Přípravná činnostní cvičení M a Čj v posledním ročníku MŠ

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2020-004 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 22608/2017-1-1000

Lektor: Mgr. Tatjana Vrbová
Místo: ZŠ Velehrad, Salašská 300
Termín: 6. 7. 2020, 7. 7. 2020, 8. 7. 2020, 9. 7. 2020

Kurz se uskuteční v rámci letní školy ve Velehradě v termínu od 6. do 9. 7. 2020. Výuka a stravování v budově ZŠ Salašská, ubytování v internátě Stojanova gymnázia (areál kláštera). 

Zahájení v pondělí od cca 14:30 hod., ukončení ve čtvrtek obědem. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány koncem června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 6 380 Kč, záloha 6 380 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena. Dále je možno vybrat z variant:
 
       5 480,-       - kurzovné + plná penze
       5 125,-       - kurzovné + obědy
       4 750,-       - pouze kurzovné
(konečná cena)
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně, nově přihlášeným účastníkům budou faktury zaslány e-mailem.
Nabízíme možnost rozdělení fakturované částky na 2 doklady (část uhradí zaměstnavatel a zbytek si doplatí účastník).
Při odhlášení méně než dní 30 před zahájením kurzu účtujeme dle obchodních podmínek storno poplatek.

Anotace:

Soubor postupů vhodný pro úspěšný start na ZŠ

Hledáte praktické postupy a činnosti, které vám pomohou připravit děti na dobrý start na základní škole? Nabízíme Vám kurz, který Vás zážitkovou formou seznámí se souborem vybraných, efektivních postupů zaměřených na čtenářskou a matematickou pregramotnost v posledním ročníku MŠ. Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů. Umožní Vám děti zaujmout, zdárně jim předat základy učiva i rozvíjet jejich základní klíčové kompetence. Vy i vaše děti můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor činností Vám zároveň skvěle poslouží při předcházení poruch učení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele MŠ i učitele působící na 1. stupni ZŠ. Pracovat budeme s novými pomůckami z dílny Tvořivé školy.  Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. a M v 1. ročníku v celkové ceně 370 Kč a příručku Metodika činnostního učení v přípravném období v ceně 40 Kč. Lektorem kurzu je zkušená lektorka – učitelka ZŠ s desítkami let praxe.

Obsah akce:

 • přípravná zraková a sluchová cvičení, zraková a sluchová diferenciace
 • rozvíjení řeči s využitím žákovských zkušeností
 • memorování vhodných jednoduchých říkanek a básniček zpaměti
 • krátká vypravování žáků podle jejich zážitků a pozorování
 • odpovědi na otázky
 • seznamujeme žáky s lidovými pohádkami, rozpočitadly, říkankami, hádankami, jednoduché hudebně pohybové chvilky, cvičení k procvičování rytmu a rozvoji slovní zásoby
 • předčítáme příběhy ze života dětí, z přírody, o zvířatech, propojujeme je s výukou prvouky a výtvarné i hudební výchovy
 • cvičíme schopnost naslouchat a něco si z příběhu zapamatovat, zapamatované vyjádřit mluveným, výtvarným nebo i pohybovým projevem
 • poslech čtených a vyprávěných pohádek
 • jednoduchá dramatizace jednoduchých pohádek, zvláště takových, ve kterých se některý motiv opakuje
 • základní návyky při kreslení a malování
 • využití interaktivní tabule v předškolním vzdělávání

 

Čtenářská pregramotnost

 • logopedická cvičení, průpravná cvičení pro čtení s porozuměním 
 • sluchová analýza a syntéza slabik ve slově, např. hádanky typu: „Je to hodně stromů a je to l-e-s. Co je to?“
 • uvolňovací cviky při kreslení a malování – příprava pro psaní
 • příprava k budoucímu psaní písmen – psaní jednotlivých prvků písmen a číslic (tečky, čáry, oblouky,  zátrhy, ovály, kličky, vlnovky)

 

Matematická pregramotnost

 • vytváření představ o jednotlivých číslech na základě názoru
 • přirozená čísla 1 až 5 – numerace, vidění počtu věcí do 5
 • porovnávání počtu věcí, pravolevá orientace, orientace na ploše
Developed by Via Aurea.