Školní systemické konstelace - jak být autoritou

II. část

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Osobní rozvoj
Akreditační číslo: 727/2017-1-209 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 680 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 6 hod.
Kategorie: Osobní rozvoj - učitelé

Cítíte se být přirozenou autoritou nebo je pro vás těžké získat si pozornost a musíte se žáky bojovat o moc? Tento seminář odhaluje hlavní vlivy a zákonitosti, které mají bezprostřední vliv na to, jak nás naše okolí vnímá a jak k nám přistupuje. Dozvíte se, co určuje míru přirozené autority a proč někomu žáci zobou z ruky a jiného neberou příliš vážně. Poznáte, co je potřeba dělat proto, aby vás žáci respektovali, rodiče žáků respektovali a kolegové uznávali. Všichni členové systému „vaše třída“ – Vy, žáci i jejich rodiče – se pak budou moci cítit bezpečně a spokojeně. 

Tento seminář je určen pro učitele mateřských, základních a středních škol, ale hodně může dát také rodičům. Zaměřuje se na autoritu učitele, zásady školní hierarchie a působení systemických sil ve speciálních případech jako je integrace menšin nebo zapojení dětí s poruchami učení do práce v běžných třídách. Uvidíte, jak řešit různé druhy symptomatického chování žáků jako je šikana, braní drog nebo záškoláctví.

Co je při vzdělávání a výchově úkolem učitele a co přísluší rodičům? Jak se stát autoritou a dosáhnout skutečně partnerské úrovně vztahu mezi učitelem a rodiči? Požadavky na učitele ze strany společnosti – a často také ze strany rodičů – stále rostou. Učitel často není vnímán jako autorita, a ani se tak necítí. Podstatné je, aby učitelé pochopili, co to znamená být autoritou a ve spolupráci s rodiči vytvořili pokud možno co nejbezpečnější prostor pro rozvoj a školní práci dětí.
Abychom toho mohli dosáhnout, je dobré vědět, jak se autorita utváří a jaké základní vlivy působí na učitele, žáky a rodiče a co určuje jejich pocity, nároky a potřeby. Hlubší pochopení souvislostí přináší uvolnění, potřebný nadhled a možnost stát se přirozenou autoritou. To pak přispívá k vytváření pozitivního klimatu ve škole i v rodině.

Základní témata semináře:

- autorita a postavení učitele
- hierarchie vztahů ve škole
- integrace
- poruchy učení
- drogy
- šikana
- záškoláctví

Cíle semináře:

1. Předání informací o systémových souvislostech práce učitele a zákonitostech symptomatického chování žáků.
2. Práce s modelovými situacemi na škole, a to v obecné rovině problému. Osobní zážitek a vhled do řešení nejčastějších problémů.
3. Změna "nezdravých" postojů a aktivní ochrana před vyhořením. Práce s tématy účastníků.

"Pokud změníte svá omezující přesvědčení a dokážete uznat autority ve svém životě, stanete se sami přirozenou autoritou. Získáte přirozenou sílu a sní spojenou schopnost prožívat radost a svobodu. "

Tento seminář má akreditaci MŠMT a účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu DVPP.

Osobní rozvoj
Developed by Via Aurea.