Čtenářská a matematická pregramotnost

v posledním ročníku MŠ a přípravné třídě

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém lánu 555/43

(ne)pedagogičtí pracovníci

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Praze v termínu od 5. do 8. 8. 2024 (po-čt). Výuka a obědy na ZŠ Praha 6, Na Dlouhém lánu 555/43. Ubytování a další stravování není zajištěno.

Zahájení v pondělí od cca 14:00 hod., ukončení ve čtvrtek obědem. Úterý + středa výuka celodenní cca 8:30-17:00. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány koncem června.

7 570 Kč

Zahrnuje kurzovné a obědy.
Fakturace bude probíhat průběžně, od března 2024.

Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník - požadavky, prosím, uveďte do poznámky v přihlášce.

Anotace:

Hledáte praktické postupy a činnosti, které vám pomohou připravit děti na dobrý start na základní škole? Nabízíme Vám kurz, který Vás zážitkovou formou seznámí se souborem vybraných, efektivních postupů zaměřených na čtenářskou a matematickou pregramotnost v posledním ročníku MŠ. 

Kurz je vhodný pro všechny učitele MŠ i učitele působící v přípravných třídách. Vužít jej mohou v rámci 1. ročníku také katoři 1. stupně ZŠ. Pracovat budeme s novými pomůckami z dílny Tvořivé školy. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0.r. 

Obsah akce:

 • rozvíjení řeči s využitím žákovských zkušeností
 • přípravná zraková a sluchová cvičení, zraková a sluchová diferenciace
 • poslech čtených a vyprávěných pohádek
 • jednoduchá dramatizace jednoduchých pohádek, zvláště takových, ve kterých se některý motiv opakuje
 • memorování vhodných jednoduchých říkanek a básniček zpaměti
 • krátká vypravování žáků podle jejich zážitků a pozorování
 • logopedická cvičení, průpravná cvičení pro čtení s porozuměním 
 • sluchová analýza a syntéza slabik ve slově, např. hádanky typu: „Je to hodně stromů a je to l-e-s. Co je to?“
 • uvolňovací cviky při kreslení a malování – příprava pro psaní
 • základní návyky při kreslení a malování
 • příprava k budoucímu psaní písmen – psaní jednotlivých prvků písmen a číslic
 • seznamujeme žáky s lidovými pohádkami, rozpočitadly, říkankami, hádankami
 • jednoduché hudebně pohybové chvilky, cvičení k procvičování rytmu a rozvoji slovní zásoby
 • předčítáme příběhy ze života dětí, z přírody, o zvířatech, propojujeme je s výukou prvouky a výtvarné i hudební výchovy
 • cvičíme schopnost naslouchat a něco si z příběhu zapamatovat, zapamatované vyjádřit mluveným, výtvarným nebo i pohybovým projevem
 • vytváření představ o jednotlivých číslech na základě názoru
 • přirozená čísla 1 až 5 – numerace, vidění počtu věcí do 5
 • porovnávání počtu věcí, pravolevá orientace, orientace na ploše
 • využití interaktivní tabule v předškolním vzdělávání