Matematika činnostně v 6. ročníku

Číslo akce: 2019-093
Akreditační číslo MŠMT ČR: 22608/2017-1-1000

Lektor: Marie Randáčková
Místo: ZŠ Brno, Kotlářská 4
Termín: 8. 10. 2019, 21. 10. 2019, zahájení v 14:00

Kurz se uskuteční během dvou setkání. První část v úterý 8.10. 2019, druhá část v pondělí 21.10.; vždy v čase od 14:00 do cca 17:30 hod.

Hodinová dotace: 8 hod.
Cena: 1 290 Kč, záloha 0 Kč

(nepodléhá DPH)

Anotace:

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky v 6. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 2. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M v 6. ročníku a nový pracovní sešit Aritmetika v 6. ročníku v ceně 234 Kč. 

Obsah akce:

1. část

* Názorná představa desetinného čísla.

* Činnostní formy práce s číselnou osou.

* Počtářské chvilky pro 6. ročník, způsoby samokontroly a sebehodnocení žáků.

* Činnostní vytváření představy zlomku. Kruhový model zlomku.

* Jednoduché úlohy na řešení dělení celku na stejné části a skládání celku z částí na základě činností s kruhovým modelem zlomku.

* Činnostní vytvoření představy desetinného čísla s využitím pomůcky ze čtvercové sítě.

* Práce s peněžními modely – vyplácení, dočítání. Didaktická pomůcka nuly a číslice.

* Výuka zlomků činnostně, vhodné pomůcky a práce s náměty žáků.

 

2. část

* Výuka zlomků činnostně, vhodné pomůcky a práce s náměty žáků.

* Úlohy připravované žáky, využití jejich zkušeností a obměny úloh.

* Práce s žáky, kterým M činí potíže a s nadanými žáky - diferenciace ve výuce.

* Zpětná vazba. Práce s chybou. Pozitivní způsoby hodnocení žáků.

* Organizace sebekontroly žáků při výuce a sebehodnocení.

* Vhodné pomůcky a hry pro motivaci a procvičování učiva.

* Úsudkové počítání – řešení slovních úloh ze života a jejich obměny – jednoduché zápisy spojené s činnostmi.

* Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení, obměny slovních úloh.

* Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce M.

* Tvořivá práce s pomůckou karty a šablony pro činnostní učení v 6. ročníku.

* Geometrie činnostně - úhel, trojúhelníky.

* Rozvoj kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a občanské.

Developed by Via Aurea.