Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Osobní rozvoj
Akreditační číslo: MSMT-1514/2015-1-110 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 970 Kč cena včetně DPH Hodinová dotace: 8 hod.
Kategorie: Osobní rozvoj - učitelé

Cílem kurzu je poskytnout informace, jak vypracovat individuální vzdělávací plán (IVP) jako všestrannou smlouvu s jasnými právy a povinnostmi všech zúčastněných stran (rodič, učitel, žák) tak, aby odpovídal aktuální legislativě. Umět zmírnit znevýhodnění žáka a umožnit mu podat výkon v rámci výuky. Kurz je zaměřen na úpravy (ne úlevy) výuky žáka s diagnózou VPU, výběr vhodných podpůrných opatření a hlavně - dostanete strukturu IVP odpovídající aktuální legislativě, včetně bodů, které z IVP dělají efektivní smlouvu mezi žákem, rodiči a školou, s právy, ale i jasně danými povinnostmi všech stran.

-          aktuální legislativa k problematice žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

-          kroky směřující k sestavení IVP

-          STRUKTURA IVP odpovídající aktuální legislativě + body, jež z ní činí smlouvu mezi školou, zákonným zástupcem a žákem

-          podrobný rozbor 10 bodů IVP, vyvozování aktivizačními metodami

-          důraz je kladen na aktuální pedagogickou diagnostiku ve vztahu k dovednosti číst a psát; z ní pak vyvozuji potřebné úpravy respektující speciální vzdělávací potřeby žáka ve výuce, dle typu vývojové poruchy učení

-          „úpravy“ versus „úlevy“ ve výuce – jaký je mezi nimi rozdíl a jak předejít nespravedlivému zvýhodňování žáků s VPU

Developed by Via Aurea.