Český jazyk činnostně v 5. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 29015/2017-2-1205 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 1 190 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 8 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka v 5. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 5. ročníku v ceně 185 Kč. 

1. část

– Činnostní výuka Čj ve 2. vzdělávacím období.

– Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 5. ročníku.

– Činnostní výuka gramatiky a procvičování vyjmenovaných slov.

– Vhodné didaktické hry.

– Motivace ve výuce čtení.

– Seznámení s metodikou čtení v 5. ročníku.

– Charakteristika výuky Čj v 5. ročníku.

– Didaktické hry se slovními druhy.

– Činnosti a vhodné metodické materiály pro výuku pravopisu.

– Gramatika v 5. ročníku – práce s učebnicí a pracovními sešity.

– Diktáty – práce s chybou.

– Nácvik a hodnocení pravopisných činností.

– Mezipředmětové vztahy – propojení psaní s přírodovědou a mluvnicí.

– Možnosti využití učebnic a pracovních sešitů připravených pro činnostní učení.

 

2. část

– Čtení a literární výchova ve 2. vzdělávacím období.

– Komunikace a diskuze ve výuce čtení.

– Práce s čítankami pro 5. ročník. Mezipředmětové vztahy s Vlastivědou.

– Projektové vyučování. Mimočítanková četba.

– Propojení psaní a výuky čtení s porozuměním.

– Prvky kritického myšlení, efektivnost a struktura vyučovací hodiny, portfolia.

– Tvořivá práce žáků, dramatizace textů.

– Práce s naučným textem (encyklopedie).

– Týmová práce, studijní čtení.

– Záznamy z přečteného textu, vhodné náměty a ukázky.

– Řečová a komunikační cvičení na různá témata.

– Rozvoj kompetence pracovní, kompetence k řešení problémů, kompetence k učení aneb učíme děti učit se. Vzájemná komunikace – rozvoj kompetence sociální a občanské.

Developed by Via Aurea.