Slovo a jeho stavba

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 10710/2016-1-381 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 680 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 4 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 5 v celkové ceně 175 Kč.

1.    Části slova – kořen, předpona, přípona, koncovka. Slova příbuzná. Tvoření slov. Metodický postup při vyvozování látky. Didaktické hry individuální i skupinové.

2.    Souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene. Zdvojené souhlásky. Přídavná jména odvozená příponou –ský. Různé formy práce, didaktické hry.

3.    Předpony s-, z-, vz-. Předložky s, z. Činnosti s různými pomůckami. Aktivní osvojování si této látky.

4.    Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně. Různé činnosti a didaktické hry.

Developed by Via Aurea.