Přípravná činnostní cvičení M a Čj v posledním ročníku MŠ

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2019-013 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 22608/2017-1-1000

Lektor: Mgr. Eva Herdová
Místo: ZŠ J. K. Tyla, Písek, Tylova 2391 
Termín: 12. 8. 2019, 13. 8. 2019, 14. 8. 2019, 15. 8. 2019

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Písku v termínu od 12. do 15. 8. 2019. Zahájení v pondělí v odpoledních hodinách, ukončení ve čtvrtek obědem. Přesný harmonogram školení včetně doby prezence bude přihlášeným účastníkům zaslán během června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 6 250 Kč, záloha 6 250 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena.
        5350,-       - kurzovné + plná penze
        5050,-       - kurzovné + obědy
        4750,-       - pouze kurzovné
(konečná cena)
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.
 
Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník). 

Anotace:

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Hledáte praktické postupy a činnosti, které vám pomohou připravit děti na dobrý start na základní škole? Nabízíme Vám kurz, který Vás zážitkovou formou seznámí se souborem vybraných, efektivních postupů zaměřených na čtenářskou a matematickou pregramotnost v posledním ročníku MŠ. Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele MŠ i učitele působící na 1. stupni ZŠ. Pracovat budeme s novými pomůckami z dílny Tvořivé školy. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. a M v 1. ročníku v celkové ceně 350 Kč a příručku Metodika činnostního učení v přípravném období. Lektorem kurzu je zkušená lektorka – ředitelka a učitelka malotřídní ZŠ s desítkami let praxe.

Obsah akce:

-          rozvíjení řeči s využitím žákovských zkušeností

-          přípravná zraková a sluchová cvičení, zraková a sluchová diferenciace

-          poslech čtených a vyprávěných pohádek

-          jednoduchá dramatizace jednoduchých pohádek, zvláště takových, ve kterých se některý motiv opakuje

-          memorování vhodných jednoduchých říkanek a básniček zpaměti

-          krátká vypravování žáků podle jejich zážitků a pozorování

-          odpovědi na otázky

-          logopedická cvičení, průpravná cvičení pro čtení s porozuměním 

-          sluchová analýza a syntéza slabik ve slově, např. hádanky typu: „Je to hodně stromů a je to l-e-s. Co je to?“

-          uvolňovací cviky při kreslení a malování – příprava pro psaní

-          základní návyky při kreslení a malování

-          příprava k budoucímu psaní písmen – psaní jednotlivých prvků písmen a číslic (tečky, čáry, oblouky,  zátrhy, ovály, kličky, vlnovky)

-          seznamujeme žáky s lidovými pohádkami, rozpočitadly, říkankami, hádankami, jednoduché hudebně pohybové chvilky, cvičení k procvičování rytmu a rozvoji slovní zásoby

-          předčítáme příběhy ze života dětí, z přírody, o zvířatech, propojujeme je s výukou prvouky a výtvarné i hudební výchovy

-          cvičíme schopnost naslouchat a něco si z příběhu zapamatovat, zapamatované vyjádřit mluveným, výtvarným nebo i pohybovým projevem

-          vytváření představ o jednotlivých číslech na základě názoru

-          přirozená čísla 1 až 5 – numerace, vidění počtu věcí do 5

-          porovnávání počtu věcí, pravolevá orientace, orientace na ploše

-          využití interaktivní tabule v předškolním vzdělávání

Developed by Via Aurea.