Český jazyk činnostně ve 2. pololetí 1. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: - Cílová skupina: Učitelé
Cena: 890 Kč , cena vč. DPH Hodinová dotace: 8 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ

Hledáte efektivní postupy a náměty do výuky Čj v 1. ročníku? Nedosahujete se žáky výsledků adekvátních vloženému úsilí? Zkuste použít ověřené postupy činnostního učení.

Činnostní učení v pojetí TŠ vám umožní žáky zaujmout, naučit je základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence.

Kurz nabízí soubor vybraných efektivních postupů do výuky ČJ v 1. ročníku, které prezentuje na pomůckách TŠ. Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 1. ročníku v ceně 175 Kč a příručku Metodika činnostní výuky čtení v 1. ročníku. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

– Opakování - smysl a význam přípravného období.
– Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 1. ročníku.
– Rozvoj zrakového vnímání a rozlišování. Prostorová orientace. Rozvoj zrakové paměti (Kimovy hry).
– Práce s činnostními Testy pro evaluaci Čj v 1. ročníku
– Vhodné didaktické pomůcky a hry Tvořivé školy, zásady pro práci s nimi.
– Rytmizace říkanek, dechová a koordinační cvičení.
– Rozvoj vnímání, poznávání a řeči – rozšiřování slovní zásoby.
– Tvarové skupiny písmen.
– Práce s písankami.
– Předslabikářové období – analyticko–syntetická výuka čtení.
– Práce s metodikou výuky čtení v 1. ročníku.
– Začátky čtení v 1. ročníku – pozvolný přechod od vázaného slabikování k plynulému čtení textu. Důraz na porozumění čtenému textu.
– Vyjadřování významu slov kresbou.
– Ukázky práce s Živou abecedou a Slabikářem.
– Didaktické hry se sloupečky slov připravených ve Slabikáři.
– Využití mezipředmětových vztahů s prvoukou a matematikou.
– Pozitivní motivace a postupné rozbalování kompetence komunikativní, kompetence pracovní a kompetence sociální a kompetence k učení.

Developed by Via Aurea.