Činnostní učení ve výuce matematiky v 6. a 7. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 783/2018-1-169 Cílová skupina: Učitelé
Cena: zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena. Nechcete-li zajistit ubytování či stravu, můžete zvolit variantu:         ,-       - kurzovné + plná penze         ,-       - kurzovné + obědy         ,-       - pouze kurzovné (konečná cena)   Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.   Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník).  Hodinová dotace: 24 hod.
Kategorie: 2. stupeň ZŠ, Letní školy

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky v 6. a 7. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 2. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M v 6. a 7. ročníku v ceně 350 Kč a pracovní sešit aritmetika 6. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

1. část

 • Názorná představa desetinného čísla.
 • Činnostní formy práce s číselnou osou. Činnostní učení M na 1. stupni.
 • Počtářské chvilky pro 6. ročník, způsoby samokontroly a sebehodnocení žáků.
 • Činnostní vytváření představy zlomku. Kruhový model zlomku. Jednoduché úlohy na řešení dělení celku na stejné části a skládání celku z částí na základě činností s kruhovým modelem zlomku.
 • Činnostní vytvoření představy desetinného čísla s využitím pomůcky ze čtvercové sítě.
 • Práce s peněžními modely – vyplácení, dočítání.
 • Didaktická pomůcka nuly a číslice. Výuka zlomků činnostně, vhodné pomůcky a práce s náměty žáků.
 • Rozvoj kompetence komunikativní, kompetence pracovní, kompetence k řešení problémů.

 

2. část

 • Výuka zlomků činnostně, vhodné pomůcky a práce s náměty žáků.
 • Počtářské chvilky – seberealizace žáků při výuce, možnosti sebehodnocení.
 • Úlohy připravované žáky, využití jejich zkušeností a obměny úloh.
 • Práce s žáky, kterým M činí potíže. Práce s nadanými žáky ve výuce M – diferenciace.
 • Mezipředmětové vztahy.
 • Zpětná vazba. Práce s chybou. Pozitivní způsoby hodnocení žáků.
 • Vhodné pomůcky a hry pro motivaci a procvičování učiva. Organizace sebekontroly žáků při výuce a sebehodnocení.
 • Úsudkové počítání – řešení slovních úloh ze života a jejich obměny – jednoduché zápisy spojené s činnostmi.
 • Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení, obměny slovních úloh.
 • Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce M.
 • Tvořivá práce s pomůckou karty a šablony pro činnostní učení v 6. a 7. ročníku.
 • Geometrie činnostně - úhel, trojúhelníky.
 • Rozvoj kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a občanské.

 

3. část

 • Počtářské chvilky pro 7. ročník, způsoby samokontroly a sebehodnocení žáků - práce s číselnou osou.
 • Práce s peněžními modely.
 • Prvky kritického myšlení.
 • Pomůcka nuly a číslice pro 7. ročník.
 • Odhady výsledků, žákovská samokontrola. Individualizace a sebehodnocení žáků, práce s chybou.
 • Co už umím a jak toho mohu využít. Rozbor úloh, třídění, rozlišování. Zdůvodňování svého řešení úlohy.
 • Rozvoj tvořivého myšlení. Motivace žáků k zájmu o učení se matematiky.
 • Slovní úlohy jednoduché k rozlišování úsudku a procvičování. Slovní úlohy s nákresem. Obměny slovních úloh.
 • Procvičování slovních úloh s násobením desetinných čísel.
 • Úlohy na poměr, přímou a nepřímou úměrnost. Procenta činnostně. 

 

4. část

 • Činnosti při práci se žákovskou zlomkovnicí. 
 • Jednoduché slovní úlohy se zlomky, nákresy.
 • Úsudkové počítání – řešení slovních úloh ze života a jejich obměny – jednoduché zápisy spojené s činnostmi.
 • Mezipředmětové vztahy.
 • Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení, obměny slovních úloh.
 • Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce M. Diferenciace ve výuce.
 • Tvořivá práce s pomůckou pracovními karty a šablony pro činnostní učení v 7. ročníku.
 • Seberealizace žáků při výuce, možnosti sebehodnocení. Průběžná zpětná vazba. Práce s chybou.
 • Pozitivní způsoby hodnocení žáků. Organizace sebekontroly žáků při výuce a sebehodnocení.
 • Vhodné pomůcky a hry pro motivaci a procvičování učiva.
 • Geometrie činnostně - čtyřúhelníky, hranoly.
 • Rozvoj kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a občanské.

 

Developed by Via Aurea.