Činnostní učení Čj ve 4. a 5. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 783/2018-1-169 Cílová skupina: Učitelé
Cena: zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena. Nechcete-li zajistit ubytování či stravu, můžete zvolit variantu:         ,-       - kurzovné + plná penze         ,-       - kurzovné + obědy         ,-       - pouze kurzovné (konečná cena)   Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.   Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník).  Hodinová dotace: 24 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ, Letní školy

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka ve 4. a 5. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro  činnostní učení ČJ ve 4. a 5. ročníku v ceně 370 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“

1. část – Výstupy 1. vzdělávacího období a úvod do činnostního učení Čj ve 2. vzdělávacím období. Činnostní výuka gramatiky s důrazem na tvořivou výuku a procvičování vyjmenovaných slov. Vhodné didaktické hry. Využití učebnic a pracovních sešitů připravených pro činnostní učení. Motivace ve výuce čtení. Seznámení s metodikou čtení ve 4. a 5. ročníku. Rozvoj kompetence komunikativní a kompetence pracovní a kompetence k učení.

2. část – Charakteristika výuky Čj ve 4. ročníku. Didaktické hry se slovními druhy. Činnosti a vhodné metodické materiály pro výuku pravopisu. Propojení psaní a výuky čtení s porozuměním. Mezipředmětové vztahy – propojení psaní s prvoukou a mluvnicí. Utváření kompetence k učení, kompetence pracovní, kompetence komunikativní a kompetence k řešení problémů.

3. část – Gramatika ve 4. ročníku – práce s učebnicí. Diktáty – práce s chybou. Nácvik a hodnocení pravopisných činností. Řečová a komunikační cvičení na různá témata. Metody aktivního vyučování. Předávání informací, dovedností a postojů. Kooperativní a partnerské učení. Význam opakování. Cíle a smysl didaktických her. Skupinové práce žáků. Postupné rozbalování kompetence pracovní, komunikativní a kompetence k řešení problémů.

4. část – Čtení a literární výchova ve 2. vzdělávacím období. Komunikace a diskuze ve výuce čtení. Práce s čítankami pro 4. a 5. ročník. Mezipředmětové vztahy s Vlastivědou. Projektové vyučování. Mimočítanková četba. Prvky kritického myšlení, efektivnost a struktura vyučovací hodiny, portfolia. Tvořivá práce žáků, dramatizace textů. Rozbalování kompetence komunikativní, kompetence k učení a kompetence k řešení problémů.

5. část – Gramatika v 5. ročníku – práce s učebnicí a pracovními sešity. Rozvoj kompetence k učení aneb učíme děti učit se. Práce s naučným textem (encyklopedie). Týmová práce, studijní čtení. Záznamy z přečteného textu, vhodné náměty a ukázky. Projektové vyučování. Podněcování zájmu a motivace k celoživotnímu učení. Vzájemná komunikace - rozvoj kompetence sociální a občanské. Rozvoj kompetence komunikativní a kompetence k učení.

6. Využití multimediální výpočetní techniky ve výuce Čj ve 4. a 5. ročníku. Vhodné materiály, pomůcky a internetové odkazy. Ukázky práce žáků v Čj ve 4. a 5. ročníku ZŠ. Rozbor a závěrečná diskuse s hodnocením akce a přínosu činnostního učení pro výuku a rozvoj jednotlivých klíčových kompetencí.

Developed by Via Aurea.