Český jazyk činnostně ve 2. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 29015/2017-2-1205 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 1 290 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 8 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka ve 2. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 2. ročníku v ceně 185 Kč.

1. část

– Úkoly a cíle výuky čtení ve 2. ročníku. Prostředky a pomůcky pro výuku čtení.

– Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 2. ročníku.

– Další didaktické pomůcky Tvořivé školy pro individualizaci výuky.

– Seznámení s čítankami pro 2. ročník.

– Čtyři období čtenářského vývoje a rozvoj čtenářských dovedností.

– Motivační didaktická hra pro aktivní zapojení žáků do výuky.

– Prvky kritického myšlení, vytváření malých projektů ve vyučovacích hodinách.

– Využití mezipředmětových vztahů s prvoukou a matematikou.

– Náměty pro tvořivou práci s texty v čítance pro 2. ročník.

– Ukázky prací žáků, možnosti prezentace.

– Individualizace, seberealizace, aktivní zapojení žáků při výuce čtení.

– Náměty k rozhovorům.

– Témata a náměty pro malé projekty, mezipředmětové vztahy.

– Začátky práce s naučným textem (encyklopedie).

– Motivace k individuálnímu čtení – využití školních knihoven, besedy v knihovnách.

 

2. část

– Činnostní výuka gramatiky ve 2. ročníku.

– Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 2. ročníku.

– Práce s činnostními Testy pro evaluaci Čj ve 2. ročníku

– Rozvoj komunikativních dovedností, rozhovory a vyprávění podle obrázkové osnovy.

– Možnosti využití učebnic a pracovních sešitů pro tvořivou práci ve výuce.

– Činnostní výuka psaní.

– Písanky pro 2. ročník.

– Tvořivá práce s písankami a jejich pomoc při výuce čtení s porozuměním. Co už vím, co už znám, o čem umím vyprávět, co umím napsat.

– Uvědomuji si, co čtu a píšu. Moje první knížka.

– Pozitivní motivace a postupné rozvíjení a zvědomování kompetence komunikativní, kompetence k učení, kompetence pracovní i kompetence občanské a sociální.

Developed by Via Aurea.