila a vydal lektorka a autorka PhDr. Milena Kellyová. Její řada učebnic od 3. třídy pod názvem ENGLISH 3 - ENGLISH 9, jsou doplněné pracovními sešity s audio-nahrávkami na CD pro každého žáka. Na nahrávkách jsou průběžně řazeny texty z učebnice. Mluví a zpívají na nich děti - rodilý mluvčí z mezinárodní školy v Praze, kteří jsou ve stejném věku jako žáci v dané třídě. Učitel může s dětmi nacvičovat čtení z učebnice a za domácí úkol zadávat cvičení na psaní z pracovního sešitu. Cvičení jsou sestavena tak, že je děti mohou dělat i bez pomoci rodičů. Nakladatelství Angličtina Expres předkládá rovněž pracovní sešity pro slabé čtenáře – Pracovní sešity pro dyslektiky a jejich spolužáky. Mluvení nacvičuje učitel s dětmi podle pokynů v učebnici a v metodice. Velkou inspirací mu mohou být činnostní postupy učení matematice. Pokud učitel vhodně pracuje s audio-nahrávkami na CD, motivuje děti k jejich používání i doma a umožňuje žákům opakovaně poslouchat čtený text učebnice, vede postupně žáky k nácviku porozumění nejen spolužákům, ale především rodilým mluvčím. Učebnice a pomůcky si děti nechávají ve škole, domů si nosí pouze pracovní sešit a CD, se kterými doma pracují.

Učebnice a didaktické postupy činnostní výuky Aj v pojetí Mileny Kellyové a její Angličtiny Express považujeme s ohledem na jejich praktický přínos pro výuku Aj českých dětí za zcela jedinečné. Pracujeme také na souboru karet a šablon do Aj pro univerzální kombinování s materiály libovolného nakladatelství a vhodných i pro výuku AJ už od 1. třídy.

Se souborem činnostních analogicky se rozvíjejících postupů ve výuce Aj ve 3. - 9. ročníku se můžete blíže seznámit na akreditovaných kurzech DVPP Tvořivé školy nebo na každoroční Letní škole činnostního učení ve výuce Aj.