Činnostní učení M ve 4. a 5. ročníku

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Praze v termínu od 5. do 8. 8. 2024 (po-čt). Výuka a obědy na ZŠ Praha 6, Na Dlouhém lánu 555/43. Ubytování a další stravování není zajištěno.

Zahájení v pondělí od cca 14:00 hod., ukončení ve čtvrtek obědem. Úterý + středa výuka celodenní cca 8:30-17:00. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány koncem června.

7 570 Kč

Zahrnuje kurzovné a obědy.
Fakturace bude probíhat průběžně, od března 2024.

Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník - požadavky, prosím, uveďte do poznámky v přihlášce. 

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro  činnostní učení M ve 4. ročníku v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

Obsah akce:

1.    část

– Názorná představa o čísle. Činnostní formy práce s číselnou osou.

- Násobení a dělení čísel zakončených nulami. Činnostní automatizace násobilky a dělení – činnosti se čtverečky a tabulkami.

- Samostatné vyvození dělení se zbytkem.

- Didaktická pomůcka nuly a číslice.

- Zpětná vazba. Práce s chybou.

- Pozitivní způsoby hodnocení žáků.

- Vhodné pomůcky a hry pro motivaci a procvičování učiva. Peníze ve výuce.

- Organizace sebekontroly žáků při výuce a samohodnocení.

- Úsudkové počítání – řešení slovních úloh ze života a jejich obměny – jednoduché zápisy spojené s činnostmi.

 

2.    část

– Mezipředmětové vztahy s Čj a dalšími předměty.

- Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení, obměny slovních úloh.

- Tabulky a grafy při řešení slovních úloh.

- Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce M.

- Činnostní učení geometrie, geometrické rozcvičky.

- Rozvoj geometrických představ, činnosti žáků. Základní geometrické výpočty.

- Znázorňování jednotek délky a obsahu, jejich převodů.

- Vytvoření představy jednotek obsahu.

- Peněžní model desetinného čísla, obchodování.

- Diferenciace ve výuce.

- Tvořivá práce s pomůckou Pracovní karty a šablony pro činnostní učení ve 4. ročníku.

 

3.    část

– Úsudkové počítání – řešení slovních úloh ze života a jejich obměny – jednoduché zápisy spojené s činnostmi.

- Mezipředmětové vztahy s Čj a dalšími předměty.

- Vzájemná komunikace a prohlubování kompetence sociální.

- Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení, obměny slovních úloh.

- Tabulky a grafy při řešení slovních úloh.

- Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce M.

- Diferenciace ve výuce.

- Utváření a rozvoj kompetence k učení a kompetence občanské.

- Činnostní učení geometrie, geometrické rozcvičky. Rozvoj geometrických představ, činnosti žáků. Základní geometrické výpočty.

- Znázorňování jednotek délky a obsahu, jejich převodů. Vytvoření představy jednotek obsahu.

- Peněžní model desetinného čísla.

- Mozaikové hry se zaměřením na kompetenci komunikativní.

- Řešení úloh s pomocí činností zaměřených na rozdělování celku na stejné části a na skládání částí do celku.

 

4.    část

– Názorná představa desetinného čísla.

- Činnostní formy práce s číselnou osou.

- Činnostní vytváření představy zlomku. Kruhový model zlomku.

- Jednoduché úlohy na řešení dělení celku na stejné části a skládání celku z částí na základě činností s kruhovým modelem zlomku.

- Činnostní vytvoření představy desetinného čísla s využitím pomůcky ze čtvercové sítě.

- Výuka zlomků činnostně, vhodné pomůcky a práce s náměty žáků. 

- Práce s číselnou osou.

- Didaktická pomůcka nuly a číslice.

- Zpětná vazba. Práce s chybou.

- Pozitivní způsoby hodnocení žáků. Diferenciace ve výuce.

- Vhodné pomůcky a hry pro motivaci a procvičování učiva.

- Organizace sebekontroly žáků při výuce a sebehodnocení.

- Úsudkové počítání –jednoduché zápisy slovních úloh spojené s činnostmi.

- Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení, obměny slovních úloh.

 - Mezipředmětové vztahy.

- Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce M.

 - Tvořivá práce s pomůckou Pracovní karty a šablony pro činnostní učení v 5. ročníku.

 

Předkládané postupy významně přispívají k postupnému utváření a rozvoji kompetence pracovní, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní a kompetence k učení.