Matematická pregramotnost tvořivě - poslední ročník MŠ

dodělat obsah

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 25225/2016-2-791 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 3 850 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 16 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Hledáte praktické postupy a činnosti, které vám pomohou připravit děti na dobrý start na základní škole? Nabízíme Vám kurz, který Vás zážitkovou formou seznámí se souborem vybraných, efektivních postupů zaměřených na matematickou pregramotnost v posledním ročníku MŠ. Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele MŠ i učitele působící na 1. stupni ZŠ. Pracovat budeme s novými pomůckami z dílny Tvořivé školy.  Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M v 1. ročníku v celkové ceně 175 Kč a příručku Metodika činnostního učení v přípravném období. Lektorem kurzu je zkušená lektorka s desítkami let praxe.

Obsah akce:

 • Rozvíjení řeči s využitím zkušeností dětí předškolního věku.
 • Přípravná zraková a sluchová cvičení.
 • Seznámení dětí předškolního věku s lidovými pohádkami, rozpočitadly, říkankami, hádankami. Poslech čtených a vyprávěných pohádek.
 • Příběhy ze života dětí, z přírody, o zvířatech a jejich propojení s  výtvarnou i hudební výchovou,
 • Hrubá a jemná motorika. Grafomotorika.
 • Uvolňovací cviky při kreslení a malování – příprava pro psaní. Význam uvolňovacích cviků doprovázených říkankami.
 • Zásady a návyky, které je třeba dodržovat při kreslení a základech psaní.
 • Příprava k budoucímu psaní číslic – psaní jednotlivých prvků číslic (tečky, čáry, oblouky,  zátrhy, ovály, kličky, vlnovky).
 • Význam pozitivní motivace a pozitivního hodnocení při vzdělávání dětí předškolního věku.
 • Vhodné didaktické pomůcky a hry, zásady pro práci s nimi. Práce s pomůckou karty a šablony pro činnostní učení M v 1. ročníku. Další vhodné didaktické pomůcky a hry, zásady pro práci s nimi.

Ve všech uvedených oblastech probíhá pokládání základů klíčových kompetencí dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání.

Cílem vzdělávací akce je:

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj myšlení, myšlenkové aktivity, pozornosti a schopnosti dětí soustředit se
 • rozvoj koncentrace určitým směrem a schopnosti porozumění zadání určitýczh úkolů a schopnosti splnit úkol
 • rozvoj zrakové paměti, postřehu, schopnosti rozlišovat a třídit
 • rozlišování tvarů a barev
 • pokládání základů a postupný rozvoj jednotlivých klíčových kompetencí, zejména kompetence pracovní a kompetence k učení
 • procvičování orientace v prostoru, na ploše (dole, nahoře, vlevo, vpravo, pořadí, …)
 • rozvoj a zjemnění zrakového vnímání (shody, rozdíly, detaily, …)
 • uvědomování si celku a jeho částí (půlené, třetinové obrázky, skládání celku z částí, …)
 • rozvoj slovní zásoby – pojmenovávání obrázků
 • rozvoj sluchového vnímání – zaznamenávání první hlásky, slabiky, určování počtu slabik
 • využití k námětovému vyprávění, rozhovoru
 • podpora rozvoje jemné motoriky (manipulace, stříhání, vybarvování, …)
Developed by Via Aurea.