Geometrie činnostně v 1. - 3. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 16939/2019-2-689 Cílová skupina: Učitelé
Cena: zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena. Nechcete-li zajistit ubytování či stravu, můžete zvolit variantu:         ,-       - kurzovné + plná penze         ,-       - kurzovné + obědy         ,-       - pouze kurzovné (konečná cena)   Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.   Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník).  Hodinová dotace: 24 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ, Letní školy

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky geometrie v 1. - 3. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení geometrie 1-3 v ceně 175 Kč.  Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

- Rozvoj geometrické gramotnosti - seznamení se základními geometrickými pojmy, předávání primárních pracovních návyků žákům a rozvoj komunikace v hodinách geometrie. Tvořivá práce s tematickými pracovními kartami a šablonami pro činnostní učení geometrie.

- Činnostní učení geometrie, geometrické rozcvičky. Rozvoj geometrických představ formou činností žáků. Průběžná zpětná vazba.

- Nabídneme Vám možnosti práce s pracovními sešity a pracovními listy pro výuku geometrie a pro rozvoj mezipředmětových vztahů. Poznáte další vhodné pomůcky, materiály a hry pro individualizaci výuky. Rozvíjení kompetence pracovní, komunikativní a kompetence k řešení problémů. Výměna zkušeností. Diskuze.

Přehled hlavních témat výuky:

–  orientace v rovině (před, za, vedle, vpravo, vlevo, dole, nahoře)

–  základní útvary v rovině a jejich rozlišování - čára, bod, úsečka, přímka

–  jednoduché obrazce v rovině hry s mozaikami

–  orientace v rovině - skládání a třídění základních obrazců, mozaiky

–  poznávání geometrických tvarů, rovinných obrazců a těles – využití vhodných   stavebnic, stavby podle předlohy i podle fantazie

–  hry s geometrickými tvary

–  měření délek, délka úsečky, rozměry obrazců, délky hran těles

–  jednotky délky, jednoduché převody jednotek

–  přímka, polopřímka, úsečka, bod, rýsování a popis

–  základy rýsování kružnice, rozlišení kružnice a kruhu

–  Práce s pomůckou Geodeska - vidění v rovině a vytváření obrazců

–  práce ve čtvercové síti a vyhledávání v ní

–  předučování osové souměrnosti

–  základy prostorového vidění

 

Developed by Via Aurea.