Matematika činnostně v 9. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 22608/2017-1-1000 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 1 190 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 8 hod.
Kategorie: 2. stupeň ZŠ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky v 9. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 2. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M v 8. a 9. ročníku a pracovní sešit Aritmetika v 6. ročníku v ceně 254 Kč.

1. část

* Kooperativní učení – schopnost spolupráce a práce v týmu, schopnost rozhodovat se, posuzovat, obhajovat a hodnotit zvolená řešení úloh.

* Využití sebehodnocení při výuce.

* Jak vhodně využívat žákovských poznatků při vyvozování nové látky.

* Mezipředmětové vztahy s Čj a dalšími předměty.

* Práce s nadanými žáky ve výuce M – diferenciace.

* Vzájemná komunikace a prohlubování kompetence sociální.

* Diskuze žáků, samokontrola a sebehodnocení žáků, pamětné počítání.

* Obhajoba vlastních názorů, úvahy o způsobu řešení úloh.

* Hodnocení žáků, vnitřní motivace, využití samokontroly. Motivující hodnocení žáků.

* Využití zkušeností a poznatků žáků ve vyučování.

* Rozvoj tvořivého myšlení. Aktivní zapojení žáků do výuky.

* Pohotové slovní vyjadřování. Práce s informacemi, využití počítačové techniky.

* Testy a diskuze ve vyučovacích hodinách.

* Orientace v tabulkách, diagramech a grafech.

* Metoda generovaných problémů.

* Tvořivá práce s pomůckou Pracovní karty a šablony pro činnostní učení v 8. a 9. ročníku.

 

2. část

* Řešení jednoduchých technických a ekonomických problémů z praxe, využití námětů z učebnic.

* Slovní úlohy.

* Základy finanční matematiky.

* Rozvoj kompetence k učení a kompetence komunikativní ve výuce geometrie.

* Slovní úlohy řešené lineárními rovnicemi.

* Nákresy slovních úloh, které pomáhají žákům porozumět zadání úlohy.

* Mezipředmětové vztahy.

* Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení, obměny slovních úloh.

* Úlohy připravované žáky, využití jejich zkušeností a obměny úloh.

* Práce s žáky, kterým M činí potíže. Práce s nadanými žáky ve výuce M – diferenciace.

* Zpětná vazba. Práce s chybou.

* Geometrické úlohy řešené početně a konstrukčně.

* Informační zdroje a odborná literatura ve výuce. Využití vlastních poznatků žáků při výkladu nového učiva.

* Základy rýsování. Geometrická zobrazení činnostně.

* Náměty pro projektové vyučování.

* Rozvoj kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a občanské.

Developed by Via Aurea.