Činnostní učení ve výuce prvouky v 1. - 3. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 783/2018-1-169 Cílová skupina: Učitelé
Cena: zahrnuje kurzovné, ubytování a 3x plnou penzi. Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena. Nechcete-li zajistit ubytování či stravu, můžete zvolit variantu:         ,-       - kurzovné + plná penze         ,-       - kurzovné + obědy         ,-       - pouze kurzovné (konečná cena)   Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.   Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník).  Hodinová dotace: 24 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ, Letní školy

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky prvouky v 1. - 3. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení PŘ ve 4. a 5. ročníku v ceně 350 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“

1. Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas

* moje obec – zajímavá místa, regionální zvláštnosti a zajímavosti, (maketa obce, využití stavebnic, exkurze, vycházky, …)

* cesta do školy – skupinová i individuální práce, besedy s policisty, využití dopravního hřiště, poznávání dopravních značek, prostředků a pravidel, (Moje cesta do školy)

* vztahy mezi lidmi – Já, jako školák, spoluvytváření pravidel soužití, pochopení etnik – besedy o národnostech a jejich zvláštnostech a tradicích, rodina („Strom života“)

* lidé a čas – historie a současnost (Co neznaly prababičky, Škola mého pradědečka, besedy s pamětníky, návštěva muzea, vycházky na historická místa, tradice Vánoc, Velikonoc a svátků v rámci regionu, poznávání hodin)

 

2. Rozmanitost přírody

* živá příroda – roční období v přírodě – vliv počasí na zvířata a rostliny (skupinové práce, pozorování a záznamy, výroba krmítka, obrázky, karty s otázkami, zařazování)

* zvířata – domácí mazlíčci a náš vztah k nim, volně žijící zvířata, zvířata v ZOO, domácí zvířata (vytvoření vlastní encyklopedie, koutek přírody, exkurze, pomoc volně žijícím živočichům, péče o zvířata)

* rostliny – poznávání, množení, ošetřování, dlouhodobé pozorování, užitek a význam pěstování dřevin a bylin pro zdraví člověka (herbář, vycházky, výuka v přírodě, encyklopedie, práce s kartami, lota, pexesa, popis )

* význam ovoce a zeleniny pro člověka ( pexesa, ochutnávka, propojení s PČ - vystřihování, nalepování, tvarování )

* neživá příroda – vlastnosti látek ( pokusy )

* znalost a měření veličin s praktickým využitím jednoduchých pomůcek

* koloběh vody v přírodě

 

Náměty do výuky – Den Země, „hřbitov odpadků“, herbáře, vytváření vlastních encyklopedií a atlasů, zpracování plodin, „adopce zvířete v ZOO“, výstavky, …

 

3. Člověk a jeho zdraví

* lidské tělo a smysly člověka

* růst a vývoj člověka

* zdravá výživa

* hygiena

* zdraví životní styl

* péče o zdraví a osobní nebezpečí

 

Náměty do výuky – využití videokazet a programů (Zdravé zuby, Normální je nekouřit),vytvoření jídelníčku, tvorba „zdravé minikuchařky“, pěstování bylin, besedy, modelové situace)

 

4. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata

* mezipředmětové vztahy PRV s JČ, M, PČ, VV, HV

* rozvoj klíčových žákovských kompetencí

* způsoby výuky, opakování a upevňování učiva – lota, domina, A-Z kvíz, křížovky, rébusy, výuka přímo v objektech ( radnice, hrad, les, louka ..)

* využívání encyklopedií, koutků přírody, map

* využití praktických zkušeností ze života žáků ve výuce

* témata zaměřená na ochranu přírody, udržitelný rozvoj, multikulturu, osobnostní a sociální výchovu

Developed by Via Aurea.