Matematika činnostně v 7. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 22608/2017-1-1000 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 1 190 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 8 hod.
Kategorie: 2. stupeň ZŠ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky v 7. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 2. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M v 7. ročníku a pracovní sešit Aritmetika v 6. ročníku v ceně 254 Kč.

1. část

* Práce s číselnou osou - možnosti samokontroly a sebehodnocení žáků

* Práce s peněžními modely.

* Prvky kritického myšlení. Rozvoj tvořivého myšlení.

* Pomůcka nuly a číslice pro 7. ročník.

* Odhady výsledků - žákovská samokontrola.

* Individualizace a sebehodnocení žáků, práce s chybou.

* Rozbor úloh, třídění, rozlišování - zdůvodnění svého řešení úlohy.

* Slovní úlohy jednoduché k rozlišování úsudku a procvičování. Slovní úlohy s nákresem.

* Obměny slovních úloh. Procvičování slovních úloh s násobením desetinných čísel.

* Úlohy na poměr, přímou a nepřímou úměrnost.

* Procenta činnostně.

* Tvořivá práce s s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení v 7. ročníku.

 

2. část

* Činnosti se žákovskou zlomkovnicí.

* Početní smyčky - samokontrola a sebehodnocení žáků.

* Jednoduché slovní úlohy se zlomky, nákresy.

* Úsudkové počítání – řešení slovních úloh ze života a jejich obměny – jednoduché zápisy spojené s činnostmi.

* Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení, obměny slovních úloh.

* Náměty pro projektové vyučování.

* Úlohy připravované žáky, využití jejich zkušeností a obměny úloh.

* Práce s žáky, kterým M činí potíže. Práce s nadanými žáky ve výuce M – diferenciace ve výuce.

* Průběžná zpětná vazba. Práce s chybou. Pozitivní způsoby hodnocení žáků.

* Vhodné pomůcky a hry pro motivaci a procvičování učiva.

* Geometrie činnostně - čtyřúhelníky, hranoly.

* Rozvoj kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a občanské.

Developed by Via Aurea.