Český jazyk činnostně ve 3. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 29015/2017-2-1205 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 1 290 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 8 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka ve 3. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 3. ročníku v ceně 185 Kč. 

 

1. část

– Úkoly a cíle výuky čtení ve 3. ročníku. Prostředky a pomůcky pro výuku čtení.

– Seznámení s čítankami pro 3. ročník a metodickou příručkou. Náměty pro práci.

– Rozvoj čtenářských dovedností.

– Motivační didaktická hra pro aktivní zapojení žáků do výuky.

– Prvky kritického myšlení, vytváření malých projektů ve vyučovacích hodinách.

– Mezipředmětové vztahy.

– Rozvoj kompetence komunikativní a kompetence pracovní a sociální.

– Didaktické hry a činnosti při práci s pohádkami.

– Uvědomělé čtení a jeho pomoc žákům při učení – klíčová slova.

– Komunikace a diskuze ve výuce čtení.

– Tvořivá práce žáků, dramatizace textů.

– Záznamy přečtených textů, knih.

– Individuální, skupinová práce, vytváření žákovských portfolií.

– Činnostní výuka psaní. Písanky pro 3. ročník. Tvořivá práce s písankami a jejich pomoc při výuce čtení s porozuměním.

– Co už vím, co už znám, o čem umím vyprávět, co umím napsat. Uvědomuji si, co čtu a píšu. Moje první knížky.

 

2. část

– Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 3. ročníku.

– Činnostní výuka gramatiky ve 3. ročníku s důrazem na tvořivou práci s vyjmenovanými slovy.

– Didaktické hry. Mluvní a komunikační cvičení.

– Ukázky práce s učebnicemi a pracovních sešity – jejich využití pro aktivní práci žáků.

– Využití mezipředmětových vztahů s prvoukou a matematikou. Propojení psaní se čtením, s prvoukou a mluvnicí.

– Postupné rozvíjení a zvědomování kompetence komunikativní, kompetence k učení a kompetence pracovní.

Developed by Via Aurea.