Anglický jazyk činnostně ve 3. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 29015/2017-2-1205 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 1 390 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 8 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ, Aj

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Nedosahujete s dětmi výsledků adekvátních vynaloženému úsilí? Zkuste úspěšnou a v mnohaleté praxi ověřenou metodu činnostního učení Aj vytvořenou na míru pro české děti. Tento způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, že na konci 5. ročníku bez potíží dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A1. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz nabízí soubor aktivizujících postupů výuky AJ, které prezentuje na pomůckách a materiálech nakladatelství Angličtina Expres. Využijete je ale i při práci s jinými materiály. Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe.

– Přípravné období a motivace. Postupy osvojení jazykových dovedností, idea hlásek, pomůcky pro činnostní učení. Vztahy mezi výukou slovíček a výukou mluvnice. Seznámení s Metodikou Aj pro 3. ročník. Rozvíjíme kompetenci komunikativní, kompetenci pracovní, kompetence k řešení problémů a kompetence sociální.

– Učebnice a posloupnost poznatků, větné vzory pro postupné pronikání do anglického jazyka. Činnostní výuka sloves to like, to have, to be. Využití didaktických her ve výuce (domino, karty s obrázky, smajlík). Práce s audionahrávkami na CD. Postupné rozbalování kompetence komunikativní a kompetence k řešení problémů.

– Metodická práce s učebnicí a pracovním sešitem Aj ve 3. ročníku. Logika ve výuce jazyka, kombinační princip jako základ mluvnice. Možnosti využití dosavadních poznatků, dovedností a schopnosti dětí, jejich rozvinutí a kombinování při přípravě čtení, osvojování slovní zásoby. Větná stavba germánských jazyků. Průběžný rozvoj kompetence k učení a kompetence komunikativní.

– Vztah dětí k angličtině, jak je motivovat. Práce s dětmi s vývojovou poruchou a její specifika. Praktické ukázky kombinačních cvičení. Rozbalování kompetence k učení. Vzájemná komunikace a rozvoj kompetence sociální.

Developed by Via Aurea.