Žák s podpůrnými opatřeními, komunikace s AP a s rodiči žáků

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Osobní rozvoj
Akreditační číslo: Cílová skupina: Učitelé
Cena: zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena.             - kurzovné + plná penze              - kurzovné + obědy              - pouze kurzovné (konečná cena)   Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.   Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník).  Hodinová dotace: 24 hod.
Kategorie: Osobní rozvoj - učitelé, Letní školy

Účastník kurzu získá komplexní informace k práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami odpovídající aktuální školské legislativě. Budeme se věnovat pedagogické diagnostice a tomu, jak z ní vyvodit informace pro práci s žáky ve výuce a taky, co doporučit pro efektivní domácí přípravu tak, aby mohlo dojít ke zmírnění obtíží. Budeme se věnovat i posudkům z Pedagogicko-psychologických poraden a Speciálně-pedagogických center - jak v nich číst a jak na jejich základě pracovat. Ukážeme si, jak se liší jednotlivé stupně podpůrných opatření a hlavně - jak o tom komunikovat s žáky a taky s jejich zákonnými zástupci.

Ukážeme si:

  • aktuální legislativu vztahující se k 1. - 3. stupni podpůrných opatření
  • jak udělat orientační pedagogickou diagnostiku dovedností číst, psát a počítat u žáka s SVP
  • jak zjistit způsob domácí přípravy žáka (styly učení)
  • jak pracovat s chybou jako podkladem hodnocení
  • jak toto vše aplikovat do PLPP 
  • jak sestavit IVP na základě Doporučení pro žáka se SVP vystavený Pedagogicko-psychologickou poradnou, odpovídající aktuální legislativě

Sestavíme konkrétní PLPP a IVP využitelné ve vaší školní praxi. 
Zaměříme se i na pravidla efektivní komunikace s žákem a rodiči - směřujícími k řešení žákových potíží. Ukážeme si způsoby efektivní a neefektivní komunikace, jak pracovat s emocemi, jak na ně reagovat.

Developed by Via Aurea.