Rozšiřování číselného oboru ve 4. a 5. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 22608/2017-1-1000 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 680 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 4 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Rozšiřování číselného oboru ve 4. a 5. ročníkuje základem pro analogické počítání v oboru velkých čísel. Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 5 a pomůcku Mřížka s kolečky v celkové ceně 194 Kč.

- Názorná představa o čísle.

- Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M ve 4. a 5. ročníku.

- Činnostní formy práce s číselnou osou.

- Didaktická pomůcka nuly a číslice.

- Prvky kritického myšlení, využití samokontroly, individualizace.

- Vhodné pomůcky a hry pro motivaci a procvičování učiva.

- Pomůcka Papírové peníze ve výuce.

- Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce M.

- Organizace sebekontroly žáků při výuce a samohodnocení.

- Úsudkové počítání – řešení slovních úloh ze života a jejich obměny – jednoduché zápisy spojené s činnostmi.

- Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení, obměny slovních úloh. Tabulky a grafy při řešení slovních úloh.

- Práce s chybou. Zpětná vazba. Diferenciace ve výuce.

- Pozitivní způsoby hodnocení žáků.

- Mezipředmětové vztahy s Čj, Prv a dalšími předměty.

- Rozvíjení kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k  učení, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a občanské.

Developed by Via Aurea.