NABÍDKA A CENÍK akreditovaných kurzů a seminářů DVPP pro sborovny

NABÍDKA A CENÍK akreditovaných kurzů a seminářů DVPP pro sborovny

Nedaří se Vám předávat učivo tak, jak byste si přáli? Přemýšlíte, jak prakticky rozvíjet klíčové kompetence? Hledáte efektivní postupy a náměty do výuky M, Čj, Aj, Prv, Př, Vl, F?

Zkuste ověřenou metodu činnostního učení.

"Jak pracovat radostněji a nevyhořet."

Kurzy, semináře a Letní tvořivé školy předkládají soubory vybraných, efektivních a postupně se rozvíjejících postupů učení. Umožní vám žáky zaujmout, vtáhnout do výuky, trvale je naučit základní učivo a zároveň rozvíjet jejich klíčové kompetence. Činnostní postupy jsou vhodné pro všechny učitele bez ohledu na to, s jakými učebnicemi učí.

Lektory kurzu jsou výhradně zkušení učitelé z praxe. 

Naše kurzy si můžete objednat na míru pro vaši školu. Máte-li o kurz zájem jako jednotlivec, vyberte si z nabídky aktuálně připravených kurzů pro učitele v Kalendáři akcí.

Obchodní podmínky otevřených kurzů naleznete u každé přihlášky na akci, nebo zde.

 

KURZY PRO PROGRAM OP VVV (šablony)

Kurzy na míru pro sborovnu:
  • Kurz 4 hodiny pro sborovnu:  9 800 Kč (skupina do 10 osob, každý další účastník za příplatek 640 Kč). 
  • Kurz 8 hodin pro sborovnu: 16 800 Kč (skupina do 10 osob, každý další účastník za příplatek 1120 Kč). 
  • Kurz 16 hodin pro sborovnu: 28 000 Kč (skupina do 10 osob, každý další účastník za příplatek 2480 Kč). 

Ceny jsou smluvní, mohou se individuálně lišit dle dostupnosti místa konání pro lektora, rozsahu úpravy obsahu na míru, apod.

Níže naleznete seznam našich akreditovaných kurzů. Rádi Vám připravíme i neakreditovanou akci dle Vašich požadavků. 

Obsah akce se zobrazí po rozkliknutí příslušného kurzu

Název vzdělávací akce  Hodinová dotace     
KURZY PRO MŠ      
Činnostní učení v posledním ročníku MŠ 8    
Činnostní učení M v posledním ročníku MŠ 4    
Činnostní učení ČJ v posledním ročníku MŠ 4    
       
Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ 16    
Matematická pregramotnost tvořivě - poslední ročník MŠ 16    
Čtenářská pregramotnost tvořivě - poslední ročník MŠ 16    
Přípravná činnostní cvičení M a Čj v posledním ročníku MŠ 24    
       
MATEMATIKA      
Kurzy M - 8 hodin      
Matematika činnostně v 1. ročníku 8    
Matematika činnostně ve 2. ročníku 8    
Matematika činnostně ve 3. ročníku 8    
Matematika činnostně ve 4. ročníku 8    
Matematika činnostně v 5. ročníku 8    
Matematika činnostně v 6. ročníku 8    
Matematika činnostně v 7. ročníku 8    
Matematika činnostně v 8. ročníku 8    
Matematika činnostně v 9. ročníku 8    
Geometrie činnostně na 1. stupni ZŠ 8    
Geometrie v 8. a 9. ročníku 8    
       
Semináře M pro 1. stupeň - 4 hodiny      
Geometrie činnostně v 1. - 3. ročníku 4    
Přípravná početní cvičení 4    
Počítání ve 2. desítce  4    
Přechod přes desítku 4    
Rozšíření číselného oboru do 100 4    
Násobilka a dělení v oboru násobilek 4    
Rozšiřování číselného oboru do 1000 a nad 1000 4    
Geometrie ve 3. a 4. ročníku 4    
Rozšiřování číselného oboru ve 4. a 5. ročníku 4    
Zlomky a desetinná čísla v 5. ročníku 4    
Geometrie ve 4. a 5. ročníku  4    
       
Semináře M pro 2. stupeň - 4 hodiny      
Zlomky a desetinná čísla v 6. ročníku 4    
Zlomky a desetinná čísla v 7. ročníku 4    
Slovní úlohy a procenta v 6. a 7. ročníku 4    
Geometrie, úhel a trojúhelníky v 6. ročníku 4    
Geometrie, čtyřúhelníky a tělesa – hranoly v 7. ročníku 4    
Algebra v 8. a 9. ročníku 4    
Rovnice a slovní úlohy v 8. a 9. ročníku 4    
Geometrie v 8. a 9. ročníku 4    
Statistika, finanční matematika a projekty v 8. a 9. ročníku 4    
       
ČESKÝ JAZYK      
Kurzy ČJ - 8 hodin      
Český jazyk činnostně v přípravné třídě 8    
Český jazyk činnostně v 1. pololetí 1. ročníku 8    
Český jazyk činnostně v 2. pololetí 1. ročníku 8    
Český jazyk činnostně v 1. ročníku 8    
Český jazyk činnostně ve 2. ročníku 8    
Český jazyk činnostně ve 3. ročníku 8    
Český jazyk činnostně ve 4. ročníku 8    
Český jazyk činnostně v 5. ročníku 8    
       
