Rozšiřování číselného oboru ve 4. a 5. ročníku

Číslo akce: 2020-073
Akreditační číslo MŠMT ČR: 22608/2017-1-1000

Lektor: Mgr. Hana Krchová
Místo: ZŠ Praha 8, Lyčkovo náměstí 6
Termín: 7. 5. 2020, zahájení v 14:00

Seminář se uskuteční v úterý 7.4. od 14:00 do cca 17:30 hod. v náhradním termínu, přihlášené účastníky budeme o jeho stanovení informovat.

Hodinová dotace: 4 hod.
Cena: 680 Kč, záloha 0 Kč

(nepodléhá DPH)

Anotace:

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Rozšiřování číselného oboru ve 4. a 5. ročníkuje základem pro analogické počítání v oboru velkých čísel. Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 5 a pomůcku Mřížka s kolečky v celkové ceně 194 Kč.

Obsah akce:

- Názorná představa o čísle.

- Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M ve 4. a 5. ročníku.

- Činnostní formy práce s číselnou osou.

- Didaktická pomůcka nuly a číslice.

- Prvky kritického myšlení, využití samokontroly, individualizace.

- Vhodné pomůcky a hry pro motivaci a procvičování učiva.

- Pomůcka Papírové peníze ve výuce.

- Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce M.

- Organizace sebekontroly žáků při výuce a samohodnocení.

- Úsudkové počítání – řešení slovních úloh ze života a jejich obměny – jednoduché zápisy spojené s činnostmi.

- Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení, obměny slovních úloh. Tabulky a grafy při řešení slovních úloh.

- Práce s chybou. Zpětná vazba. Diferenciace ve výuce.

- Pozitivní způsoby hodnocení žáků.

- Mezipředmětové vztahy s Čj, Prv a dalšími předměty.

- Rozvíjení kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k  učení, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a občanské.

Developed by Via Aurea.