Činnostní učení ve výuce matematiky v 8. a 9. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 783/2018-1-169 Cílová skupina: Učitelé
Cena: zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena. Nechcete-li zajistit ubytování či stravu, můžete zvolit variantu:         ,-       - kurzovné + plná penze         ,-       - kurzovné + obědy         ,-       - pouze kurzovné (konečná cena)   Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.   Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník).  Hodinová dotace: 24 hod.
Kategorie: 2. stupeň ZŠ, Letní školy

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky v 8. a 9. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 2. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M v 8. - 9. ročníku v ceně 175 Kč a pracovní sešit aritmetika 6. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

1. část

 • Algebra v 8. ročníku Vstup do algebry, propojení s geometrií, využívání analogie a metody generovaného problému. Význam výuky algebry.
 • Počítání výkony s mocninami, seznámení s pracovním sešitem „Počtářské chvilky 8“ - hovor žáků, samokontrola a sebehodnocení žáků, pamětné počítání.
 • Algebraické vzorce, karty pro rozlišování a třídění vzorců. 
 • Využití zkušeností a poznatků žáků ve vyučování.
 • Hodnocení žáků, vnitřní motivace, využití samokontroly.
 • Rozvoj tvořivého myšlení. Aktivní zapojení žáků do výuky.
 • Pohotové slovní vyjadřování. Práce s informacemi, využití počítačové techniky.
 • Úsudky s obecnými čísly. Testy a hovor ve vyučovacích hodinách. Obhajoba vlastních názorů, úvahy o způsobu řešení úloh.
 • Motivující hodnocení žáků.
 • Orientace v tabulkách, diagramech a grafech.
 • Metoda generovaných problémů.
 • Rozvoj kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence k učení a kompetence sociální.

 

2. část

 • Rovnice, slovní úlohy a geometrie v 8. ročníku
 • Slovní úlohy řešené lineárními rovnicemi. Nákresy slovních úloh, které pomáhají žákům porozumět zadání úlohy.
 • Slovní úlohy o pohybu. Slovní úlohy o společné práci. Slovní úlohy o směsích. Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení, obměny slovních úloh.
 • Mezipředmětové vztahy. Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce M.
 • Tvořivá práce s pomůckou pracovními karty a šablony pro činnostní učení v 8. a9.  ročníku.
 • Seberealizace žáků při výuce, možnosti sebehodnocení. Úlohy připravované žáky, využití jejich zkušeností a obměny úloh. 
 • Práce s žáky, kterým M činí potíže. Práce s nadanými žáky ve výuce M – diferenciace.
 • Zpětná vazba. Práce s chybou.
 • Pythagorova věta činnostně.
 • Vzájemná poloha kružnice a přímky, vzájemná poloha kružnic. Výpočet obvodu a obsahu kruhu činnostně.

 

3. část

 • Algebra v 9. ročníku
 • Kooperativní učení – schopnost spolupráce a práce v týmu, schopnost rozhodovat se, posuzovat, obhajovat a hodnotit zvolená řešení úloh.
 • Využití sebehodnocení při výuce. Jak vhodně využívat žákovských poznatků při vyvozování nové látky.
 • Mezipředmětové vztahy s Čj a dalšími předměty.
 • Práce s nadanými žáky ve výuce M – diferenciace. Vzájemná komunikace a prohlubování kompetence sociální.
 • Hovor žáků, pamětné počítání.
 • Hodnocení žáků, vnitřní motivace, využití samokontroly a sebehodnocení žáků. Organizace sebekontroly žáků při výuce a sebehodnocení.
 • Rozvoj tvořivého myšlení. Aktivní zapojení žáků do výuky. Pohotové slovní vyjadřování.
 • Obhajoba vlastních názorů, úvahy o způsobu řešení úloh. 
 • Orientace v tabulkách, diagramech a grafech. Metoda generovaných problémů.
 • Rozvoj kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a občanské.

 

4. část

 • Rovnice, slovní úlohy, geometrie v 9. ročníku
 • Projektové vyučování. Příklady projektů: Program rozvoje obce, Vesmír, Kosmonautika, Elektrárna, Technické vynálezy, Ekologie, Úspěchy našich sportovců aj.
 • Řešení jednoduchých technických a ekonomických problémů z praxe, využití námětů z učebnic. Slovní úlohy.
 • Základy finanční matematiky.
 • Rozvoj kompetence k učení a kompetence komunikativní ve výuce geometrie.
 • Slovní úlohy řešené lineárními rovnicemi. Nákresy slovních úloh, které pomáhají žákům porozumět zadání úlohy.
 • Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení, obměny slovních úloh.
 • Tvořivá práce s pomůckou pracovními karty a šablony pro činnostní učení v 8. a 9. ročníku.
 • Seberealizace žáků při výuce, možnosti sebehodnocení.
 • Úlohy připravované žáky, využití jejich zkušeností a obměny úloh.
 • Práce s žáky, kterým M činí potíže. Práce s nadanými žáky ve výuce M – diferenciace.
 • Zpětná vazba. Práce s chybou.
 • Geometrické úlohy řešené početně a konstrukčně.
 • Informační zdroje a odborná literatura ve výuce. Využití vlastních poznatků žáků při výkladu nového učiva.
 • Základy rýsování. Geometrická zobrazení činnostně.
 • Náměty pro projektové vyučování.
Developed by Via Aurea.