Český jazyk činnostně v 1. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 29015/2017-2-1205 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 1 190 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 8 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka v 1. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 1. ročníku v ceně 185 Kč a příručku Metodika činnostní výuky čtení v 1. ročníku v ceně 40 Kč.

– Smysl a význam přípravného období. Předčtenářské a předpočtářské období.

– Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 1. ročníku.

– Rozvoj zrakového vnímání a rozlišování. Prostorová orientace. Rozvoj zrakové paměti (Kimovy hry).

– Pomůcka Tvary a barvy a její využití při činnostech v Čj.

– Práce s činnostními Testy pro evaluaci Čj v 1. ročníku

– Další didaktické pomůcky Tvořivé školy pro individualizaci výuky.

– Rozvoj sluchového vnímání. Sluchová paměť.

– Vhodné didaktické pomůcky a hry Tvořivé školy, zásady pro práci s nimi.

– Rytmizace říkanek, dechová a koordinační cvičení.

– Rozvoj vnímání, poznávání a řeči – rozšiřování slovní zásoby.

– Hrubá a jemná motorika. Grafomotorika. Zásady, které je třeba při psaní dodržovat.

– Význam uvolňovacích cviků doprovázených říkankami.

– Tvarové skupiny písmen.

– Práce s písankami.

– Předslabikářové období – analyticko–syntetická výuka čtení.

– Práce s metodikou výuky čtení v 1. ročníku.

– Vyvození písmen – zrak, sluch.

– Metodický postup při vyvozování slabik.

– Začátky čtení v 1. ročníku – pozvolný přechod od vázaného slabikování k plynulému čtení textu. Důraz na porozumění čtenému textu.

– Vyjadřování významu slov kresbou.

– Ukázky práce s Živou abecedou a Slabikářem.

– Didaktické hry se sloupečky slov připravených ve Slabikáři.

– Využití mezipředmětových vztahů s prvoukou a matematikou.

– Pozitivní motivace a postupné rozbalování kompetence komunikativní, kompetence pracovní a kompetence sociální. Vzájemná komunikace a rozvoj kompetence sociální, kompetence pracovní a kompetence k učení.

Developed by Via Aurea.