Činnostní učení v posledním ročníku MŠ

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 727/2017-1-209 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 890 Kč vč. DPH Hodinová dotace: 8 hod.
Kategorie: MŠ, 1. stupeň ZŠ

Předkládáme Vám zážitkový didaktický Kurz zaměřený na přípravné období ve výuce M a Čj posledním ročníku MŠ. Zkušení lektoři Vás  formou zážitkové pedagogiky seznámí se souborem ověřených činnostních postupů, které Vám umožní předat dětem předškolního věku dovednosti a vědomosti potřebné pro jejich harmonický vstup na ZŠ.

Na kurzu je účastníkům předkládán soubor aktivizujících metod a forem učení, zaměřený na aktivní rozvoj a učení M a Čj, které prezentuje na vhodných pomůckách Tvořivé školy. Je vhodný pro všechny učitele MŠ a přípravných ročníků ZŠ. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. ročníku a na ukázku pomůcku Tvary a barvy.

Lektory kurzu jsou zkušení elementaristé z praxe.

Obsah akce:

 • Smysl a význam přípravného období pro žáky posledního ročníku MŠ.
 • Rozvíjení řeči s využitím zkušeností dětí předškolního věku.
 • Přípravná zraková a sluchová cvičení.
 • Rozvoj zrakového a sluchového vnímání a rozlišování, zrakové a sluchové paměti
 • Prostorová orientace (před, za, vedle, vpravo, vlevo, dole, nahoře).
 • Dechová a koordinační cvičení.
 • Přípravné období, vytváření první představy čísel.
 • Rozvíjení matematické řeči s využitím zkušeností dětí předškolního věku
 • Krátká matematická vypravování dětí předškolního věku podle jejich zážitků a pozorování bez užití početních výkonů (ze začátku i bez znalosti číslic).
 • Vytváření představ o jednotlivých číslech na základě názoru
 • Činnosti s didaktickými pomůckami Početní divadélko a Malované příběhy.
 • Činnosti s pomůckami, které vedou ke správné představě čísel.
 • Numerace do tří. Porovnávání počtu věcí. Rozklady čísla 3.
 • Práce s prožitky dětí předškolního věku - sebeuvědomění si prožitku.
 • Seznámení dětí předškolního věku s lidovými pohádkami, rozpočitadly, říkankami, hádankami. Poslech čtených a vyprávěných pohádek.
 • Příběhy ze života dětí, z přírody, o zvířatech a jejich propojení s  výtvarnou i hudební výchovou.
 • Cvičení schopnost naslouchat, něco si z příběhu zapamatovat a zapamatované vyjádřit mluveným, výtvarným nebo i pohybovým projevem
 • Rytmizace a memorování vhodných jednoduchých říkanek a básniček zpaměti. Odpovědi na otázky.
 • Krátká vypravování dětí podle jejich zážitků a pozorování.
 • Jednoduchá dramatizace jednoduchých pohádek, zvláště takových, ve kterých se některý motiv opakuje.
 • Náprava vadné výslovnosti nápodobou.Dechová a koordinační cvičení.
 • Sluchová analýza a syntéza slabik ve slova, např. hádanky typu: „Je to hodně stromů a je to l - e - s. Co je to?“
 • Hrubá a jemná motorika. Grafomotorika.
 • Uvolňovací cviky při kreslení a malování – příprava pro psaní. Význam uvolňovacích cviků doprovázených říkankami.
 • Zásady a návyky, které je třeba dodržovat při kreslení a základech psaní.
 • příprava k budoucímu psaní písmen – psaní jednotlivých prvků písmen a číslic (tečky, čáry, oblouky,  zátrhy, ovály, kličky, vlnovky)
 • Základy metody čtení s porozuměním v přípravném ročníku. Vyvození prvních písmen – zrak, sluch.
 • Význam pozitivní motivace a pozitivního hodnocení při vzdělávání dětí předškolního věku.
 • Vhodné didaktické pomůcky a hry, zásady pro práci s nimi. Práce s pomůckou karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. ročníku. Další vhodné didaktické pomůcky a hry, zásady pro práci s nimi.

Ve všech uvedených oblastech probíhá pokládání základů klíčových kompetencí dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání.

 

Vzdělávací cíl akce
Cílem vzdělávací akce je:

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj myšlení, myšlenkové aktivity, pozornosti a schopnosti dětí soustředit se
 • rozvoj koncentrace určitým směrem a schopnosti porozumění zadání určitých úkolů a schopnosti splnit úkol
 • rozvoj zrakové paměti, postřehu, schopnosti rozlišovat a třídit
 • rozlišování tvarů a barev
 • pokládání základů a postupný rozvoj jednotlivých klíčových kompetencí, zejména kompetence pracovní a kompetence k učení
 • rozlišování tvarů a barev
 • procvičování orientace v prostoru, na ploše (dole, nahoře, vlevo, vpravo, pořadí, …)
 • rozvoj a zjemnění zrakového vnímání (shody, rozdíly, detaily, …)
 • uvědomování si celku a jeho částí (půlené, třetinové obrázky, skládání celku z částí, …)
 • rozvoj slovní zásoby – pojmenovávání obrázků
 • rozvoj sluchového vnímání – zaznamenávání první hlásky, slabiky, určování počtu slabik
 • uvědomování si slovního významu a různých vztahů mezi předměty a jevy (vztahy funkční, časové, protikladnost, nadřazenost, …)
 • rozvoj logického myšlení – při manipulacích, skládání, uvědomování si významových vztahů (např. následnosti), logické pokračování v řadě apod.
 • podpora rozvoje matematických představ (počet, pořadí, následnost, …)
 • utváření prvních zkušeností s matematickým modelováním pomocí činností, kterými se děti učí poznávat a nalézat situace, které dokážou matematicky popsat
 • využití k námětovému vyprávění, rozhovoru
 • podpora rozvoje jemné motoriky (manipulace, stříhání, vybarvování, …)

 

Developed by Via Aurea.