Geometrie činnostně na 1. stupni ZŠ

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 783/2018-1-169 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 1 290 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 8 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky geometrie. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 1 v ceně 175 Kč. 

1. část

–  orientace v rovině (před, za, vedle, vpravo, vlevo, dole, nahoře)

–  základní útvary v rovině a jejich rozlišování - čára, bod, úsečka, přímka

–  jednoduché obrazce v rovině hry s mozaikami

–  orientace v rovině - skládání a třídění základních obrazců, mozaiky

–  poznávání geometrických tvarů, rovinných obrazců a těles - využití vhodných  stavebnic, stavby podle předlohy i podle fantazie

–  hry s geometrickými tvary

–  měření délek, délka úsečky, rozměry obrazců, délky hran těles

–  jednotky délky, jednoduché převody jednotek

–  přímka, polopřímka, úsečka, bod, rýsování a popis

–  základy rýsování kružnice, rozlišení kružnice a kruhu

–  práce s pomůckou Geodeska - vidění v rovině a vytváření obrazců

–  práce ve čtvercové síti a vyhledávání v ní

–  předučování osové souměrnosti

 

–  základy prostorového vidění

 

2. část

- Možnosti práce s pracovními sešity a listy pro výuku geometrie ve 4. a 5. ročníku.

- Činnostní učení geometrie, geometrické rozcvičky.

- Rozvoj geometrických představ, činnosti žáků.

- Základní útvary v rovině a prostoru, geometrické výpočty.

- Znázorňování jednotek délky a obsahu, jejich převodů.

- Vytvoření představy jednotek obsahu.

- Mozaikové hry se zaměřením na kompetenci komunikativní.

- Řešení úloh s pomocí činností zaměřených na rozdělování celku na stejné části a na skládání částí do celku.

Tvořivá práce s tematickými pracovními listy pro činnostní učení geometrie ve 3. a 4. ročníku ZŠ. Rozvíjení kompetence pracovní, komunikativní a kompetence k řešení problémů.

Developed by Via Aurea.