Zlomky a desetinná čísla v 5. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 22608/2017-1-1000 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 580 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 4 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky geometrie. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe.  Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 5 a pomůcku Mřížka s kolečky v ceně 194 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe

- Názorná představa desetinného čísla.

- Činnostní formy práce s číselnou osou. 

- Činnostní vytváření představy zlomku.

- Kruhový model zlomku.

- Jednoduché úlohy na řešení dělení celku na stejné části a skládání celku z částí na základě činností s kruhovým modelem zlomku.

- Činnostní vytvoření představy desetinného čísla s využitím pomůcky ze čtvercové sítě.

- Práce s číselnou osou.

- Práce s peněžními modely – vyplácení, dočítání.

- Didaktická pomůcka nuly a číslice.

- Výuka zlomků činnostně, vhodné pomůcky a práce s náměty žáků. 

- Práce s chybou. Zpětná vazba.

- Pozitivní způsoby hodnocení žáků. Vhodné pomůcky a hry pro motivaci a procvičování učiva.

-Úsudkové počítání – řešení slovních úloh ze života a jejich obměny, jednoduché zápisy spojené s činnostmi.

- Mezipředmětové vztahy.

- Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení, obměny slovních úloh.

- Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce M. Diferenciace ve výuce.

- Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M v 5. ročníku.

- Rozvíjení kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k  učení, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a občanské.

Developed by Via Aurea.