Prvouka činnostně ve 3. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 29015/2017-2-1205 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 580 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 4 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky prvouky ve 3. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastnici obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činnostní učení PRV ve 3. ročníku v celkové ceně 185 Kč.

1. Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas

* místo kde žijeme – krajina v okolí domova zajímavá místa, regionální zvláštnosti a zajímavosti, (maketa obce, využití stavebnic, exkurze, besedy vycházky, …)

* naše vlast – Česká republika

* Jsme Evropané

* naše škola – spolužáci, co děláme ve škole skupinová i individuální práce, besedy s policisty, využití dopravního hřiště, poznávání dopravních značek, prostředků a pravidel, (Moje cesta do školy)

* Orientace v krajině

 

2. Rozmanitost přírody

* živé organizmy - houby, rostliny, kvetoucí a nekvetoucí rostliny – na procházce v lese - vliv počasí na zvířata a rostliny (skupinové práce, pozorování a záznamy, výroba krmítka, obrázky, karty s otázkami, zařazování)

* zvířata – domácí mazlíčci a náš vztah k nim, volně žijící zvířata, zvířata v lese,

* zvířata v rybníku, ptáci , zvířata v ZOO, domácí zvířata (vytvoření vlastní

* encyklopedie, koutek přírody, péče o zvířata)

* rostliny – zelenina a ovoce - poznávání a význam pěstování rostlin, dřevin a

* bylin pro zdraví člověka (vycházky, výuka v přírodě, práce s kartami, lota,

* pexesa, popis )

* význam ovoce a zeleniny pro člověka ( pexesa, ochutnávka, propojení s PČ –

* vystřihování, nalepování, tvarování )

* neživá příroda – vlastnosti látek ( pokusy )

* znalost a měření veličin s praktickým využitím jednoduchých pomůcek

* koloběh vody v přírodě

Náměty do výuky – Den Země, „hřbitov odpadků“, herbáře, vytváření vlastních encyklopedií a atlasů, zpracování plodin, „adopce zvířete v ZOO“, výstavky, …

 

3. Člověk a jeho zdraví

* lidské tělo a smysly člověka – jak rosteme a vyvíjíme se

* růst a vývoj člověka – společné znaky s ostatními živočichy

* zdravá výživa, hygiena

* zdraví životní styl – rady na prázdniny

* péče o zdraví a osobní nebezpečí, nemoc a úraz

* prázdniny v přírodě

 

4. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata

* mezipředmětové vztahy PRV s JČ, M, PČ, VV, HV

* rozvoj klíčových žákovských kompetencí

* způsoby výuky, opakování a upevňování učiva – lota, domina, A-Z kvíz, křížovky,

* rébusy, výuka přímo v objektech ( radnice, hrad, les, louka ..)

* využívání encyklopedií, koutků přírody, map

* využití praktických zkušeností ze života žáků ve výuce

* témata zaměřená na ochranu přírody, udržitelný rozvoj, multikulturu, osobnostní a sociální výchovu

Developed by Via Aurea.