Hlavní menu

Tisková zpráva k zahájení projektu

Sdílet na Facebooku

Tisková zpráva k zahájení projektu

1. listopadu 2009 byl zahájen nový projekt Tvořivá škola – čtení a psaní s porozuměním.Hlavní aktivitou je realizace 120 kurzů. Prostřednictvím těchto kurzů by mělo dojít k proškolení učitelů a zavedení nových metod čtení a psaní s porozuměním do výuky,které by měly přispět k rozvoji dovedností žáků ve čtení, zlepšení čtenářské gramotnostia schopnosti porozumění psanému textu. Navazuje na projekt Tvořivá škola – vzdělávací střediska činnostního učení. Uvedeným projektem byla vytvořena síť 735 spolupracujících škol v České republice a založeno 14 vzdělávacích středisek činnostního učení.

1. Tisková zpráva projektu

Tvořivá škola – čtení a psaní s porozuměním

Pokusy v přírodovědě 2

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je, aby žáci základních škol byli systematicky vzděláváni moderními metodami čtení a psaní s porozuměním, efektivními pomůckami a vhodnými přístupy v souladu se svými potřebami a přirozenými schopnostmi. Měli by tak získat kladný vztah

ke čtení a k celoživotnímu vzdělávání.

 

Předmět projektu

Tvořivá škola – čtení a psaní s porozuměním je projekt určený pro základní školy, jehož cílem je zavedení nových metod čtení a psaní s porozuměním do výuky.

Pro učitele základních škol je projekt podpůrný motivační a vzdělávací systém, který jim umožní vyučovat efektivními metodami, navštěvovat ukázkové hodiny, semináře a další akce, kde budou seznamováni s novými metodami výuky českého jazyka.

Z cílové skupiny učitelé ZŠ všech krajů ČR s výjimkou Prahy pracuje projekt se skupinou 2280 učitelů z toho z partnerských škol 126 učitelů. V rámci projektu bude přímo podpořeno 2700 žáků partnerských škol, jež budou učeni novými moderními metodami čtení a psaní

s porozuměním v projektem vybavených učebnách a cca 57000 žáků, kteří budou učeni novými metodami projektem proškolenými učiteli.

 

Obsah projektu

Hlavním smyslem projektu je inovace doposud používaných metod. Nové metody by měly vést k osvojování čtenářských dovedností tzn. číst správně bez chyb, číst slova napoprvé, plynule bez slabikování, výrazně a s porozuměním s důrazem na správná slova a správně řazenými pauzami. Právě výrazné čtení má mimořádně velký význam na hlubší porozumění textům. Na žáky nebudou kladeny ani příliš vysoké nároky, které způsobují opakování

a zažívání chyb, ani nároky příliš nízké, které vedou k povrchnímu čtení a tím opět k chybování.

Důraz je také kladen na rozvoj klíčových kompetencí, mezipředmětové vztahy a aktivní zapojení žáků jak se speciálními potřebami učení, tak žáků nadaných do výuky v běžných třídách.

 

Termíny

Vzdělávací akce v rámci tohoto projektu budou probíhat ZDARMA.Zahájení kurzů bude během měsíce listopadu 2009. Termíny naleznete na stránkách Tvořivé školy v sekci Vzdělávací akce. V případě zájmu o další informace nás kontaktujte na emailové adrese: info@tvorivaskola.cz.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.