Hlavní menu

Přípravná činnostní cvičení M a Čj v posledním ročníku MŠ

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2021-004 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 22608/2017-1-1000

Lektor: Mgr. Tatjana Vrbová
Místo: ZŠ Velehrad, Salašská 300
Termín: 6. 7. 2021, 7. 7. 2021, 8. 7. 2021, 9. 7. 2021

Kurz se uskuteční v rámci letní školy ve Velehradě v termínu od 6. do 9. 7. 2021 (ÚTERÝ-PÁTEK!). Výuka a stravování v budově ZŠ Salašská, ubytování v internátě Stojanova gymnázia (areál kláštera). 

Zahájení v úterý od cca 14:30 hod., ukončení v pátek obědem. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány koncem června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 6 580 Kč, záloha 6 580 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena.
Nechcete-li zajistit ubytování či stravu, můžete zvolit variantu:
5590,-       - kurzovné + plná penze
5155,-       - kurzovné + obědy
4750,-       - pouze kurzovné
(konečná cena)
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.
 
Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník). 

Anotace:

2020 VelehradSoubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Hledáte praktické postupy a činnosti, které vám pomohou připravit děti na dobrý start na základní škole? Nabízíme Vám kurz, který Vás zážitkovou formou seznámí se souborem vybraných, efektivních postupů zaměřených na čtenářskou a matematickou pregramotnost v posledním ročníku MŠ. Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele MŠ i učitele působící na 1. stupni ZŠ. Pracovat budeme s novými pomůckami z dílny Tvořivé školy.  Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. a M v 1. ročníku v celkové ceně 370 Kč a příručku Metodika činnostního učení v přípravném období v ceně 40 Kč.

Obsah akce:

Na jaká témata se můžete těšit?

2020 Velehrad

 
 • rozvíjení řeči s využitím žákovských zkušeností

 • přípravná zraková a sluchová cvičení, zraková a sluchová diferenciace

 • poslech čtených a vyprávěných pohádek

 • jednoduchá dramatizace jednoduchých pohádek, zvláště takových, ve kterých se některý motiv opakuje

 • memorování vhodných jednoduchých říkanek a básniček zpaměti

 • krátká vypravování žáků podle jejich zážitků a pozorování

  2020 Velehrad
 • odpovědi na otázky

 • logopedická cvičení, průpravná cvičení pro čtení s porozuměním 

 • sluchová analýza a syntéza slabik ve slově, např. hádanky typu: „Je to hodně stromů a je to l-e-s. Co je to?“

 • uvolňovací cviky při kreslení a malování – příprava pro psaní

 • základní návyky při kreslení a malování

 • příprava k budoucímu psaní písmen – psaní jednotlivých prvků písmen a číslic (tečky, čáry, oblouky,  zátrhy, ovály, kličky, vlnovky)

 • seznamujeme žáky s lidovými pohádkami, rozpočitadly, říkankami, hádankami, jednoduché hudebně pohybové chvilky, cvičení k procvičování rytmu a rozvoji slovní zásoby

 • předčítáme příběhy ze života dětí, z přírody, o zvířatech, propojujeme je s výukou prvouky a výtvarné i hudební výchovy

 • cvičíme schopnost naslouchat a něco si z příběhu zapamatovat, zapamatované vyjádřit mluveným, výtvarným nebo i pohybovým projevem

 • vytváření představ o jednotlivých číslech na základě názoru

 • přirozená čísla 1 až 5 – numerace, vidění počtu věcí do 5

 • porovnávání počtu věcí, pravolevá orientace, orientace na ploše

 • využití interaktivní tabule v předškolním vzdělávání