Čtenářské dílny a lekce

a další náměty pro výuku k podpoře čtení pro 1. stupeň ZŠ

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024, zahájení v 13:00

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

OBSAZENO! Můžete se hlásit jako náhradník.

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Praze v termínu od 5. do 8. 8. 2024 (po-čt). Výuka a obědy na ZŠ Praha 6, Na Dlouhém lánu 555/43. Ubytování a další stravování není zajištěno.

Zahájení v pondělí od cca 14:00 hod., ukončení ve čtvrtek obědem. Úterý + středa výuka celodenní cca 8:30-17:00. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány koncem června.

7 570 Kč

Zahrnuje kurzovné a obědy.
Fakturace bude probíhat průběžně, od března 2024.

Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník - požadavky, prosím, uveďte do poznámky v přihlášce.

Anotace:

OBSAZENO! Můžete se hlásit jako náhradník.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. 

Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Těšte se na:

  • vysvětlení rozdílu mezi čtenářskou lekcí a dílnou čtení
  • diskuze na téma čítanky a mimočítanková četba
  • funkce, organizace, metody, pravidla dílny čtení
  • čtenářské strategie (shrnování, otázky, vysvětlování, předvídání, …)
  • praktické ukázky (např. klíčová dírka, ostrov, selfie, Vennuv diagram, Katapult, Varianty příběhu)
  • mezipředmětové vztahy: propojení s dramatizací, výtvarnou výchovou
  • dílna psaní za využití organizérů
  • náměty na záznamy o knihách (čtenářské deníky)

Obsah akce:

Cílem vzdělávacího programu je rozvoj kompetencí u pedagogických pracovníků 1. stupně základní školy, které směřují ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu žáků v oblasti čtenářské gramotnosti. Prezentované náměty vycházejí ze skutečnosti, že současné pojetí výuky zdůrazňuje získávání poznatků a dovedností na základě mnohostranné zkušenosti prostřednictvím podnětných aktivit a prožitků žáků. Účastníci budou mít možnost poznat řadu lektorkou v praxi ověřených přínosných aktivit, které mají své uplatnění nejen v hodinách literatury, ale i v dalších vyučovacích předmětech. Získají inspirativní materiál a propojí konkrétní metody s konkrétními činnostmi, které si prakticky vyzkouší.

Program bude zaměřený na čtenářskou gramotnost jak z hlediska čtenářských lekcí, tak i z hlediska dílny čtení a psaní. Bude vycházet ze vzdělávacího modelu E-U-R (evokace – uvědomění - reflexe). Cílem seminářů bude ukázat učitelům cestu, jak přivést žáky k četbě, aby při ní nejen dekódovali text, ale četli s porozuměním, s chutí a zájmem, a vytvořili si tak emoční prožitek ze čtení. Bude využíváno metod kritického myšlení (RWCT) a aktivních a aktivizujících metod učení.