Činnostní učení M v posledním ročníku MŠ

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 727/2017-1-209 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 560 Kč vč. DPH Hodinová dotace: 4 hod.
Kategorie: MŠ, 1. stupeň ZŠ

Předkládáme Vám Kurz zaměřený na předpočtářské období v posledním ročníku MŠ. Zkušené elementaristky Vás seznámí s ověřenými postupy činnostního učení, které Vám umožní předat dětem předškolního věku dovednosti a vědomosti potřebné pro jejich harmonický vstup na ZŠ.

Kurz nabízí soubor vybraných efektivních postupů, které prezentuje na vhodných pomůckách Tvořivé školy. Je vhodný pro všechny učitele MŠ a přípravných ročníků ZŠ. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení v 0. ročníku a na ukázku pomůcku Tvary a barvy.

Lektory kurzu jsou zkušení elementaristé z praxe.

Obsah akce:

 • Smysl a význam předpočtářského období pro žáky posledního ročníku MŠ.
 • Přípravná zraková a sluchová cvičení.
 • Rozvoj zrakového a sluchového vnímání a rozlišování, zrakové a sluchové paměti
 • Prostorová orientace (před, za, vedle, vpravo, vlevo, dole, nahoře).
 • Dechová a koordinační cvičení.
 • Přípravné období, vytváření první představy čísel.
 • Rozvíjení matematické řeči s využitím zkušeností dětí předškolního věku
 • Krátká matematická vypravování dětí předškolního věku podle jejich zážitků a pozorování bez užití početních výkonů (ze začátku i bez znalosti číslic).
 • Vytváření představ o jednotlivých číslech na základě názoru
 • Činnosti s didaktickými pomůckami Početní divadélko a Malované příběhy.
 • Činnosti s pomůckami, které vedou ke správné představě čísel.
 • Numerace do tří. Porovnávání počtu věcí. Rozklady čísla 3.
 • Význam pozitivní motivace a pozitivního hodnocení při vzdělávání dětí předškolního věku.
 • Práce s prožitky dětí předškolního věku - sebeuvědomění si prožitku.
 • Vhodné didaktické pomůcky a hry, zásady pro práci s nimi.

 

Ve všech uvedených oblastech probíhá pokládání základů klíčových kompetencí dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání.

Cílem vzdělávací akce je:

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj myšlení, myšlenkové aktivity, pozornosti a schopnosti dětí soustředit se
 • rozvoj koncentrace určitým směrem a schopnosti porozumění zadání určitých úkolů a schopnosti splnit úkol
 • rozvoj zrakové paměti, postřehu, schopnosti rozlišovat a třídit
 • rozlišování tvarů a barev
 • procvičování orientace v prostoru, na ploše (dole, nahoře, vlevo, vpravo, pořadí, …)
 • rozvoj a zjemnění zrakového vnímání (shody, rozdíly, detaily, …)
 • uvědomování si celku a jeho částí (půlené, třetinové obrázky, skládání celku z částí, …)
 • uvědomování si slovního významu a různých vztahů mezi předměty a jevy (vztahy funkční, časové, protikladnost, nadřazenost, …)
 • rozvoj logického myšlení – při manipulacích, skládání, uvědomování si významových vztahů (např. následnosti), logické pokračování v řadě apod.
 • podpora rozvoje základních matematických představ (počet, pořadí,…)
 • podpora rozvoje jemné motoriky (manipulace, stříhání, vybarvování, …)
 • osvojování základních matematických pojmů na základě činností dětí
 • utváření prvních zkušeností s matematickým modelováním pomocí činností, kterými se děti učí poznávat a nalézat situace, které dokážou matematicky popsat
 • pokládání základů a postupný rozvoj základních klíčových kompetencí, zejména kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů a kompetence činnostní.

 

Developed by Via Aurea.