Semináře Čj pro 1. stupeň - 4 hodiny      
Předslabikářové období 4    
Nácvik čtení v 1. ročníku 4    
Čtení a literární výchova ve 2. vzdělávacím období 4    
Gramatické učivo činnostně ve 2. ročníku 4    
Abeceda a práce s čítankou ve 2. ročníku 4    
Stavba věty a větná skladba 4    
Vyjmenovaná slova, slovní druhy 4    
Podstatná jména, mluvnické kategorie 4    
Mluvnické kategorie sloves, druhy přídavných jmen,shoda p s p 4    
Slovo a jeho stavba 4    
       
ANGLICKÝ JAZYK      
Kurz AJ - 4 hodiny      
Aj činnostně ve 4. ročníku - metoda PhDr. Kellyové 4    
Aj činnostně v 5. ročníku - metoda PhDr. Kellyové 4    
       
Kurz AJ - 8 hodin      
Anglický jazyk činnostně ve 3. ročníku 8    
Anglický jazyk činnostně ve 4. ročníku 8    
Anglický jazyk činnostně v 5. ročníku 8    
Anglický jazyk činnostně v 6. - 9. ročníku 8    
       
Didaktika Aj tvořivě ve 3. – 5. ročníku ZŠ 16 (32)    
       
PŘÍRODNÍ VĚDY      
Kurz Prv - 4  hodiny (8 hodin)      
Prvouka činnostně v 1. ročníku 4 (8)    
Prvouka činnostně ve 2. ročníku 4 (8)    
Prvouka činnostně ve 3. ročníku 4 (8)    
       
Kurz Př - 8  hodin      
Přírodověda činnostně ve 4. ročníku 8    
Přírodověda činnostně v 5. ročníku 8    
       
Kurz F - 8  hodin      
Fyzika činnostně v 6. ročníku 8    
Fyzika činnostně v 7. ročníku 8    
Fyzika činnostně v 8. ročníku 8    
Fyzika činnostně v 9. ročníku      
       
HUMANITNÍ VĚDY      
Kurz Vl - 8  hodin      
Vlastivěda činnostně ve 4. ročníku 8    
Vlastivěda činnostně v 5. ročníku 8    
       
KURZY VV a HV      
Výtvarná výchova tvořivě I.  4    
Výtvarná výchova tvořivě II. 4    
Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ 8    
Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ 16    
Hudební výchova tvořivě na ZŠ 16    
       
KURZY InT a PC      
Interaktivní tabule a PC pro učitele (Active Studio/ SMART Notebook) 8    
Online aplikace a internet ve výuce na 1. stupni ZŠ 16    
       
KURZY OSOBNÍHO ROZVOJE A TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE      
Školní systemické konstelace 8    
Školní systemické konstelace - jak nevyhořet 6    
Školní systemické konstelace - jak být autoritou 6    
Školní systemické konstelace - prosperita 6    
Školní systemické konstelace - sebeúcta 6    
Školní systemické konstelace - jak komunikovat 6    
       
Efektivní komunikace - odpovědnost žáků a autorita učitele 4    
Efektivní komunikace na 1. a 2. stupni ZŠ 9    
       
Jak sestavit plán reedukace vývojových poruch učení 16    
Plán pedagogické podpory v Praxi ZŠ 16    
Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole 16    

Ve spolupráci s externí lektorkou pak můžeme nabídnout tyto kurzy:

Jak efektivně připravit předškoláka
 
6    
DYSKALKULIE – způsoby práce s žákem ve výuce a reedukaci 8    
Jak vést konzultaci s rodičem 8    
Jak připravit zápis do 1. třídy? 8    
Jak sestavit plán pedagogické podpory 8
 
 
Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán         8    


LETNÍ ŠKOLY
 
     
Činnostní učení ve výuce matematiky v 1. a 2. ročníku 24    
Činnostní učení ve výuce matematiky ve 3. ročníku 24    
Činnostní učení ve výuce matematiky ve 4. a 5. ročníku 24    
Činnostní učení ve výuce matematiky v 6. a 7. ročníku 24    
Činnostní učení ve výuce matematiky v 8. a 9. ročníku 24    
Geometrie Činnostně v 1. - 3. ročníku 24    
Geometrie činnostně ve 4. - 5. ročníku 24    
Geometrie tvořivě v 6. - 9. ročníku ZŠ 24    
       
Činnostní učení Čj v 1. ročníku 24    
Činnostní učení Čj ve 2. a 3. ročníku 24    
Činnostní učení Čj ve 4. a 5. ročníku 24    
Činnostní učení Čj v 6. a 7. ročníku 24    
       
Činnostní učení ve výuce prvouky v 1. - 3. ročníku 24    
Činnostní učení ve výuce přírodovědy ve 4. a 5. ročníku 24    
Činnostní učení ve výuce vlastivědy ve 4. a 5. ročníku 24    
Činnostní učení ve výuce fyziky v 6. a 7. ročníku 24    
Činnostní učení ve výuce fyziky v 8. a 9. ročníku 24    
       
Interaktivní tabule ve výuce na 1. stupni ZŠ 24    
Činnostní učení ve výuce AJ ve 3. - 5. ročníku 24    
       
Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ 24    
Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ 24    
Hudební výchova tvořivě na 2. stupni ZŠ 24    
       
Školní systemické konstelace 24    
Žák s podpůrnými opatřeními, komunikace s AP a s rodiči žáků 24    

 

Developed by Via Aurea.